Reklamační řád

obchodní společnosti PragoData a.s. se sídlem Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 05433622

Žádáme Vás o pečlivé prostudování Reklamačního řádu, platného v rámci provozovaných informačních serverů obchodní společnosti PragoData, a.s. (dále jen servery PragoData).

1. Provozovatelem služeb informačních serverů PragoData je obchodní společnost PragoData a.s. se sídlem Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 05433622 (dále jen provozovatel). Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21892. Servery PragoData jsou veškeré informační servery PragoData provozované společností PragoData na síti Internet. Veškeré podmínky přístupu a užití informací a/nebo služeb serverů PragoData všemi jejich uživateli jsou definovány a řídí se těmito závaznými dokumenty, které rovněž definují veškeré užité pojmy:

- Podmínky přístupu - provozní řád
- Podmínky registrace
- Obchodní podmínky
- Reklamační řád
- Zásady zpracování osobních údajů
- Právní doložka

2. Objednatelem je každá právnická nebo fyzická osoba, která objedná službu nabízenou provozovatelem.

3. Ceny objednávaných služeb jsou veřejně přístupné v příslušné rubrice serveru PragoData nebo na vyžádání u provozovatele a jsou podrobně specifikovány v objednatelem vytvořené objednávce. Při podání objednávky objednatelem se má za to, že objednatel byl s cenami služeb seznámen a souhlasí s jejich výší, Obchodními podmínkami a Podmínkami přístupu – provozním řádem serveru.

4. Tento reklamační řád upravuje způsob komunikace mezi objednatelem a provozovatelem v případech, kdy se objednatel domnívá, že provozovatel nedodržel smluvní ujednání, případně jednal v rozporu s právními předpisy (podání reklamace).

5. Podaná reklamace musí obsahovat následující údaje o objednateli a předmětu reklamace:
- u fyzické osoby - podnikatele: jméno, příjmení, datum narození, IČO; u právnické osoby: název, IČO, sídlo,
- kontaktní adresu, popř. telefonické nebo e-mailové spojení pro upřesňující dotazy provozovatele k reklamaci,
- přesný popis obsahu reklamace s doložením dostupné dokumentace a dalších podstatných údajů,
- datum podání reklamace.

6. Provozovatel je oprávněn vyzvat objednatele k dodání další dokumentace vztahující se k reklamaci. Objednatel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost v rámci řádného průběhu a vyřízení reklamace. Neúplnou reklamaci může objednatel doplnit do 10 kalendářních dní od doručení výzvy k doplnění. Pokud objednatel reklamaci na výzvu provozovatele nedoplní, provozovatel reklamaci vyřídí dle neúplných údajů, bude-li to možné, a v opačném případě reklamaci odloží.

7. Objednatel může reklamaci podat jedním z následujících způsobů:
- písemně do sídla provozovatele na adresu
  PragoData a.s., Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1,
- e-mailem na adresu info@pragodata.com.

8. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů od doručení reklamace provozovateli. Lhůta pro opravu či doplnění reklamace se do této lhůty nezapočítává. Není-li možné reklamaci v této lhůtě vyřídit, provozovatel objednatele informuje o odpovídajícím předpokládaném termínu vyřízení reklamace.

9. O vyřízení reklamace provozovatel informuje písemně, příp. e-mailem, pokud nebude s objednatelem individuálně dohodnuta jiná forma předání informace.

10. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co objednatel zjistil důvody pro reklamaci, nejpozději však ve lhůtě stanovené příslušnými smluvními ujednáními či právními předpisy.

11. Provozovatel je oprávněn tento Reklamační řád kdykoliv změnit. Změny nabudou platnosti dnem jejich zveřejnění.

12. Nároky z reklamací učiněných podle tohoto reklamačního řádu přede dnem 31. 12. 2020 vůči společnosti European Business Enterprise, a.s., se sídlem Masarykovo nám. 14/10, 251 01 Říčany, IČO: 25130382, zapasné v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, přecházejí dnem 1. 1. 2021 na společnost PragoData.


Datum poslední aktualizace těchto podmínek: 18. ledna 2021.

Pro případné připomínky a dotazy kontaktujte provozovatele serverů PragoData:

Provozovatel

Obchodní společnost:PragoData a.s.
Kontaktní adresa:Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1
Telefon:(+420) 739 012 615
IČO:05433622
DIČ:CZ05433622
E-mail:info@pragodata.com
Internet:www.pragodata.comwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz