Kontroluje dodržování zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Inspekce
a) kontroluje samostatně nebo ve spolupráci se správními orgány uvedenými v § 27 zákona 78/2004 Sb. z hlediska ochrany životního prostředí, jak jsou právnickými osobami a fyzickými osobami dodržována ustanovení právních předpisů a podmínky stanovené rozhodnutími ministerstva, které se týkají nakládání s geneticky modifikovanými organismy nebo genetickými produkty,
b) ukládá právnickým a fyzickým osobám opatření k nápravě; hrozí-li bezprostřední újma na zdraví nebo na životním prostředí, bezodkladně zajistí provedení nezbytných opatření k nápravě a uloží osobě, která při nakládání nebo jiném zacházení s geneticky modifikovaným organismem nebo genetickým produktem poruššila povinnost uloženou zákonem 78/2004 Sb. nebo rozhodnutími vydanými na jeho základě anebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie, aby uhradila náklady spojené s provedením opatření,
c) může zakázat dalšší nakládání nebo jiné zacházení s geneticky modifikovaným organismem nebo genetickým produktem, zjistí-li při kontrole nakládání nebo jiného zacházení s geneticky modifikovanými organismy nebo genetickými produkty poruššení povinností uložených zákonem 78/2004 Sb. nebo rozhodnutími vydanými na jeho základě anebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie a k odstranění protiprávního stavu nepostačuje uložení opatření k nápravě,
d) neprodleně informuje ministerstvo o případech neoprávněného nakládání s geneticky modifikovanými organismy nebo genetickými produkty a o tom, že bylo vydáno rozhodnutí o uložení opatření k nápravě nebo že nakládání nebo jiné zacházení s geneticky modifikovaným organismem nebo genetickým produktem bylo zakázáno.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz