Obchodní podmínky

(smlouva o zajištění služeb obchodní společností PragoData a.s. se sídlem Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 05433622)

Žádáme Vás o pečlivé prostudování Obchodních podmínek – smlouvy o zajištění služeb (dále také Obchodní podmínky), platných v rámci provozovaných informačních serverů obchodní společnosti PragoData a.s. (dále jen servery PragoData).

1. Provozovatelem služeb informačních serverů PragoData je obchodní společnost PragoData a.s. se sídlem Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 05433622 (dále jen provozovatel nebo Pragodata). Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21892. Servery PragoData jsou veškeré informační servery PragoData provozované společností PragoData na síti Internet. Veškeré podmínky přístupu a užití informací a/nebo služeb serverů PragoData všemi jejich uživateli jsou definovány a řídí se těmito závaznými dokumenty, které rovněž definují veškeré užité pojmy:

- Podmínky přístupu - provozní řád
- Podmínky registrace
- Obchodní podmínky
- Reklamační řád
- Zásady zpracování osobních údajů
- Právní doložka

2. Objednatelem je každá právnická nebo fyzická osoba, která objedná službu nabízenou provozovatelem. Má se za to, že objednatel je současně i konečným příjemcem služby nabízené provozovatelem. Darování, pronájem nebo přeprodej jakkékoli služby nebo její části nabízené provozovatelem třetí straně zdarma nebo za úplatu je výslovně zakázáno.

3. Ceny objednávaných služeb jsou veřejně přístupné v příslušné rubrice serveru PragoData nebo na vyžádání u provozovatele a jsou podrobně specifikovány v objednatelem vytvořené objednávce. Při podání objednávky objednatelem se má za to, že objednatel byl s cenami služeb seznámen a souhlasí s jejich výší, těmito Obchodními podmínkami a Podmínkami přístupu – provozním řádem serveru.

4. Provozovatel služeb provozovaných na serverech PragoData je oprávněn informace zveřejněné uživatelem či objednatelem v případě pochybností o jejich serióznosti, pravdivosti či shodě s právními předpisy dočasně po dobu prověřování nezveřejnit, resp. nezveřejnit vůbec.

5. Cena služby se považuje za včas a řádně zaplacenou jen v případě připsání celé vyúčtované částky ve lhůtě splatnosti na účet provozovatele s řádným variabilním symbolem. Pokud je objednateli předplacena služba, jejíž cena je strukturována formou časově omezeného předplatného, kde součástí ceny takové služby jsou i jakákoli další předplacená plnění, má se v dalším za to, že cena takové služby jako celek má charakter paušální ceny a takto předplacená služba bude objednatelem v příslušném časovém období využita v celém předplaceném rozsahu. Nevyužitím jakékoli části takto předplacené služby v její celkové - paušální výši objednatelem v předmětném časovém období na které byla služba jako celek předplacena, nevzniká objednateli po ukončení takového časového období nárok na snížení ceny takové služby, refundaci jakékoli její části nebo slevu z celkové paušální ceny takové služby.

6. V případě provedení platby s nesprávným variabilním symbolem, částečné platby nebo zpoždění platby objednaných služeb je provozovatel oprávněn neposkytnout plnění do doby identifikování platby nebo úplného zaplacení ceny služeb. V těchto případech se posunuje termín plnění až do doby okamžiku úplného uhrazení služby objednavatelem.

7. Provozovatel bude účtovat ke smluvním cenám služeb DPH dle platných daňových předpisů.

8. Užitím jakékoli služby serverů PragoData ze strany objednatele se má za to, že je provozovatel oprávněn zveřejnit objednatele na stránkách serverů PragoData jako svůj referenční údaj a k takovému zveřejnění není třeba předchozí předběžný souhlas objednatele. Provozovatel se zavazuje v případě požadavku objednatele na odstranění takto zveřejněného referenčního údaje tento údaj neprodleně a bez zbytečného odkladu ze stránek serverů PragoData odstranit.

9. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za škody způsobené informacemi zveřejněnými objednatelem, neodpovídá za škody způsobené chybou třetích stran či zásahem vyšší moci, stejně jako i za chyby techniky či chyby způsobené závadou v telekomunikační síti.

10. Provozovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Změny nabudou platnosti dnem jejich zveřejnění. Smluvní vztahy uzavřené před změnou Obchodních podmínek – smlouvy zůstávají nedotčeny. Objednatel je oprávněn změny Obchodních podmínek - smlouvy odmítnout, a to ve formě písemné výpovědi doručené Provozovateli. Nedojde-li k odmítnutí změny Obchodních podmínek - smlouvy, má se za to, že došlo ze strany objednatele k akceptaci nového znění Obchodních podmínek - smlouvy.

11. Smluvní vztah mezi objednatelem a provozovatelem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


Datum poslední aktualizace těchto podmínek: 18. ledna 2021.

Pro případné připomínky a dotazy kontaktujte provozovatele serverů PragoData:

Provozovatel

Obchodní společnost:PragoData a.s.
Kontaktní adresa:Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO:05433622
DIČ:CZ05433622
E-mail:info@pragodata.com
Internet:www.pragodata.comwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz