MPSV sníží pojistné za rok 2020 také OSVČ v úpadku

Ministerstvo práce a sociálních věcí nově poskytne slevu na pojistném i osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které byly v úpadku, tj. insolvenci před počátkem roku 2020. K rozhodnutí došlo v návaznosti na dohodu Ministerstva financí se zástupci Evropské komise o změně výkladu dosud aplikovaných pravidel k podnikatelům.

OSVČ, které nejsou ani nebyly v ekonomických potížích před koncem roku 2019, bude podpora v podobě snížení pojistného za rok 2020 až o šestinásobek částky 2544 Kč poskytnuta podle zákona 136/2020 Sb., a to na základě pravidel tzv. Dočasného rámce pomoci Evropské komise.

Nově bude podpora v podobě snížení pojistného poskytnuta rovněž OSVČ, které se nacházely v úpadku ke konci roku 2019. A to na základě dohody Ministerstva financí se zástupci Evropské komise o změně výkladu dosud aplikovaných pravidel možné podpory podnikatelů. Podmínkou pro poskytnutí podpory těmto OSVČ je doložení čestného prohlášení.

ČSSZ bude OSVČ, které již vyúčtování obdržely bez zohlednění sníženého pojistného, o změně výkladu spolu s nutností doložení čestného prohlášení informovat. Až následně ČSSZ zašle OSVČ nové vyúčtování, ve kterém se zohlední nárok na snížení pojistného. Příslušná správa sociálního zabezpečení automaticky vrátí „nesnížené pojistné“ OSVČ, za předpokladu, že tato OSVČ nemá jiný splatný závazek vůči okresní správě sociálního zabezpečení nebo ČSSZ (např. dluh na pojistném). Není potřeba si o přeúčtování žádat, protože žádostí je samotný podaný Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020.

Pro přehlednost uvádíme vysvětlení pro OSVČ ve formě otázek a odpovědí:

Musí OSVČ na základě zaslané výzvy zálohy doplatit?
Prominutí placení záloh OSVČ v období od března do srpna 2020 bylo samostatným opatřením, které neobsahovalo žádné omezení. Žádná OSVČ tedy nebude muset žádné zálohy doplácet. Pouze v případě, že by u OSVČ, která byla ke konci roku 2019 v úpadku, snížením pojistného v součtu s podporami od jiných resortů přesáhla maximální limit podpory v režimu de minimis, potom by si tato OSVČ mohla při podání Přehledu uplatnit pouze nižší (do stanoveného maximálního limitu) nebo žádné snížení pojistného (v případě, že podporami z jiných titulů již maxima dosáhla).

Bude muset OSVČ o vrácení záloh požádat nebo to proběhne automaticky?
Snížení pojistného si OSVČ zahrne do ročního přehledu o příjmech a výdajích a v případě, že bude mít přeplatek, tak v rámci přehledu požádá o jeho vrácení a ten jí bude vrácen. Žádná další žádost se nepodává.

Kdy musí OSVČ pojistné doplatit?
Pouze v případě, že výše pojistného, které má OSVČ podle podaného přehledu za rok 2020 zaplatit, bude i po snížení pojistného vyšší než zálohy zaplacené v roce 2020. Potom bude mít OSVČ povinnost rozdíl doplatit. V opačném případě jí bude vrácen přeplatek postupem uvedeným výše.

Co znamená podpora formou de minimis?
MPSV a Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) budou vycházet z nově dohodnutého výkladu, který vyplývá z výsledku jednání s Evropskou komisí v lednu tohoto roku. Tato podpora bude poskytnuta alternativním způsobem, a to formou de minimis (tzn. podporou malého rozsahu).

Podpora formou de minimis se poskytuje z tzv. trvalého rámce podpor. Maximální výše této podpory představuje obecně 200 tisíc eur za období tří kalendářních let s určitými odlišnostmi u některých typů podniků. V případě poskytnutí slevy na pojistném pro OSVČ tak jde o významně nižší částku, než představují zmíněné maximální výše. Proces přiznání této podpory je ale komplikovanější. Podmínkou pro poskytnutí podpory pro OSVČ je doložení čestného prohlášení OSVČ a prověření jiných čerpaných podpor formou de minimis od dalších resortů u každého z podnikatelů, a to z toho důvodu, aby nedošlo k překročení celkového limitu.


25.02.2021 (autor Redakce)Související

Mimořádná a ochranná opatření - co aktuálně platí

vydáno 20.04.2021

V neděli 11. dubna skončil v České republice vyhlášený nouzový stav. Vláda proto schválila sérii mimořádných opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví zavádí protiepidemická opatření na základě pandemického zákona.

Téma: Doprava / Koronavirus / Podnikání / Právo a zákony / Volný čas a cestování / Vzdělávání / Zdravotnictví

MPO přijímá žádosti do nového programu COVID - Nepokryté náklady

vydáno 20.04.2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) začalo přijímat žádosti do nového plošného kompenzačního programu COVID - Nepokryté náklady.

Téma: Koronavirus / Podnikání

Placení záloh na paušální daň

vydáno 19.04.2021

Blíží se termín zaplacení čtvrté zálohy na paušální daň, která platí od ledna roku 2021.

Téma: Daně / Podnikání


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz