SZIF - Příjem jednotné žádosti 2023

Státní zemědělský intervenční fond (Fond) zahájil příjem jednotné žádosti 2023. Prostřednictvím jednotné žádosti je možné požádat jak o přímé platby, tak o neprojektová opatření Rozvoje venkova. Jednotnou žádost je nutné podat v řádném termínu prostřednictvím Portálu farmáře, a to až do 15. května 2023. Žadatelé musí prokázat, že jsou aktivními zemědělci, a musí doložit propojenost podniků prostřednictvím samostatného formuláře pro potřeby tzv. transparentnosti.

„Alokovaná částka na opatření v rámci jednotné žádosti dosahuje téměř 30 miliard Kč. 20 miliard korun je určeno na přímé platby, zbývající třetina na neprojektová opatření. Očekáváme, že jednotnou žádost podá opět více než 30 000 žadatelů,“ uvedl Vítězslav Vopava, ředitel Sekce přímých plateb a environmentálních podpor, SOT a LPIS. Jednotná žádost představuje první možnost požádat o dotační prostředky v rámci nové společné zemědělské politiky 2023–2027 a přináší celou řadu nově formulovaných opatření a jejich podmínek. „Především se jedná o základní podporu příjmu pro udržitelnost označovanou jakou BISS s přímou vazbou na doplňkovou redistributivní podporu příjmu označovanou jako DRP či CRISS. To v praxi znamená, že bude poskytnutá zvláštní platba na prvních 150 hektarů formou příplatku k dotaci na BISS,“ upřesnil Vítězslav Vopava.

Jednotná žádost zahrnuje přímé platby, tedy základní a doplňkovou podporu příjmu pro udržitelnost, platbu pro malé zemědělce, která představuje dotaci na maximálně 4 hektary, žadatel však musí užívat maximálně 10 hektarů. Nesmí také žádat na jiná opatření v rámci přímých plateb, ale může žádat na další opatření v rámci neprojektových opatření Rozvoje venkova.

Již standardně je součástí přímých plateb doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce. Tato podpora byla dostupná i v předcházejícím programové období a ti žadatelé, kteří v jejím rámci dotační prostředky čerpají, postupují podle pravidel nastavených v době, kdy o dotaci žádali. V rámci nového režimu dotačního titulu určeného pro mladé zemědělce je podmínka dosažení zemědělského či veterinárního vzdělání. Nově je také formulovaná celofaremní ekoplatba jak v základní rovině, tak i jako prémiová. Pokud zemědělec podá žádost v rámci tohoto dotačního titulu, musí v souladu s názvem titulu dodržovat dané postupy na veškeré výměře zemědělské půdy deklarované v LPIS.

Prostřednictvím jednotné žádosti je také možné získat dotační prostředky v rámci neprojektových opatření Rozvoje venkova. Jedná se o dotační tituly, jako jsou agroenvironmentálně-klimatická opatření, podpory na ekologické zemědělství, Natura 2000 na zemědělské půdě, či tituly podporující oblasti s přírodními a jinými omezeními. V oblasti živočišné výroby dotační titul podporuje zvyšování obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací a také dobré životní podmínky zvířat. Kontakt: tel.: +420 733 696 550, e-mail: press@szif.cz

„Pro žadatele bude novinkou i způsob prověřování naplňování dotačních podmínek prostřednictvím area monitoring systému s přístupem žadatelů do nového Portálu AMS s podporou mobilní aplikace GTFoto. Systém AMS monitoruje aktivity na zemědělských plochách prostřednictvím družicového systému,“ uvedl Vopava. Tímto způsobem umožňuje ověření, že žadatel naplnil podmínky, ke kterým se zavázal u plošných podpor v jednotné žádosti. Portál AMS bude otevřený pro žadatele v měsíci květnu. První výsledky monitoringu budou dostupné nejdříve v průběhu června.

Standardně také žadatelé mohou podat jednotnou žádost i v rámci tzv. pozdního podání, a to v maximální 25denní lhůtě po skončení řádného podání, tedy do 9. 6. 2023, avšak se sankcí 1 % za každý pracovní den.


18.04.2023 (autor Redakce)Související

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

vydáno 31.05.2023

Zásadní změny novela přináší v oblasti veřejných IT zakázek. Stát bude při jejich vypisování možné ve vybraných případech chápat jako jeden celek.

Téma: Podnikání / Právo a zákony / Veřejné zakázky

MZe - Agrolesnictví podpoří výsadbu stromů na zemědělské půdě

vydáno 26.05.2023

Zemědělci budou moci získat podporu na pěstování dřevin, pokud na stejném pozemku budou zároveň růst zemědělské plodiny nebo se tam budou pást hospodářská zvířata.

Téma: Podnikání / Zemědělství

SVS zveřejnila Zprávu o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat za rok 2022

vydáno 24.05.2023

Státní veterinární dozor loni nejvíce zaměstnávaly dvě závažné nákazy – africký mor prasat (AMP), který se po čtyřech letech vrátil do ČR a ptačí chřipka, kdy se úřední veterinární lékaři aktivně podíleli na likvidaci dvou desítek ohnisek tohoto onemocnění v chovech drůbeže.

Téma: Zemědělství


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz