https://www.helpgdpr.cz/rstsp/uzivatele.nsf/sluzby/hge-posouzeni_rizik_gdpr

Kontroluje dodržování zákona o vodách

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Česká inspekce životního prostředí:
a) v rámci vodoprávního dozoru kontroluje, jak fyzické nebo právnické osoby dodržují povinnosti stanovené zákonem o vodách nebo uložené podle tohoto zákona jí nebo vodoprávními úřady na úseku
1. nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami,
2. ochrany uvedených vod včetně jejich ochrany při provozování plavby,
3. havárií ohrožujících jakost těchto vod,
4. vodních děl určených ke zneškodňování znečištění v odpadních vodách nebo k jejich vypouštění do vod povrchových nebo podzemních nebo do kanalizací,
5. ochrany vodních poměrů a vodních zdrojů,
6. uvádění vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních do souladu s požadavky zákona v případech vyžadujících zvláštní pozornost,
b) ukládá odstranění a nápravu zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků, zjistí-li porušení povinností na úsecích uvedených pod písmenem a),
c) nařizuje v oblasti, ve které jí přísluší vykonávat kontrolu, zastavení výroby nebo jiné činnosti, pokud velmi závažným způsobem ohrožuje veřejný zájem a životní prostředí, až do doby odstranění nedostatků, popřípadě jejich příčin,
d) spolupracuje s vodoprávními úřady,
e) vede centrální evidenci havárií podle § 40 a násl. zákona 254/2001 Sb.
f) kontroluje dodržování ustanovení o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových znečišťovateli,
g) provádí kontrolní zjišťování jakosti a množství vypouštěných odpadních vod včetně zjišťování zdrojů znečišťování.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Zvažujete nákup státních dluhopisů?

ano  41
ne  142

Hlasovalo 183 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz