ČOI - Výsledky kontrol tuhých paliv v roce 2022

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na tuhá paliva. Inspektoři v roce 2022 kontrolovali dodržování požadavků zákona o ochraně ovzduší při prodeji tuhých paliv. Dále kontrolovali dodržování zákazu užívání nekalých obchodních praktik, zásad poctivosti prodeje a plnění informačních povinností. Celkem provedli 38 kontrol u hospodářských subjektů a u 10 z nich zjistili porušení zákona o ochraně spotřebitele.

Česká obchodní inspekce v minulém roce kontrolovala dodržování povinností při prodeji tuhých paliv stanovených zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší („zákon o ochraně ovzduší“), v rozsahu kvalitativních ukazatelů stanovených prováděcím právním předpisem k zákonu, kterým je vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Dále byla kontrolní akce zaměřena na dodržování zásad poctivosti prodeje a poskytování služeb, dodržování zákazu užívání nekalých obchodních praktik a plnění informačních povinností ve vztahu k nabízenému sortimentu výrobků.

Kontrolovanými subjekty byly podnikající fyzické a právnické osoby uvádějící tuhá paliva na trh ČR nabízející prodej tuhých paliv a další osoby vyvíjející obchodní aktivity v oblasti prodeje a poskytování služeb souvisejících s prodejem tuhých paliv.

Česká obchodní inspekce od 1. srpna do 31. prosince 2022 provedla 38 kontrol u hospodářských subjektů a porušení právních předpisů zjistila u 10 hospodářských subjektů v 17 případech. Jednalo se o porušení povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Nejčastěji při prodeji tuhých paliv docházelo k tomu, že prodávající neinformoval spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (8 případů - § 14 odst. 1), nesplnil povinnost spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění - reklamace, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (4 případy - § 13 odst. 1) a ve dvou případech porušil povinnost prodávat výrobky ve správné hmotnosti (§ 3 odst. 1 písm. a). Též bylo zjištěno, že prodávající použil neověřené měřidlo (§ 3 odst. 1 písm. d).

Při kontrolní akci bylo odebráno celkem 21 vzorků tuhých paliv, z toho 13 vzorků uhlí volně ložených a 8 vzorků výrobků výlisků z biomasy nabízené v obalu od výrobce (5x dřevěné pelety a 3x dřevěné brikety). Všechny odebrané vzorky vyhověly kvalitativním ukazatelům stanovených vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce zatím uložila za porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v 7 případech pokuty příkazem na místě ve výši 7 500 Kč. Vážnější porušení jsou řešena ve správním řízení, ve kterých bude rozhodnuto také o výši pokut.


26.04.2023 (autor Redakce)Související

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

vydáno 31.05.2023

Zásadní změny novela přináší v oblasti veřejných IT zakázek. Stát bude při jejich vypisování možné ve vybraných případech chápat jako jeden celek.

Téma: Podnikání / Právo a zákony / Veřejné zakázky

MZe - Agrolesnictví podpoří výsadbu stromů na zemědělské půdě

vydáno 26.05.2023

Zemědělci budou moci získat podporu na pěstování dřevin, pokud na stejném pozemku budou zároveň růst zemědělské plodiny nebo se tam budou pást hospodářská zvířata.

Téma: Podnikání / Zemědělství

MPO podpoří firmy s infrastrukturou pro výzkum a vývoj

vydáno 22.05.2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo první výzvu Potenciál v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (OP TAK).

Téma: Ekonomika a finance / Podnikání


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz