Podmínky přístupu - provozní řád

Smlouva o zajištění datových služeb obchodní společností European Business Enterprise, a.s., se sídlem Spojovací 428, 251 63 Strančice, IČO: 25130382, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892 (dále jen "společnost EBE" nebo "EBE").

Žádáme Vás o pečlivé prostudování Provozního řádu – smlouvy o zajištění datových služeb (dále také jako Provozní řád – smlouva), platného v rámci provozovaných informačních serverů společnosti EBE (dále jen "servery EBE").

1. Provozovatelem služeb informačních serverů EBE je obchodní společnost European Business Enterprise, a.s., se sídlem Spojovací 428, 251 63 Strančice, IČO: 25130382 (dále také jako "provozovatel"). Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892. Servery EBE jsou veškeré informační servery EBE provozované společností EBE na síti Internet. Veškeré podmínky přístupu a užití informací a/nebo služeb serverů EBE všemi jejich uživateli jsou definovány a řídí se těmito závaznými dokumenty, které rovněž definují veškeré užité pojmy:

- Podmínky přístupu - provozní řád
- Podmínky registrace
- Obchodní podmínky
- Reklamační řád
- Zásady zpracování osobních údajů
- Právní doložka

2. Uživatelem je každá právnická nebo fyzická osoba, která získá informace z komunikačních rozhraní serverů EBE. Objednatelem nebo příjemcem je každá právnická nebo fyzická osoba, která objedná službu nabízenou provozovatelem, nebo zveřejní jakékoli informace na stránkách serverů EBE. Má se za to, že uživatel stejně jako objednatel nebo příjemce je současně i konečným příjemcem služeb nabízených provozovatelem. Darování, pronájem nebo přeprodej jakékoli služby nebo její části nabízené provozovatelem třetí straně zdarma nebo za úplatu je výslovně zakázáno.

3. Provozovatel služeb provozovaných na serverech EBE je oprávněn informace zveřejněné objednatelem v případě pochybností o jejich serióznosti, pravdivosti či shodě s právním řádem dočasně po dobu prověřování nezveřejnit, resp. nezveřejnit vůbec. V zadávacích formulářích je zakázáno uvádět jakékoli kontaktní údaje mimo pro tyto účely určená pole. V textových zadávacích polích je pak výslovně zakázáno uvádět jakékoli vulgarity a nevhodně, hanlivě či jakýmkoli jiným urážlivým nebo hanobícím způsobem se vyjadřovat o druhých osobách. Provozovatel je oprávněn v případě nestandardního jednání objednatele nebo uživatele při práci s komunikačními rozhraními serverů EBE, které by mohlo být v rozporu s platnými právními předpisy nebo by mohlo provozovatele nebo jakékoli jiné osoby jakkoli poškodit či omezit na jeho právech nebo cti, objednatele nebo uživatele od komunikačního rozhraní odpojit a jím zveřejněné veškeré informace bez náhrady odstranit. Za nestandardní chování objednatele nebo uživatele, které by mohlo být v rozporu s platnými právními předpisy nebo by mohlo provozovatele jakkoli poškodit či omezit, je pak považován zejména jakýkoli ruční či automatický přenos obsahu serverů EBE do intranetu objednatele nebo uživatele či jiných míst, než jsou stránky serverů EBE.

4. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou služby zveřejňování dat na informačních serverech EBE službami placenými. Ceny služeb jsou veřejně přístupné v příslušné rubrice nebo na vyžádání u provozovatele. Při podání objednávky na zveřejnění dat objednatelem se má za to, že byl objednatel s cenami služeb seznámen a souhlasí s jejich výší a Obchodními podmínkami. Současně se má za to, že registrací uživatele, stejně jako registrací objednatele k jakékoli službě serverů EBE vyslovil tento uživatel / objednatel svůj výslovný souhlas se zasíláním všech pravidelných i nepravidelných informačních sdělení provozovatele prostřednictvím e-mailu.

5. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za škody způsobené informacemi zveřejněnými objednatelem, neodpovídá za škody způsobené při šíření jakýchkoli informací získaných ze serverů EBE uživatelem a neodpovídá za škody způsobené chybou třetích stran či zásahem vyšší moci, stejně jako i za chyby techniky či chyby způsobené závadou v telekomunikační síti. Provozovatel neodpovídá za aktuálnost poskytovaných databází, stejně jako nenese odpovědnost za obsah a funkčnost stránek či zveřejněných adres třetích stran.

6. Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád - smlouvu kdykoliv změnit. Změny nabudou platnosti dnem zveřejnění.

7. Všechna práva k datům, jejich zpracování a setřídění na stránkách serverů EBE jsou, pokud není uvedeno jinak (viz Právní doložka), výslovným majetkem obchodní společnosti European Business Enterprise, a.s., se sídlem Spojovací 428, 251 63 Strančice, IČO: 25130382, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892 (dále také jako "EBE"). Data na stránkách serverů EBE jsou určena pouze pro informativní osobní využití uživatelů těchto serverů. Bez předchozího písemného souhlasu obchodní společnosti EBE je zakázána jakákoli další publikace, přetištění, prezentace nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách serverů EBE (týká se všech adres doménových jmen, na kterých jsou provozovány služby společnosti EBE), a to včetně šíření prostřednictvím elektronických médií a písemných komunikací. Bez předchozího písemného souhlasu obchodní společnosti EBE je rovněž zakázáno zahrnutí těchto materiálů nebo jejich částí do rámců, překopírování do jiných informačních médií na veřejných a privátních sítích či uchovávání dat prezentovaných na stránkách serverů EBE v jakýchkoli databázích. Ochranné známky a práva třetích stran uveřejněné na stránkách serverů EBE jsou ochrannými známkami a právy třetích stran. Databáze zveřejněné na serverech EBE jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, § 2, odst. 2 v platném znění. Obchodní společnost EBE je pořizovatelem databází zveřejněných na serverech EBE ve smyslu § 88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

8. Je přísně zakázáno do duševního vlastnictví EBE jakkoli zasahovat, zapracovávat ho do dalších duševních vlastnictví, zařazovat ho do souborných děl či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob. V takových případech je vždy vyžadováno samostatné písemné smluvní ujednání ze strany společnosti EBE pro každý takový případ.

9. Smluvní vztah mezi objednatelem a provozovatelem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.Datum poslední aktualizace těchto podmínek: 26. ledna 2023.

Pro případné připomínky a dotazy kontaktujte provozovatele serverů EBE:

Provozovatel

Obchodní společnost:European Business Enterprise, a.s.
Kontaktní adresa:Spojovací 428, 251 63 Strančice
IČO:25130382
DIČ:CZ25130382
E-mail:info@statnisprava.cz
Internet:www.ebe.czwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz