Vede registr řidičů, provádí zápisy do registru řidičů

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

Registr řidičů obsahuje evidenční karty řidičů a spisy řidičů.
Evidenční karta řidiče obsahuje
a) osobní údaje o řidiči uvedené v řidičském průkazu a v mezinárodním řidičském průkazu,
b) údaje o skupinách vozidel, které je řidič oprávněn řídit,
c) údaje o vydaných řidičských průkazech,
d) údaje o vydaných mezinárodních řidičských průkazech,
e) údaje o řidičských průkazech vydaných výměnou za řidičské průkazy vydané cizím státem nebo za řidičské průkazy vydané jinými členskými státy,
f) údaje o odevzdaných řidičských průkazech a mezinárodních řidičských průkazech,
g) údaje o spáchaných přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
h) údaje o podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičských oprávnění pro ztrátu zdravotní nebo odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a jejich vrácení,
i) údaje o zrušení podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičského oprávnění,
j) údaje o vzdání se řidičského oprávnění pro skupinu nebo skupiny vozidel,
k) údaje o zákazech činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel uložených soudem za spáchané trestné činy nebo správním orgánem za spáchané přestupky,
l) údaje o vydaných řidičských průkazech za průkazy ztracené, zničené nebo neupotřebitelné,
m) údaje o vydaných řidičských průkazech za ztracené, odcizené, zničené nebo poškozené řidičské průkazy vydané jinými členskými státy,
n) údaje o dosažených bodech v bodovém hodnocení řidičů a o započtení a odečtení bodů,
o) údaje o pozbytí řidičského oprávnění a údaje o vrácení řidičského oprávnění,
p) údaje o pozbytí práva k řízení motorového vozidla na území České republiky po dobu jednoho roku dosažením počtu 12 bodů v bodovém hodnocení, jedná-li se o řidiče, který je držitelem řidičského průkazu vydaného jiným členským státem, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem,
q) údaj o udělené výjimce z věku držitele řidičského oprávnění,
r) záznamy o provedených dopravně psychologických vyššetřeních.
Ve spisu řidiče se zakládají
a) žádost o řidičské oprávnění,
b) žádost o vydání řidičského průkazu,
c) žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu,
d) žádost o rozhodnutí o profesní způsobilosti řidiče,
e) žádost o výměnu řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo řidičského průkazu Evropských společenství za řidičský průkaz,
f) žádost o vydání duplikátu řidičského průkazu nebo duplikátu mezinárodního řidičského průkazu za řidičský průkaz nebo za mezinárodní řidičský průkaz ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený a žádost o vydání řidičského průkazu za ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený řidičský průkaz vydaný jiným členským státem,
g) rozhodnutí o podmínění, omezení nebo odnětí řidičského oprávnění,
h) oznámení o vzdání se některé skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění nebo řidičského oprávnění,
i) rozhodnutí o zrušení podmínění nebo omezení a o vrácení řidičského oprávnění,
j) rozhodnutí o přestupcích proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
k) kopie nebo opisy rozsudků nebo rozhodnutí správních orgánů, kterými byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel,
l) oznámení o uložení pokuty za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích uložené v blokovém řízení příslušným orgánem,
m) pravomocné rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, nebo oznámení o nabytí právní moci takového rozhodnutí,
n) oznámení soudu o nabytí právní moci rozsudku, kterým byl uložen trest za trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení,
o) rozhodnutí orgánu příslušného k projednání přestupku podle jiného zákona než zákona o přestupcích, kterým byla vyslovena vina za přestupek, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení,
p) kopii písemnosti s uplatněnými námitkami řidiče proti záznamu bodů v bodovém hodnocení a stejnopis písemného vyrozumění o provedené opravě záznamu bodů nebo stejnopis pravomocného rozhodnutí, jímž byly námitky zamítnuty a provedený záznam bodů potvrzen,
q) řidičský průkaz vydaný cizím státem uschovaný podle § 116 odst. 5 zákona 361/2000 Sb.,
r) zadržený řidičský průkaz podle § 118c odst. 1 zákona 361/2000 Sb.,
s) stejnopis potvrzení o převzetí kauce,
t) další úřední záznamy a písemnosti vztahující se k řidiči,
u) posudek o výsledku dopravně psychologického vyššetření.

Pozn. redakce: Před návštěvou doporučujeme úřad telefonicky kontaktovat.
Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz