Přijímá žádosti a uděluje příslušné řidičské oprávnění

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Řidičské oprávnění se uděluje na základě žádosti o řidičské oprávnění, která musí mít písemnou formu. V žádosti o řidičské oprávnění musí být uvedeno
a) jméno, popřípadě jména a příjmení žadatele o řidičské oprávnění,
b) adresa obvyklého bydliště žadatele o řidičské oprávnění na území České republiky, nebo místo studia,
c) datum a místo narození a rodné číslo žadatele o řidičské oprávnění, pokud mu bylo přiděleno
d) skupina vozidel, pro kterou žadatel žádá o udělení řidičského oprávnění, a zda žádá o udělení výjimky podle § 83 odst. 5 nebo 6 zákona č. 361/2000 Sb.,
e) předchozí obvyklá bydliště od dosažení věku stanoveného v § 83 zákona 361/2000 Sb., pokud se nacházela mimo území České republiky, a současné obvyklé bydliště mimo území České republiky, pokud žadatel v České republice pouze studuje.
K žádosti musí být přiložen
a) platný doklad totožnosti žadatele,
b) posudek o zdravotní způsobilosti,
c) doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny vozidel, který nesmí být starší než 6 měsíců,
d) doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání, nebo potvrzení o studiu podle § 82 odst. 4 zákona 361/2000 Sb.; dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména
1. osvědčení o registraci podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
3. nájemní smlouva k nemovitosti,
4. potvrzení o zaměstnání,
5. výpis z živnostenského rejstříku,
e) čestné prohlášení žadatele, že
1. není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem a
2. jiným členským státem mu nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel nebo že jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění,
f) rozhodnutí o udělení výjimky podle § 83 odst. 4 zákona 361/2000 Sb., byla-li udělena,
g) doklad o splnění dalších podmínek podle § 91 zákona 361/2000 Sb.

Pozn. redakce agend: Od 01.07.2018 je možné obrátit se na jakýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz