https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Kontroluje dodržování zákona o chemických látkách a chemických přípravcích

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Inspekce
a) kontroluje, jak jsou výrobci, zhotoviteli, dovozci, následnými uživateli, distributory a prvními příjemci látek, přípravků a předmětů dodržována ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropských společenství a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona, s výjimkou předmětů, nad kterými vykonává kontrolu krajská hygienická
stanice,
b) stanoví podmínky a lhůty pro zjednání nápravy, zjistí-li při kontrole podle písmene a) závady,
c) nařizuje opatření k odstranění protiprávního stavu v oblasti uvádění látek, přípravků nebo předmětů na trh; hrozí-li poškození zdraví nebo ohrožení života člověka, poškození životního prostředí, nebo jestliže již k němu došlo, může nařídit zneškodnění nebezpečné látky, přípravku nebo předmětu na náklady jejich vlastníka, popřípadě držitele, není-li vlastník znám,
d) ukládá pokuty a nápravná opatření podle zákona o chemických látkách a chemických přípravcích
e) dává ministerstvu podněty k výkonu vrchního státního dozoru před škodlivými účinky látek nebo látek obsažených v přípravcích nebo předmětech a přípravků vyráběných, uváděných na trh nebo používaných,
f) spolupracuje s krajskými hygienickými stanicemi, celními úřady a správními úřady na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému a poskytuje jim odbornou pomoc.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz