Legislativní změny pro města a obce v roce 2022

Ministerstvo financí přináší stručný přehled legislativních změn platných pro územní samosprávy od 1.1.2022:

  • Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která zpřesňuje některé definice v oblasti rozpočtu (obce např. často zaměňovaly rozpočet a závazné ukazatele rozpočtu, byť jde o totéž); zároveň se snižuje výše penále za porušení rozpočtové kázně z 1 na 0,4 promile;
  • Novela vyhlášky č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, která přinese určité snížení administrativní zátěže pro obce; obce a dobrovolné svazky obcí (DSO) budou předávat pro účely vypracování návrhu státního závěrečného účtu do centrálního systému účetních informací státu pouze přehled přijatých úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí, tedy již nebudou nadále předávat shrnutí vlastního hospodaření a přehled koncesních smluv; krajská města a hl. m. Praha budou namísto zhodnocení vlastního finančního hospodaření (případně hodnotící zprávy) dále předávat vysvětlení významných skutečností;
  • Novela vyhlášky č. 5/2014 Sb., o předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu, na jejímž základě budou územní samosprávní celky (ÚSC) a DSO předávat v rámci finančního výkazu FIN 2-12 M i údaje o realizovaných výdajích z přijatých transferů a půjčených peněžních prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů v členění podle účelových znaků; městské části hl. m. Prahy budou nově ročně předávat finanční výkaz FIN 2-12 M do centrálního systému účetních informací státu;
  • Novela vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, jejíž struktura je oproti stávající vyhlášce mnohem přehlednější, zároveň však došlo k odstranění obsahové náplně v případě druhového a odvětvového třídění;
  • Novela vyhlášky č. 383/2009 Sb., kterou mj. došlo ke snížení administrativní zátěže subjektů předávajících tzv. „pomocný analytický přehled“.

V první polovině roku 2022 bude probíhat připomínkové řízení k novému zákonu o účetnictví (účinnost tohoto zákona se předpokládá v roce 2024 nebo 2025). V pracovní skupině k novému zákonu o účetnictví z pohledu veřejného sektoru jsou zastoupeny obce skrze Svaz měst a obcí ČR a krajské úřady. Již v letošním roce nabyla účinnosti novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která zavedla povinnost žadatelů o dotaci předkládat údaje o skutečném majiteli právnické osoby.

14.12.2021 (autor Redakce)Související

Přehled pomoci v gesci Ministerstva financí v souvislosti s koronavirem

vydáno 09.12.2021

Ministerstvo financí v reakci na pandemii koronaviru připravilo širokou škálu podpůrných opatření zaměřených jak na firmy a podnikatele, tak soukromé osoby.

Téma: Daně / Ekonomika a finance / Koronavirus / Podnikání

Obce mohou žádat o dotaci v programu Podpora rozvoje regionů ještě dva týdny

vydáno 02.12.2021

Ministerstvo pro místní rozvoj připomíná blížící se konec příjmu žádostí v programu Podpora rozvoje regionů, ve kterém mohou obce žádat o dotaci na obnovu místních komunikací, sportovní infrastruktury nebo na rekonstrukci veřejných budov.

Téma: Samospráva a regiony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz