Dohlíží na dodržování právních předpisů v oblasti ochrany lesa

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 

Základní informace o činnosti:

Inspekce zjišťuje nedostatky a škody na funkcích lesa jako složce životního prostředí, jejich příčiny a osoby zodpovědné za jejich vznik nebo trvání.
Inspekce vyžaduje odstranění a nápravu zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků a ukládá opatření k jejich odstranění a nápravě.
Inspekce provádí kontrolu uložených opatření. Zjistí-li, že opatření nejsou splněna, je oprávněna stanovit k jejich splnění náhradní lhůtu.
Inspekce je oprávněna v případě hrozící škody nařídit omezení, popřípadě zastavení výroby nebo jiné činnosti až do doby odstranění nedostatků a jejich příčin.
Inspekce uloží pokutu až do výše 5 000 000 Kč právnickým nebo fyzickým osobám, které svým jednáním nebo opomenutím ohrozí nebo poškodí životní prostředí v lesích tím, že
a) neoprávněně používají lesní půdu k jiným účelům než pro plnění funkcí lesů,
b) při zpracování lesního hospodářského plánu a jeho realizaci ohrozí životní prostředí, popřípadě způsobí jeho poškození,
c) vlastním zaviněním vytvoří podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů,
d) neplní opatření uložená orgány životního prostředí podle zvláštních zákonů a zákona 282/1991 Sb.
e) neplní povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem.
Při určení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.
Řízení o uložení pokuty lze zahájit jen do jednoho roku ode dne, kdy se inspekce dověděla o porušení povinností uvedených v § 4 zákona 282/1991 Sb., nejpozději však do tří let od doby, kdy k porušení těchto povinností došlo. Poruší-li právnická nebo fyzická osoba v době jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty jakoukoliv povinnost, za níž se ukládá pokuta podle tohoto zákona, lze uložit další pokutu až do výše 10 000 000 Kč.

Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Kde nejvíce sledujete zprávy?

v televizi  15
na internetu  37
v rádiu  4
v tisku  3
nikde  7

Hlasovalo 66 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz