Ochrana soukromí

Ochrana soukromí - zásady nakládání s osobními daty uživatelů serverů EBE obchodní společnosti European Business Enterprise, a.s. se sídlem Masarykovo nám. 14, Říčany, IČ 25130382 (dále jako provozovatel nebo EBE). Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892 a je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00044083.

Servery EBE jsou veškeré informační servery EBE provozované společností EBE na síti Internet. Veškeré podmínky přístupu a užití informací a/nebo služeb serverů EBE všemi jejich uživateli jsou definovány a řídí se těmito závaznými dokumenty, které rovněž definují veškeré užité pojmy:

- Podmínky přístupu - provozní řád
- Podmínky registrace
- Obchodní podmínky
- Reklamační řád
- Ochrana soukromí
- Právní doložka

Společnost EBE zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost EBE zpracovává osobní údaje uživatelů služeb serverů EBE výlučně k zákonným účelům a účelům, ke kterým vyslovil uživatel souhlas.

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi. K osobním údajům mají přístup pouze provozovatel (správce) a osoby, které jsou ve vztahu k němu v pracovně právním poměru. Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými provozovatelem (správcem) podléhá interním bezpečnostním předpisům provozovatele.

Osobní údaje, které provozovatel serverů EBE shromažďuje v souvislosti s uživateli služeb serverů EBE, obsahují zejména jméno a příjmení, e-mail a přihlašovací jméno uživatele. Pro některé (placené) služby serverů EBE shromažďuje provozovatel i další osobní údaje o uživatelích, například adresu bydliště uživatele, název poskytovatele internetových služeb, adresu IP apod.

Provozovatel může zpřístupnit osobní údaje uživatelů třetím osobám pouze v případech, kdy mu to bude ukládat nebo umožňovat zákon, jinak jen výlučně se souhlasem uživatele.

Osobní údaje poskytují uživatelé provozovateli serverů EBE dobrovolně a s jejich souhlasem.

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny uživatele služeb serverů EBE, kteří poskytnou provozovateli své osobní údaje, provozovatel informuje o těchto jejich zákonných právech:

- Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.
- Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Provozovatel tímto upozorňuje uživatele, že údaje o jeho jménu, příjmení a adrese mohou být za účelem nabízení obchodu a služeb předávány společnostem, majetkově ovládaným a/nebo ovládajícím provozovatelem, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak. Případný nesouhlas s tímto předáváním je nutné vyjádřit písemně. Předáním informace o své e-mailové adrese uděluje uživatel provozovateli serverů EBE souhlas k zasílání obchodních sdělení provozovatele e-mailem, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak.

Datum poslední aktualizace těchto podmínek: 17. března 2016.

Pro případné připomínky a dotazy kontaktujte provozovatele serverů EBE:

Provozovatel

Obchodní společnost:European Business Enterprise, a.s.
Kontaktní adresa:Masarykovo nám. 14, 251 01 Říčany
Telefon:(+420) 323 601 531
IČ:25130382
DIČ:CZ25130382
E-mail:info@ebe.cz
Internet:www.ebe.cz


Anketa

Domníváte se, že je vhodné soužití dvou a více generací v jedné domácnosti?

ano  24
ne  82

Hlasovalo 106 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz