Úvodní stránka

Od dubna platí nový zákon o veřejných zakázkách

 

Dnem 1. 4. 2012 vstupuje v platnost výrazně novelizovaný zákon č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách. Novela zákona zavádí řadu novinek a významných změn.

Nový zákon například ruší většinu kvalifikačních podmínek, které umožňovaly zakázku "ušít" na jednoho dodavatele a vyfiltrovat "nežádoucí" uchazeče. Například již není možné striktně požadovat plnění norem ISO a není nutné prokazovat dostatečný obrat v minulých letech.

Nově musí být zrušena každá veřejná soutěž, kam se přihlásila pouze jedna firma. Silová ministerstva i sektorové podniky ale mohou i v příštích letech vybírat jen z jediného dodavatele.

Zadat zakázku zcela bez soutěže je možné i nadále, byl však výrazně snížen strop plnění takové zakázky, a to ze dvou milionů korun na polovinu.

Naopak nový zákon i nadále nenutí vítěze veřejných soutěží zveřejnit strukturu svých vlastníků. Snaha o zařazení tohoto požadavku do novely zákona opozičními stranami nebyla úspěšná a pro většinu zástupců vládní koalice akceptovatelná. Získat veřejnou zakázku tedy mohou i firmy s akciemi na doručitele v listinné podobě, jejichž vlastníky nelze identifikovat.

Dále je také znemožněno snižovat počet uchazečů losováním s výjimkou Ministerstva obrany i vnitra ale i sektorových zadavatelů, jakými jsou energetické koncerny, vodárny, teplárny, České dráhy nebo Dopravní podnik hlavního města Prahy.

Zákon ovšem potenciálním dodavatelům podmínky pro přihlášení se do soutěže nově i komplikuje. Například již nebude možné, aby si uchazeč, který není schopen vše zvládnout svými silami, podle vlastního uvážení složil tým subdodavatelů. Zadavatel si totiž může v zadání soutěže předem nadefinovat, jaké činnosti subdodavatelé nesmí vykonávat.

Podstatné změny zákona:

 • Zadavatel je nově povinen umístit textovou část Zadávací dokumentace na svůj profil, stejně tak tam musí zveřejnit kvalifikační dokumentaci v případě užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním a soutěžního dialogu.
 • Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady se ruší. Místo tohoto prokazování bude pouze nutné doložit čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku. Důležité údaje o dodavateli, které byly dříve prokazovány v rámci kvalifikace, se nyní přesouvají do obsahu nabídky.
 • Ruší se ustanovení o možnosti požadovat předložení certifikátů - zejména ISO a EMAS.
 • Úplně nově byly upraveny (či spíše prodlouženy) lhůty. Především byly zcela vypuštěny krátké lhůty pro podání nabídky v případech, kdy nebylo možné z naléhavých důvodů dodržet klasickou lhůtu. Například u nadlimitní veřejné zakázky v užším řízení byla lhůta pro podání nabídek 40 dní. Dřívější textace zákona ji umožňovala snížit na 30 dní, což nyní možné není. Další novinkou je prodloužení lhůt o polovinu v případě významných veřejných zakázek. Vypadla možnost zkrácení lhůt v případě provedení předběžného oznámení a v případě provedení oznámení zakázky elektronickými prostředky. Podmínkou pro zkrácení lhůty o 5 dní pak není umístění zadávací dokumentace pomocí neomezeného dálkového přístupu, ale umístění na profilu zadavatele. Upřesněna byla i povinnost prodloužit lhůty v případě změny zadávacích podmínek.
 • Obálky se nově otevírají ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Dále se upravuje situace, kdy zadavatel obdrží pouze jednu nabídku. Tu neotevírá a zadávací řízení je povinen zrušit. Při otevírání obálek již komise nekontroluje, zda nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem. A během otevírání se již nebude číst pouze nabídková cena, ale i další číselně vyjádřitelné údaje dílčích hodnotících kritérií.
 • Nově nemůže být předmětem hodnocení to, co bylo předmětem kvalifikace.
 • Byl snížen limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu ze 2 mil. Kč na 1 mil. Kč pro služby a dodávky a z 6 mil. Kč na 3 mil. Kč u veřejných zakázek na stavební práce. Od 1. ledna 2014 však bude platit limit 1 mil. Kč pro všechny druhy veřejných zakázek.
 • Ve Zjednodušeném podlimitním řízení sice zadavatel vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace nejméně pět zájemců, navíc ale také musí tuto výzvu zveřejnit na svém profilu a tím umožnit účast i předem nepozvaným uchazečům.
 • Limit pro použití zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na stavební práce byl snížen z 20 mil. Kč na 10 mil. Kč.
 • V Užším řízení a v Jednacím řízení s uveřejněním byly v podstatě zrušeny možnosti omezit počet zájemců pro podání nabídky. Nyní musí zadavatel vyzvat všechny zájemce, kteří splnili kvalifikaci. Institut omezení zůstává pro veřejného zadavatele jen pro případy zakázky z oblasti obrany a bezpečnosti a pro sektorového zadavatele.
 • V případě Soutěžního dialogu byla možnost omezit počet zájemců zrušena bez výjimek. Soutěžní dialog pak již nebude možné dělit na fáze.
 • Zákon nově stanovuje maximální hranici reference u stavebních zakázek. Zadavatel může požadovat doložení referencí, jejichž plnění je maximálně 50% předpokládané hodnoty soutěžené zakázky.
 • Hodnotící komise může při posuzování nabídek požadovat od dodavatelů doplnění některých údajů.
 • Pokud si to zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradí, může ve zjednodušeném podlimitním řízení nahradit zaslání rozhodnutí o vyloučení uchazeče jeho prostým uveřejněním na svém profilu. Obdobně může zadavatel ve zjednodušeném podlimitním řízení uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky pouze na svém profilu.
 • Zadavatel může v zadávací dokumentaci stanovit, co přesně musí být plněno přímo dodavatelem a nikoliv subdodavatelem. Možnost plnit veřejnou zakázku prostřednictvím subdodavatele však zadavatel zcela vyloučit nesmí.
 • Do zákona se vrací časové omezení pro podání žádosti o dodatečné informace, a to do šesti dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
 • Mění se způsob prokázání referencí v případě, že objednatelem nebyl veřejný zadavatel. Původně mohl dodavatel referenci doložit čestným prohlášením, nyní musí předložit smlouvu, včetně dokladu o uskutečnění plnění.
 • Novela nově připouští u stavebních prací použití "obchodních názvů" v zadávacích podmínkách. Ovšem pod podmínkou, že zadavatel připustí i jiné, kvalitativně odpovídající materiály nebo výrobky.
Téma: Právo a zákony / Veřejné zakázky, Zdroj: Redakce
30.03.2012 (autor Redakce)


Související
 

Spotřebitelé nyní najdou na obalu i výživové údaje o potravinách

vydáno 09.12.2016

Od 13. prosince vstupuje v platnost povinnost pro výrobce informovat na obalu o výživových hodnotách potraviny. Zákazníci se tak nově budou moci o nákupu rozhodovat například podle energetické hodnoty, množství tuků, soli nebo cukru.

Téma: Ochrana spotřebitele / Právo a zákony / Zemědělství a potravinářství

Valorizace důchodů

vydáno 08.12.2016

Od lednové splátky roku 2017 se zvýší všechny druhy důchodů vyplácené z českého důchodového pojištění, které byly přiznány před 1. 1. 2017. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat. O výši valorizace rozhodla vláda nařízením č. 325/2016 Sb., na základě kterého se...

Téma: Důchody / Právo a zákony

Mezi nejčastějšími přestupky letošní plavební sezony bylo nerespektování signálních znaků i alkohol

vydáno 07.12.2016

Státní plavební správa zvýšila výkon svého dozoru na vodních cestách České republiky. V letošní plavební sezoně zkontrolovala celkem 1302 plavidel, přičemž u 328 z nich zjistila porušení právních předpisů. Častokrát se jednalo o nerespektování signálních znaků, výjimečné ale nebylo ani vedení malých plavidel pod...

Téma: Doprava / Právo a zákony

Anketa
 

Kolik korun letos plánujete utratit za vánoční dárky?


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2016, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz