Ochrana soukromí

Ochrana soukromí - zásady nakládání s osobními daty uživatelů serverů EBE obchodní společnosti European Business Enterprise, a.s. se sídlem Masarykovo nám. 14, Říčany, IČ 25130382 (dále jako "provozovatel" nebo "EBE"). Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892 a je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00044083.

Servery EBE jsou veškeré informační servery EBE provozované společností EBE na síti Internet. Veškeré podmínky přístupu a užití informací a/nebo služeb serverů EBE všemi jejich uživateli jsou definovány a řídí se těmito závaznými dokumenty, které rovněž definují veškeré užité pojmy:

- Podmínky přístupu - provozní řád
- Podmínky registrace
- Obchodní podmínky
- Reklamační řád
- Ochrana soukromí
- Právní doložka

"Osobními údaji" se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jako "subjekt údajů").

Společnost EBE zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost EBE zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů služeb serverů EBE pouze za podmínky, že je registrovaný uživatel provozovateli sám dobrovolně poskytl pro účely některé ze služeb serverů EBE. Společnost EBE zpracovává osobní údaje výlučně k zákonným účelům a účelům, ke kterým vyslovil uživatel souhlas.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi. K osobním údajům mají přístup pouze provozovatel (správce) a osoby, které jsou ve vztahu k němu v pracovně právním poměru. Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými provozovatelem (správcem) podléhá interním bezpečnostním předpisům provozovatele.

Osobní údaje registrovaných uživatelů, které provozovatel serverů EBE zpracovává v rámci služeb serverů EBE, obsahují zejména jméno a příjmení, e-mail a přihlašovací jméno a heslo uživatele. Pro některé služby serverů EBE zpracovává provozovatel i další osobní údaje o uživatelích, například adresu bydliště subjektu údajů, název poskytovatele internetových služeb, adresu IP apod.

Provozovatel může zpřístupnit osobní údaje subjektu údajů třetím osobám pouze v případech, kdy mu to bude ukládat nebo umožňovat zákon, jinak jen výlučně se souhlasem subjektu údajů.

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny uživatele služeb serverů EBE, kteří poskytnou provozovateli své osobní údaje, provozovatel informuje o těchto jejich zákonných právech:

- Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.
- Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Provozovatel tímto upozorňuje uživatele, že jeho osobní údaje mohou být za účelem nabízení obchodu a služeb předávány společnostem, majetkově ovládaným a/nebo ovládajícím provozovatelem, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak. Případný nesouhlas s tímto předáváním je nutné vyjádřit písemně.

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si uživatelem navštívené webové stránky mohou pamatovat jeho úkony a nastavení, aby nemusel tyto údaje zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Servery EBE používají cookies pro zachování informace o přihlášení registrovaného uživatele k serverům EBE v internetovém prohlížeči (po dobu do uzavření internetového prohlížeče, max. však po dobu 8 hodin). Dále servery EBE používají cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti, reklamních serverů pro poskytování reklamy). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a provozovatel nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Datum poslední aktualizace těchto podmínek: 30. června 2017.

Pro případné připomínky a dotazy kontaktujte provozovatele serverů EBE:

Provozovatel

Obchodní společnost:European Business Enterprise, a.s.
Kontaktní adresa:Masarykovo nám. 14, 251 01 Říčany
Telefon:(+420) 323 601 531
IČ:25130382
DIČ:CZ25130382
E-mail:info@ebe.cz
Internet:www.ebe.cz


Anketa

Využíváte příspěvků zdravotních pojišťoven na očkování?

ano  25
ne  46

Hlasovalo 71 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz