https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Přijímá žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v podmínkách resortu Ministerstva spravedlnosti

Zadejte název obce:
 

Základní informace o činnosti:

I) Informací se rozumí přímé nebo zprostředkované sdělení údajů o skutečnostech, které se týkají:
zákonem stanovené působnosti subjektu, povinného poskytovat informace (dále jen "povinný subjekt") a jejího výkonu,
činnosti povinného subjektu, vyplývající z jeho působnosti nebo s ní bezprostředně související a jejích výsledků, jakož i hlavních záměrů povinného subjektu a jím přijatých opatření,
charakteristiky povinného subjektu, zejména jeho postavení, organizace a dělby (rozvrhu) práce, úkolů, způsobu jejich plnění a hospodaření.
II) Za informaci podle odstavce I) se nepovažují stanoviska a právní názory, zejména výklad zákonů a jiných právních předpisů, jakož i hodnotící zprávy a ucelené databáze v jakékoli, zejména elektronické podobě.
V pochybnostech, zda jde o informaci podle odstavce I), vychází povinný subjekt také z toho, že právo na informace je ústavně zaručeným, politickým právem, jehož prostřednictvím se občané podílejí na výkonu státní moci a kontrole činnosti státních orgánů, a že přístup k informacím může být omezen pouze zákonem, je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz