https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště ve Svitavách oznamuje konání veřejné dražby movitých věcí


Číslo jednací: 1390595/19/2808-00540-601173
Místo: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště ve Svitavách, T. G. Masaryka 15, 568 02 Svitavy – zasedací místnost.
Datum a čas: 18.9.2019 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: 18. 9. 2019 od 9:30 do zahájení dražby
Nejnižší podání: ,00 Kč
Dražební vyhláška:
Účastníkem dražby může být fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právnímu jednání, která za účelem prokázání splnění těchto podmínek předloží při registraci platný průkaz totožnosti, popř. její zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát, jedná osoba, která své oprávnění jednat jménem tohoto subjektu musí prokázat originálem nebo úředně ověřenou listinou potvrzující její právní osobnost a platným průkazem totožnosti, popř. její zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci. V téže věci může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba. Dražené věci movité jsou nové a nepoužité a vzhledem ke skutečnosti, že veškeré dražené věci movité jsou v obchodním majetku plátce DPH, bude vydražiteli vystaveno potvrzení o úhradě nejvyššího podání u vydražené věci movité v daňové exekuci (daňový doklad) a bude možno k těmto vydraženým věcem movitým uplatnit odpočet DPH ve výši 21 %.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
6 000 Kč
Termín konání: 18.9.2019 od 9:00 hodin

FÚ pro Pardubický kraj - Územní pracoviště ve Svitavách
425 000 Kč
Termín konání: 25.9.2019 od 9:00 hodin

FÚ pro Pardubický kraj - Územní pracoviště ve Svitavách
2 000 000 Kč
Termín konání: 25.9.2019 od 11:00 hodin

FÚ pro Pardubický kraj - Územní pracoviště ve Svitavách


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz