Přijímá hlášení o závažných událostech, nehodách a výsledcích šetření těchto nehod a pracovních úrazů vzniklých při hornické činnosti nebo činnosti vykonávané hornickým způsobem

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Organizace je povinna
a) evidovat jména, příjmení a evidenční čísla osob, které se s jejím vědomím nacházejí v podzemí, s uvedením místa, kde se pravděpodobně nacházejí,
b) bezodkladně ohlásit obvodnímu báňskému úřadu závažné události a nebezpečné stavy, provozní nehody (havárie) a závažné pracovní úrazy; provozní nehodou (havárií) se rozumí událost, kterou byly ohroženy životy nebo zdraví osob,
c) zjišťovat příčiny provozních nehod a pracovních úrazů,
d) přijímat bezodkladná opatření k odstranění zjištěných závad a k předcházení provozních nehod a pracovních úrazů,
e) výsledky šetření provozních nehod a závažných pracovních úrazů předkládat obvodnímu báňskému úřadu spolu s uvedením opatření provedených k odstranění zjištěných závad,
f) informovat obvodní báňský úřad o podané žádosti zaměstnance o provedení prošetření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a toto prošetření provést,
g) předložit před prvním použitím v dole Českému báňskému úřadu ke schválení vybrané typy důlních strojů, zařízení a pomůcek, pokud již není Českým báňským úřadem schváleno jejich použití jinde v České republice.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz