Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení pro rok 2023

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná i letos přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení pro rok 2023. 

Na jednom místě naleznete základní informace týkající se důchodového i nemocenského pojištění – tj. důchodů, dávek nemocenského pojištění, sociálního pojištění OSVČ i pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2023


ÚČAST NA NEMOCENSKÉM A DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ
Rozhodný příjem podmiňující účast zaměstnanců na nemocenském, a tedy i důchodovém pojištění, v roce 2023 činí 4 000 Kč. Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná.
Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění u OSVČ vykonávající vedlejší činnost v roce 2023 činí 96 777 Kč.

DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ
I letos došlo v oblasti dávek nemocenského pojištění ke zvýšení redukčních hranic pro stanovení denního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Ty jsou pro rok 2023 následující:


Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu pro stanovení výše nemocenského, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného zůstává beze změny:


Stejně tak se nemění výše nemocenského z redukovaného denního vyměřovacího základu:


V roce 2023 již není stanoveno tzv. krizové ošetřovné, jako tomu bylo v předchozích letech. Výše ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného z redukovaného denního vyměřovacího základu pro rok 2023 činí:
              

Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu pro stanovení výše peněžité pomoci v mateřství, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství:


Procentuální výše dávek z redukovaného denního vyměřovacího základu:


Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství je rozdílem mezi redukovaným denním vyměřovacím základem pro účely zákona o nemocenském pojištění zjištěným ke dni převedení
a průměrem započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den po převedení.

Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete kalkulačku pro orientační výpočet dávek nemocenského pojištění.

DŮCHODY
Každý důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra důchodu je pevně stanovená část důchodu, stejná pro všechny důchodce. Její výše je určena zákonem na 10 % průměrné mzdy. Procentní výměra důchodu je individuální, závisí na konkrétním průběhu pojištění a platí, že čím jsou vyšší příjmy dosažené v rozhodném období a delší získaná doba pojištění, tím vyšší je procentní výměra důchodu. Minimální zákonem zaručená výše procentní výměry důchodu činí 770 Kč měsíčně.

Při pravidelné valorizaci, která je každý rok v lednu, dochází k navýšení obou zmíněných výměr.

V případě mimořádné valorizace se základní výměra nezvyšuje a je i nadále pro všechny důchody jednotná. Procentní výměra se v souvislosti s mimořádnou valorizací zvyšuje podle míry nárůstu cen (inflace), termín a přesnou hodnotu zvýšení stanovuje vláda svým nařízením.

Základní údaje:


Nově bylo od ledna 2023 zavedeno tzv. výchovné. Jedná se o zvýšení starobního důchodu za výchovu dětí. Konkrétně dochází ke zvýšení procentní výměry starobního důchodu za každé dítě, které poživatel tohoto důchodu vychoval. V roce 2023 se jedná o 500 Kč za každé vychované dítě. V případě výchovy více dětí se výchovné násobí počtem těchto dětí, není zde žádný limit.

Redukční částky pro výpočet důchodu v roce 2022:


Pokud vás zajímá, zda budu mít nárok na starobní důchod, odkdy a jak vysoký by mohl být a zároveň, co ještě musíte splnit pro nárok na starobní důchod, tj. zejména kolik let vám chybí k dosažení důchodového věku nebo pro získání potřebné doby pojištění, můžete využít Informativní důchodovou aplikaci (IDA). IDA funguje v prostředí ePortálu ČSSZ pro přihlášené uživatele a je zcela zdarma.

Přihlášení je jednoduché, stačí datová schránka nebo Identita občana. Jednoduchým a oblíbeným způsobem přihlášení je bankovní identita.

Přesný výpočet důchodu se zohledněním všech rozhodných skutečností provádí ČSSZ až na základě řádně uplatněné žádosti u OSSZ podle místa trvalého bydliště.

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI
V souvislosti s dřívějším odchodem do důchodu tzv. zdravotnických záchranářů a členů jednotek hasičského záchranného sboru podniku se od 1. 1. 2023 pro jejich zaměstnavatele zvýšila sazba pojistného. Sazby u ostatních poplatníků pojistného se pro rok 2023 nemění. Výše sazeb je přehledně uvedena na webových stránkách ČSSZ.

Každoročně dochází ke změně minimálního vyměřovacího základu OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění, a to jak pro hlavní, tak vedlejší činnost.

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2022:


Minimální výše měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění OSVČ v roce 2022:


Minimální roční vyměřovací základ OSVČ pro hlavní činnost:


Minimální roční vyměřovací základ OSVČ pro vedlejší činnost:


Maximální vyměřovací základ činí u zaměstnanců i OSVČ 48násobek průměrné mzdy, tedy 1 935 552 Kč.

Minimální měsíční pojistné na nemocenské pojištění OSVČ se od ledna 2023 zvýšilo na 168 Kč.

Minimální měsíční vyměřovací základ pro pojistné na dobrovolné důchodové pojištění hrazené v roce 2023 činí 10 081 Kč, minimální měsíční pojistné pak 2 823 Kč.

Slevy na pojistném
Od února roku 2023 může zaměstnavatel za stanovený okruh zaměstnanců a při splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit slevu na pojistném za kalendářní měsíc ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována. Podrobnosti o podmínkách nároku na slevu a způsobu uplatnění slevy naleznete na našich webových stránkách.

* z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ ÚDAJE
Následující údaje se týkají dlužníků v exekuci. Nezabavitelná částka pro dlužníka v případě exekuce na důchod nebo dávky nemocenského pojištění se zvýšila v roce 2023 na 13 638 Kč. Také nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se zvýšila na 3 409,50 Kč.

Zde také naleznete přehled nejdůležitějších údajů pro rok 2023 (PDF 234,36 kB) ve formátu PDF pro snadnou orientaci.


05.05.2023 (autor Redakce)Související

Příručka pro nastávající rodiče

vydáno 16.05.2024

Česká správa sociálního zabezpečení s Úřadem práce ČR vydala aktualizovanou Příručku pro nastávající rodiče.

Téma: Nemocenské pojištění / Sociální zabezpečení

Zvýšení důchodů od ledna 2024

vydáno 13.12.2023

Pravidelná valorizace zvýší od 1. ledna 2024 důchody přiznané před tímto dnem o 360 Kč. Valorizace se bude týkat všech druhů důchodů (starobních, invalidních, vdovských/vdoveckých i sirotčích). Změnu provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ni žádat. Nově budou valorizační...

Téma: Důchody

Posuny výplatních termínů důchodů v závěru roku 2023 a v roce 2024

vydáno 08.12.2023

Stejně jako každý rok posouvají státní svátky v jeho závěru a v roce nadcházejícím termíny výplaty všech druhů důchodů. V průběhu příštího roku se splatnost výplat posune celkem šestkrát.

Téma: Důchody


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz