Provádí kontrolu jakosti vod ke koupání v přírodních koupalištích a dalších povrchových vodách

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Při řízení jakosti vod ke koupání v přírodních koupalištích na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel podle § 6a zákona 258/2000 Sb., povrchových vodách využívaných ke koupání podle § 6d zákona 258/2000 Sb. a v dalších povrchových vodách ke koupání podle § 6g zákona 258/2000 Sb. krajská hygienická stanice
a) v souladu s pravidly monitorování jakosti povrchových vod ke koupání a vod podle § 6d vydá do 1. května kalendářního roku monitorovací kalendář a v monitorovacím kalendáři určí četnost odběrů vzorků vody, jejich rozložení na dobu koupací sezóny a místa odběru vzorků vody z dalších povrchových vod ke koupání a vod podle § 6d zákona 258/2000 Sb.
b) rozhodne z moci úřední o pozastavení monitorovacího kalendáře z důvodů výjimečné situace a o jeho pokračování,
c) stanoví dočasný nebo trvalý zákaz používání vody ke koupání, pokud se dozví o neočekávané situaci nebo je-li voda ke koupání znečištěna, a ukončení zákazu
d) nařídí odběr a vyšetření dodatečného vzorku vody ke koupání v případě pozastavení monitorovacího kalendáře nebo krátkodobého znečištění vody nebo dalšího vzorku vody v případě možného ohrožení zdraví koupajících se osob,
e) podle pokynu Ministerstva zdravotnictví vydaného podle § 80 odst. 1 písm. v) zákona 258/2000 Sb. a na základě výsledků monitorování jakosti povrchových vod ke koupání uvedených v seznamu, sestaví soubor údajů o jakosti těchto vod, provádí jejich posuzování a klasifikaci a informuje o jakosti povrchové vody ke koupání veřejnost na svých internetových stránkách; o vodách zařazených do seznamu podle § 6g odst. 1 písm. a) zákona 258/2000 Sb. informuje současně také na informační tabuli umístěné v blízkosti koupacího místa; pro posouzení znečištění dalších povrchových vod ke koupání se použije § 6a odst. 3 písm. a), c) a d) zákona 258/2000 Sb. obdobně.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz