Podmínky přístupu - provozní řád

(smlouva o zajištění datových služeb obchodní společností PragoData a.s. se sídlem Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 05433622)

Žádáme Vás o pečlivé prostudování Provozního řádu – smlouvy o zajištění datových služeb (dále také jako Provozní řád – smlouva), platného v rámci provozovaných informačních serverů obchodní společnosti PragoData a.s. (dále jen servery PragoData).

1. Provozovatelem služeb informačních serverů PragoData je obchodní společnost PragoData a.s. se sídlem Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 05433622 (dále jako provozovatel nebo PragoData). Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21892. Servery PragoData jsou veškeré informační servery PragoData provozované společností PragoData na síti Internet. Veškeré podmínky přístupu a užití informací a/nebo služeb serverů PragoData všemi jejich uživateli jsou definovány a řídí se těmito závaznými dokumenty, které rovněž definují veškeré užité pojmy:

- Podmínky přístupu - provozní řád
- Podmínky registrace
- Obchodní podmínky
- Reklamační řád
- Zásady zpracování osobních údajů
- Právní doložka

2. Uživatelem je každá právnická nebo fyzická osoba, která získá informace z komunikačních rozhraní serverů PragoData. Objednatelem nebo příjemcem je každá právnická nebo fyzická osoba, která objedná službu nabízenou provozovatelem, nebo zveřejní jakékoli informace na stránkách serverů PragoData. Má se za to, že uživatel stejně jako objednatel nebo příjemce je současně i konečným příjemcem služeb nabízených provozovatelem. Darování, pronájem nebo přeprodej jakékoli služby nebo její části nabízené provozovatelem třetí straně zdarma nebo za úplatu je výslovně zakázáno.

3. Provozovatel služeb provozovaných na serverech PragoData je oprávněn informace zveřejněné objednatelem v případě pochybností o jejich serióznosti, pravdivosti či shodě s právním řádem dočasně po dobu prověřování nezveřejnit, resp. nezveřejnit vůbec. V zadávacích formulářích je zakázáno uvádět jakékoli kontaktní údaje mimo pro tyto účely určená pole. V textových zadávacích polích je pak výslovně zakázáno uvádět jakékoli vulgarity a nevhodně, hanlivě či jakýmkoli jiným urážlivým nebo hanobícím způsobem se vyjadřovat o druhých osobách. Provozovatel je oprávněn v případě nestandardního jednání objednatele nebo uživatele při práci s komunikačními rozhraními serverů PragoData, které by mohlo být v rozporu s platnými právními předpisy nebo by mohlo provozovatele nebo jakékoli jiné osoby jakkoli poškodit či omezit na jeho právech nebo cti, objednatele nebo uživatele od komunikačního rozhraní odpojit a jím zveřejněné veškeré informace bez náhrady odstranit. Za nestandardní chování objednatele nebo uživatele, které by mohlo být v rozporu s platnými právními předpisy nebo by mohlo provozovatele jakkoli poškodit či omezit, je pak považován zejména jakýkoli ruční či automatický přenos obsahu serverů PragoData do intranetu objednatele nebo uživatele či jiných míst, než jsou stránky serverů PragoData.

4. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou služby zveřejňování dat na informačních serverech PragoData službami placenými. Ceny služeb jsou veřejně přístupné v příslušné rubrice nebo na vyžádání u provozovatele. Při podání objednávky na zveřejnění dat objednatelem se má za to, že byl objednatel s cenami služeb seznámen a souhlasí s jejich výší a Obchodními podmínkami. Současně se má za to, že registrací uživatele, stejně jako registrací objednatele k jakékoli službě serverů PragoData vyslovil tento uživatel / objednatel svůj výslovný souhlas se zasíláním všech pravidelných i nepravidelných informačních sdělení provozovatele prostřednictvím e-mailu.

5. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za škody způsobené informacemi zveřejněnými objednatelem, neodpovídá za škody způsobené při šíření jakýchkoli informací získaných ze serverů PragoData uživatelem a neodpovídá za škody způsobené chybou třetích stran či zásahem vyšší moci, stejně jako i za chyby techniky či chyby způsobené závadou v telekomunikační síti. Provozovatel neodpovídá za aktuálnost poskytovaných databází, stejně jako nenese odpovědnost za obsah a funkčnost stránek či zveřejněných adres třetích stran.

6. Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád - smlouvu kdykoliv změnit. Změny nabudou platnosti dnem zveřejnění.

7. Všechna práva k datům, jejich zpracování a setřídění na stránkách serverů PragoData jsou, pokud není uvedeno jinak (viz Právní doložka), výslovným majetkem obchodní společnosti European Business Enterprise, a.s., se sídlem Masarykovo nám. 14/10, 251 01 Říčany, IČO: 25130382, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892 (dále jen EBE), a data jsou společností PragoData užívána na základě licence udělené společností EBE. Data na stránkách serverů PragoData jsou určena pouze pro informativní osobní využití uživatelů těchto serverů. Bez předchozího písemného souhlasu obchodní společnosti EBE nebo PragoData je zakázána jakákoli další publikace, přetištění, prezentace nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách serverů PragoData (týká se všech adres doménových jmen, na kterých jsou provozovány služby obchodní společnosti PragoData), a to včetně šíření prostřednictvím elektronických médií a písemných komunikací. Bez předchozího písemného souhlasu obchodní společnosti EBE je rovněž zakázáno zahrnutí těchto materiálů nebo jejich částí do rámců, překopírování do jiných informačních médií na veřejných a privátních sítích či uchovávání dat prezentovaných na stránkách serverů PragoData v jakýchkoli databázích. Ochranné známky a práva třetích stran uveřejněné na stránkách serverů PragoData jsou ochrannými známkami a právy třetích stran. Databáze zveřejněné na serverech PragoData jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, § 2, odst. 2 v platném znění. Obchodní společnost EBE je pořizovatelem databází zveřejněných na serverech PragoData ve smyslu § 88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění a databáze jsou společností PragoData užívány na základě licence udělené společností EBE.

8. Smluvní vztah mezi objednatelem a provozovatelem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


Datum poslední aktualizace těchto podmínek: 18. ledna 2021.

Pro případné připomínky a dotazy kontaktujte provozovatele serverů PragoData:

Provozovatel

Obchodní společnost:PragoData a.s.
Kontaktní adresa:Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO:05433622
DIČ:CZ05433622
E-mail:info@pragodata.com
Internet:www.pragodata.comwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz