Od dubna platí nový zákon o veřejných zakázkách

Dnem 1. 4. 2012 vstupuje v platnost výrazně novelizovaný zákon č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách. Novela zákona zavádí řadu novinek a významných změn.

Nový zákon například ruší většinu kvalifikačních podmínek, které umožňovaly zakázku "ušít" na jednoho dodavatele a vyfiltrovat "nežádoucí" uchazeče. Například již není možné striktně požadovat plnění norem ISO a není nutné prokazovat dostatečný obrat v minulých letech.

Nově musí být zrušena každá veřejná soutěž, kam se přihlásila pouze jedna firma. Silová ministerstva i sektorové podniky ale mohou i v příštích letech vybírat jen z jediného dodavatele.

Zadat zakázku zcela bez soutěže je možné i nadále, byl však výrazně snížen strop plnění takové zakázky, a to ze dvou milionů korun na polovinu.

Naopak nový zákon i nadále nenutí vítěze veřejných soutěží zveřejnit strukturu svých vlastníků. Snaha o zařazení tohoto požadavku do novely zákona opozičními stranami nebyla úspěšná a pro většinu zástupců vládní koalice akceptovatelná. Získat veřejnou zakázku tedy mohou i firmy s akciemi na doručitele v listinné podobě, jejichž vlastníky nelze identifikovat.

Dále je také znemožněno snižovat počet uchazečů losováním s výjimkou Ministerstva obrany i vnitra ale i sektorových zadavatelů, jakými jsou energetické koncerny, vodárny, teplárny, České dráhy nebo Dopravní podnik hlavního města Prahy.

Zákon ovšem potenciálním dodavatelům podmínky pro přihlášení se do soutěže nově i komplikuje. Například již nebude možné, aby si uchazeč, který není schopen vše zvládnout svými silami, podle vlastního uvážení složil tým subdodavatelů. Zadavatel si totiž může v zadání soutěže předem nadefinovat, jaké činnosti subdodavatelé nesmí vykonávat.

Podstatné změny zákona:

 • Zadavatel je nově povinen umístit textovou část Zadávací dokumentace na svůj profil, stejně tak tam musí zveřejnit kvalifikační dokumentaci v případě užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním a soutěžního dialogu.
 • Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady se ruší. Místo tohoto prokazování bude pouze nutné doložit čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku. Důležité údaje o dodavateli, které byly dříve prokazovány v rámci kvalifikace, se nyní přesouvají do obsahu nabídky.
 • Ruší se ustanovení o možnosti požadovat předložení certifikátů - zejména ISO a EMAS.
 • Úplně nově byly upraveny (či spíše prodlouženy) lhůty. Především byly zcela vypuštěny krátké lhůty pro podání nabídky v případech, kdy nebylo možné z naléhavých důvodů dodržet klasickou lhůtu. Například u nadlimitní veřejné zakázky v užším řízení byla lhůta pro podání nabídek 40 dní. Dřívější textace zákona ji umožňovala snížit na 30 dní, což nyní možné není. Další novinkou je prodloužení lhůt o polovinu v případě významných veřejných zakázek. Vypadla možnost zkrácení lhůt v případě provedení předběžného oznámení a v případě provedení oznámení zakázky elektronickými prostředky. Podmínkou pro zkrácení lhůty o 5 dní pak není umístění zadávací dokumentace pomocí neomezeného dálkového přístupu, ale umístění na profilu zadavatele. Upřesněna byla i povinnost prodloužit lhůty v případě změny zadávacích podmínek.
 • Obálky se nově otevírají ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Dále se upravuje situace, kdy zadavatel obdrží pouze jednu nabídku. Tu neotevírá a zadávací řízení je povinen zrušit. Při otevírání obálek již komise nekontroluje, zda nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem. A během otevírání se již nebude číst pouze nabídková cena, ale i další číselně vyjádřitelné údaje dílčích hodnotících kritérií.
 • Nově nemůže být předmětem hodnocení to, co bylo předmětem kvalifikace.
 • Byl snížen limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu ze 2 mil. Kč na 1 mil. Kč pro služby a dodávky a z 6 mil. Kč na 3 mil. Kč u veřejných zakázek na stavební práce. Od 1. ledna 2014 však bude platit limit 1 mil. Kč pro všechny druhy veřejných zakázek.
 • Ve Zjednodušeném podlimitním řízení sice zadavatel vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace nejméně pět zájemců, navíc ale také musí tuto výzvu zveřejnit na svém profilu a tím umožnit účast i předem nepozvaným uchazečům.
 • Limit pro použití zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na stavební práce byl snížen z 20 mil. Kč na 10 mil. Kč.
 • V Užším řízení a v Jednacím řízení s uveřejněním byly v podstatě zrušeny možnosti omezit počet zájemců pro podání nabídky. Nyní musí zadavatel vyzvat všechny zájemce, kteří splnili kvalifikaci. Institut omezení zůstává pro veřejného zadavatele jen pro případy zakázky z oblasti obrany a bezpečnosti a pro sektorového zadavatele.
 • V případě Soutěžního dialogu byla možnost omezit počet zájemců zrušena bez výjimek. Soutěžní dialog pak již nebude možné dělit na fáze.
 • Zákon nově stanovuje maximální hranici reference u stavebních zakázek. Zadavatel může požadovat doložení referencí, jejichž plnění je maximálně 50% předpokládané hodnoty soutěžené zakázky.
 • Hodnotící komise může při posuzování nabídek požadovat od dodavatelů doplnění některých údajů.
 • Pokud si to zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradí, může ve zjednodušeném podlimitním řízení nahradit zaslání rozhodnutí o vyloučení uchazeče jeho prostým uveřejněním na svém profilu. Obdobně může zadavatel ve zjednodušeném podlimitním řízení uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky pouze na svém profilu.
 • Zadavatel může v zadávací dokumentaci stanovit, co přesně musí být plněno přímo dodavatelem a nikoliv subdodavatelem. Možnost plnit veřejnou zakázku prostřednictvím subdodavatele však zadavatel zcela vyloučit nesmí.
 • Do zákona se vrací časové omezení pro podání žádosti o dodatečné informace, a to do šesti dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
 • Mění se způsob prokázání referencí v případě, že objednatelem nebyl veřejný zadavatel. Původně mohl dodavatel referenci doložit čestným prohlášením, nyní musí předložit smlouvu, včetně dokladu o uskutečnění plnění.
 • Novela nově připouští u stavebních prací použití "obchodních názvů" v zadávacích podmínkách. Ovšem pod podmínkou, že zadavatel připustí i jiné, kvalitativně odpovídající materiály nebo výrobky.


Téma: Právo a zákony / Veřejné zakázky, Zdroj: Redakce
30.03.2012 (autor Redakce)Související

'Bitva na Bílé hoře' bude s pokutou

vydáno 18.10.2017

Česká obchodní inspekce Středočeského kraje a Hlavního města Prahy uskutečnila mimořádnou kontrolu na akci „Bitva na Bílé hoře“, kde se mimo rekonstrukce slavné bitvy prodávalo i občerstvení. A právě na dodržování zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let se ČOI zaměřila a objevila, že ze třech...

Téma: Ochrana spotřebitele / Právo a zákony

Nová metodika k podání do centrálního registru oznámení

vydáno 13.10.2017

Ministerstvo spravedlnosti vytvořilo novou metodiku, která usnadní veřejným funkcionářům vkládání do centrálního registru oznámení. Ministerstvo tak reagovalo na četné požadavky veřejných funkcionářů, kteří se dotazovali na způsob podávání oznámení, délku lhůt pro plnění oznamovací povinnosti nebo rozsah oznamovaných...

Téma: Právo a zákony

Jednotné a přehledné exekuční písemnosti pro dlužníky, novinka v exekučním řízení

vydáno 12.10.2017

Různá struktura, formát i obsah exekučních dokumentů působily nejistotu a zmatek u všech účastníků řízení. V písemnostech, které dlužníci od exekutorských úřadů obdrželi, nezřídka chybělo základní poučení, vyčíslení nákladů exekuce po jednotlivých položkách, nebo telefonický kontakt na příslušného exekutora. Tuto...

Téma: Insolvence a exekuce / Právo a zákony

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

ano  8
ne  3
je mi to jedno  0

Hlasovalo 11 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz