https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Karlových Varech oznamuje konání veřejné dražby domu/ů


Číslo jednací: 845047/19/2401-80542-404982
Místo: Finanční úřad pro Karlovarská kraj, Územní pracoviště v Karlových Varech, Západní 19, 360 01 Karlovy Vary, dražební místnost.
Datum a čas: 23.10.2019 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: Zápis osob zúčastněných na dražbě: v den konání dražby 23.10.2019 od 09:30 hod. do zahájení dražby 10:00 hod.
Dražební jistota: 500 000,00 Kč
Nejnižší podání: 1 176 913,00 Kč
Dražební vyhláška:
Finanční úřad pro Karlovarský kraj Krymská 2a, 360 01 Karlovy Vary Územní pracoviště v Karlových Varech Západní 19, 360 01 Karlovy Vary Shora uvedený správce daně podle § 194 odst. 1 a § 195 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), s použitím zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), ve věci daňové exekuce nařízené exekučním příkazem na prodej nemovitých věcí čj.: 810820/15/2401-80542-401213 ze dne 23. 9. 2015, čj.: 810849/15/2401-80542-401213 ze dne 23. 9. 2015, čj.: 810969/15/2401-80542-401213 ze dne 23. 9. 2015, čj.: 811106/15/ 2401-80542-401213 ze dne 23. 9. 2015, čj.: 811118/15/2401-80542-401213 ze dne 23. 9. 2015, čj.: 811132/15/2401-80542-401213 ze dne 23. 9. 2015, čj.: 811145/15/2401- -80542-401213 ze dne 23. 9. 2015 a čj.: 811161/15/2401-80542-401213 ze dne 23. 9. 2015 nařizuje dražbu nemovité věci. 1. Předmět dražby: ? Nemovitá věc a) Označení a popis dražené nemovité věci: Okres: CZ0412 Karlovy Vary Obec: 538001 Andělská Hora Katastrální území: 600369 Andělská Hora List vlastnictví: 321 Parcela 167 o výměře 171 m2 zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Andělská Hora, č. p. 51, bydlení Stavba stojí na pozemku p. č. 167 Parcela 168 o výměře 838 m2 ostatní plocha, způsob využití – neplodná půda Parcela 169 o výměře 46 m2 ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha Parcela 171 o výměře 320 m2 zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití - zbořeniště Parcela 172 o výměře 245 m2 zahrada Parcela 174/3 o výměře 21 m2 ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha Nemovité věci se nacházejí v obci Andělská Hora, těsně při komunikaci procházející obcí, která je vzdálená 10 km od krajského města. Jedná se o velice atraktivní lokalitu, s dostupností do krajského města, s „geniem loci“. V obci se nachází obecní úřad, obchod, sezónní restaurace, kostel. Obec je napojena na veřejný vodovod a kanalizaci; připravuje se výstavba plynové přípojky. Obec se rozvíjí umírněnou výstavbou rodinných domů dle schváleného územního plánu, není však typickým satelitem K. Varů. Nová výstavba nijak nenarušuje původní historický ráz obce, která má atraktivní polohu s historickým a turistickým významem (zřícenina středověkého hradu). Obec je známá pořádáním kulturních akcí, v blízkosti je golfové hřiště a rekreační oblast (chatová osada u rybníka). V lokalitě je možné napojení na veřejný vodovod, kanalizaci a elektrickou síť. Vlastní nemovitosti se nacházejí při místní zpevněné komunikaci, v uliční linii, naproti roztroušené zástavbě nových i původních rodinných domů. Budova č. p. 51 je zděný objekt pravidelného půdorysu, patrový, nepodsklepený, s půdou. Krov je dřevěný vázaný, střecha sedlová, objekt může sloužit k bydlení nebo rekreaci. Stáří domu je cca přes 100 roků, dům je po běžné modernizaci a rekonstrukci, v průběhu let byl objekt průměrně opravován a udržován tak, aby splňoval požadavky na bydlení. Podlahová plocha domu je cca: 188 m2. Na pozemku p. č. 171 se nachází kolna, která není zapsaná v katastru nemovitostí. b) Práva a závady spojené s předmětem dražby včetně označení těch závad, o nichž bylo podle § 221 odst. 3 písm. c) daňového řádu rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniknou: Nemovitá věc je zatížená věcným břemenem chůze a jízdy ve prospěch vlastníka panujícího pozemku p. č. 170. Věcné břemeno spočívá v právu chůze a jízdy přes část pozemku p. č. 167, 168 k panujícímu pozemku a právo chůze a jízdy, údržby a oprav studny na části p. č. 168. Věcné břemeno je zřízeno na dobu neurčitou k části p. č. 167, 168, dle geodetického zaměření, v pruhu o velikosti (dle souřadnicově určené výměry): 81,16 m2 (přístup k p. č. 170) a 9,89 m2 (studna), rozsah věcného břemene: 91,05 m2 a toto omezení přechází na všechny budoucí vlastníky oprávněných i povinných nemovitostí po dobu trvání věcného břemene.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
65 000 Kč
Termín konání: 18.9.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro Karlovarský kraj - Územní pracoviště v Karlových Varech
351 000 Kč
Termín konání: 16.10.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro Karlovarský kraj - Územní pracoviště v Karlových Varech


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz