Úvodní stránka

Dražební systém - uživatelská příručka

 

Účast v dražbě, zápis na seznam účastníků

Dražby se může účastnit právnická nebo fyzická osoba, která je zletilá a plně svéprávná. Účastník dražby musí splňovat podmínky pro nabývání majetku na území České republiky. Podmínkou účasti v dražbě je registrace účastníka dražby jako uživatele - zřízení uživatelského účtu v elektronickém dražebním systému http://drazby.statnisprava.cz.

Každý účastník dražby může mít v dražebním systému zřízen pouze jeden uživatelský účet.

Účastník dražby se do elektronické dražby registruje prostřednictvím registračního formuláře na adrese dražebního systému – http://drazby.statnisprava.cz nebo přímo na detailu elektronické dražby, a to volbou „Zúčastnit se e-dražby“ nebo „Zúčastnit se e-aukce“. Při odeslání žádosti o účast v elektronické dražbě se řídí účastník dražby pokyny uvedenými v dražebním systému.
Žádost o účast je vhodné zaslat s dostatečným časovým předstihem před zahájením dražby nebo před termínem ukončení příjmu žádostí o účast v elektronické aukci. Bude tak zajištěn dostatečný časový prostor pro administrativní zpracování žádosti dražebníkem a případné uhrazení dražební jistoty účastníkem.

Účastník se řídí pokyny dražebníka uvedenými v dražební vyhlášce příslušné elektronické dražby, zpravidla:

Je přípustná účast více účastníků dražby, kteří nabudou předmět dražby do společného vlastnictví. Tyto osoby však musí dražebníkovi předložit čestné prohlášení, ve kterém bude uvedeno, v jakém poměru budou nabývat předmět dražby a kdo bude oprávněnou osobou tyto účastníky na dražbě zastupovat (kdo bude činit nabídky). Na tomto prohlášení musí být podpisy všech společných účastníků ověřeny. V případě účasti manželů předloží účastníci dražby dražebníkovi písemné prohlášení s ověřenými podpisy, zda v případě vydražení budou nabývat předmět dražby do společného jmění manželů.

O zapsání účastníka dražby na seznam účastníků dražby informuje dražebník bez zbytečného odkladu zasláním zprávy na adresu elektronické pošty účastníka dražby na základě:

 • 1. Prokázání totožnosti účastníka dražby – předložením dokladů totožnosti nebo jejich kopií dle pokynů dražebníka
 • 2. Zaplacení dražební jistoty připsáním na účet dražebníka dle pokynů dražebníka (je-li požadováno)
 • 3. Splnění podmínek zákona a dražební vyhlášky příslušné elektronické dražby – předložením originálů příslušných dokladů nebo čestných prohlášení dle pokynů dražebníka


Každý účastník dražby se může nechat na dražbě zastoupit. V takovém případě doručí zastupující osoba dražebníkovi originál plné moci včetně ověřeného podpisu.

Má-li některý z účastníků dražby předkupní právo k předmětu dražby, prokáže toto právo dražebníkovi předložením originálů listin nebo jejich úředně ověřených kopií. V případě, že takový účastník nesplní tuto povinnost, nelze předkupní právo v dražbě uplatnit.


Z účasti v dražbě jsou vyloučeny osoby ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 26/2000 Sb., a to zejména osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku. Dále ohledně jejichž majetku bylo opětovně potvrzeno nucené vyrovnání, a to po dobu tří let od zrušení konkursu, jeho zamítnutí pro nedostatek majetku nebo od skončení nuceného vyrovnání. Účastnit dražby se nesmí dražebník, statutární orgán dražebníka nebo osoba, která je členem tohoto statutárního orgánu, dále ani zaměstnanec dražebníka a licitátor. Dražby se nesmí účastnit také správce konkursní podstaty (insolvenční správce) nebo likvidátor, pokud je současně Navrhovatelem.
Opakované dražby se nesmí zúčastnit vydražitel, který zmařil předcházející dražbu téhož předmětu dražby u téhož dražebníka. Dražby se nesmí účastnit osoba, která je ve vztahu k uvedeným osobám osobou blízkou, společníkem, osobou ovládanou nebo osobou, která s ní tvoří koncern. Zároveň nikdo nesmí za uvedené osoby dražit.

Průběh elektronické dražby

Po splnění povinností vyplývající ze zákona a dražební vyhlášky příslušné elektronické dražby bude účastník dražby dražebníkem zapsán do seznamu účastníků dražby.
O zapsání do seznamu účastníků dražby informuje dražebník každého účastníka dražby bez zbytečného odkladu na adresu jeho elektronické pošty.
Účastníkovi dražby bude v elektronickém dražebním systému přidělen bezvýznamový identifikátor, pod kterým se bude elektronické dražby účastnit.

Na detailu elektronické dražby se zobrazují informace v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou, doba zbývající do zahájení elektronické dražby a aktuální čas. Po zahájení dražby se na detailu dražby zobrazuje zbývající doba, po kterou lze činit podání. Elektronická dražba probíhá v předem stanoveném časovém úseku (dle dražební vyhlášky), v rámci kterého jsou účastníci dražby oprávněni činit podání. Elektronickou dražbu provádí a jednotlivá rozhodnutí v průběhu elektronické dražby činí licitátor prostřednictvím dražebního systému. Přenos datových zpráv od účastníků dražby je v rámci dražebního systému jednoznačně identifikovatelný.

Účastník může činit podání kdykoli v průběhu dražby. Při podání (minimální výše příhozu je určena dražební vyhláškou) bude účastník dražby před jeho odesláním dotázán elektronickým dražebním systémem, zda chce podání v takové výši učinit. Podání všech účastníků dražby vystupujících pod bezvýznamovými identifikátory jsou zobrazována na detailu dražby v elektronickém dražebním systému na pravé straně jako „Průběh e-dražby“ nebo „Průběh e-aukce“.

Před uplynutím doby, během které lze činit podání, se vedle vlastních podání účastníků dražby na detailu dražby zobrazují také následující výzvy:

 • 1. V okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 3 minuty, je zobrazena výzva „Poprvé pro účastníka dražby/aukce – identifikátor účastníka“.
 • 2. V okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 2 minuty, je zobrazena výzva „Podruhé pro účastníka dražby/aukce – identifikátor účastníka“.
 • 3. V okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 1 minuta, je zobrazena výzva „Neučiní-li nikdo z přítomných účastníků dražby/aukce podání vyšší, než bylo naposled učiněné účastníkem dražby/aukce – identifikátor účastníka, udělím mu příklep“.
 • 4. V okamžiku, kdy uplyne doba, během které lze činit podání, je zobrazena výzva „Příjem podání zastaven“.
 • 5. Následně je oznámeno ukončení dražby/aukce výzvou „Ukončení dražby/aukce udělením příklepu vydražiteli – identifikátor účastníka, výše dosažené ceny vydražením – výše ceny dosažené vydražením“.

Je-li v posledních 5 minutách před uplynutím doby, během které lze činit podání, učiněno podání účastníkem dražby, posouvá se čas pro příjem dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně.

Uplyne-li od posledního podání 5 minut, aniž by bylo učiněno další podání, příjem podání je zastaven.

Účastníci dražby, oprávnění z předkupního práva mohou dorovnat podání jiného účastníka dražby.

Vydražitelem se stává účastník dražby, který učinil nejvyšší podání, na jehož základě mu licitátor udělil příklep.

Způsob úhrady ceny dosažené vydražením je určen dražební vyhláškou příslušné elektronické dražby.

Po doplacení ceny dosažené vydražením ze strany vydražitele na něj přechází vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. V případě, kdy je dražba elektronickou aukcí, nedochází k přechodu, ale k převodu vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. V případě, že vydražitel cenu dosaženou vydražením nedoplatil, na něj vlastnické právo nepřechází ani není převedeno a dražba je zmařena z viny vydražitele.

Dražebník bez zbytečného odkladu vyhotoví protokol o provedené dražbě. V protokolu o provedené dražbě dražebník uvede:
 • 1. datum, místo a čas provedení dražby; uvede také, že jde o dražbu dobrovolnou; jde-li o opakovanou dražbu, uvede i tuto skutečnost,
 • 2. označení předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, stavu, v němž se předmět dražby nachází, a odhad jeho ceny,
 • 3. označení navrhovatele dražby,
 • 4. nejnižší podání,
 • 5. označení dražebníka a licitátora, popřípadě licitátorů,
 • 6. označení vydražitele,
 • 7. cenu dosaženou vydražením,
 • 8. součástí protokolu je podepsaný stejnopis dražební vyhlášky a jeho případné dodatky.

Protokol o provedené dražbě podepíší dražebník, licitátor, navrhovatel a vydražitel. Odmítne-li vydražitel protokol o provedené dražbě podepsat, uvede to dražebník v protokolu.
Originál protokolu o provedené dražbě je nabývacím titulem vydražitele.

Předmět dražby předá bez zbytečného odkladu navrhovatel vydražiteli na základě doplacení ceny dosažené vydražením k rukám dražebníka a na základě podpisu protokolu o provedené dražbě, a to na základě podmínek určených dražební vyhláškou příslušné elektronické dražby.

Dostupnost dražebního systému

Elektronický dražební systém je dostupný běžnými nástroji elektronické komunikace. Pro použití elektronického dražebního systému postačuje aktuálně bezplatně poskytovaná verze internetového prohlížeče bez potřeby instalace dalších speciálních aplikací s výjimkou běžných rozšíření prohlížeče, jako je Java, Flash nebo Adobe Reader.

Minimální konfigurace počítače:
Operační systémy: Microsoft Windows XP nebo macOS 10.7
Internetové prohlížeče: Android 4.4.2 nebo Firefox 46 nebo Internet Explorer 11 nebo Safari 7

Dokumenty se v elektronickém dražebním systému zveřejňují ve formátu PDF (Portable Document Format).

Čas dražebního systému se řídí světovým koordinovaným časem (UTC).

 
 
 
Anketa
 

Navštěvují nebo navštěvovaly Vaše děti jesle?

Hlasovalo 18 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz