https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Karlových Varech oznamuje konání veřejné dražby garáží


Číslo jednací: 725247/19/2401-80542-400844
Místo: Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště v Karlových Varech, Západní 19, 360 01 Karlovy Vary v dražební místnosti
Datum a čas: 18.9.2019 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: Zápis osob zúčastněných na dražbě: v den konání dražby 18. 09. 2019 od 09:30 hodin do zahájení dražby 10:00 hod.
Dražební jistota: 32 500,00 Kč
Nejnižší podání: 65 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Finanční úřad pro Karlovarský kraj Krymská 2a, 360 01 Karlovy Vary Územní pracoviště v Karlových Varech Západní 19, 360 01 Karlovy Vary Shora uvedený správce daně podle § 194 odst. 1, § 195 odst. 1 a § 225 odst. 1 a § 225 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), s použitím zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), ve věci daňové exekuce nařízené exekučním příkazem č. j.: 790554/16/2401-80542-400844 ze dne 14. 09. 2016 nařizuje opakovanou dražbu nemovité věci. Označení a popis dražené nemovité věci: Nemovitá věc zapsaná u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary List vlastnictví: 1293 Katastrální území: 663433 Karlovy Vary Stavby bez čp/če garáž na parcele 1448, LV 1 označení a popis příslušenství, které je draženo spolu s nemovitou věcí a není samostatně zapsáno na listu vlastnictví: Nemovitá věc (garáž na pozemku par. č. 1448 jiného vlastníka) je vedena v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 1293, kolaudace nepředložena (stáří zjištěno informací obyvatel, odborným odhadem), znalec provedl porovnání majetkoprávních vztahů zapsaných v listu vlastnictví se skutečností. Skutečnost odpovídá zapsaným údajům, pozemek je jiného vlastníka, není zapsáno žádné omezení vlastnického práva s výjimkou exekučního příkazu správce daně a zástavního práva správce daně a ocenění bylo provedeno dle skutečně zjištěného stavu a v cenové úrovni ke dni ocenění tj. 06. 06. 2017 a pro objektivní náhled obvyklé ceny byla zjištěna cena podle cenového předpisu. Oceňovaná garáž o velikosti 18m2 je jednoduchý přízemní objekt ocelové konstrukce bez základů, nepodsklepený, samostatně stojící, nacházející se v zástavbě 2 garáží v ulici Ondřejská. Předmětná nemovitá věc se nalézá na hranici lázeňské zóny města, v ulici Ondřejská, po její levé straně ve směru do lázeňského centra, ve střední části, na velmi svažitém terénu, při místní komunikaci, uprostřed řadové zástavby bytových domů, s příjezdem po zpevněné komunikaci, přístupné přímo z ulice Ondřejská. V místě možné napojení na veškeré veřejné inženýrské sítě - elektro, vodovod a kanalizaci, plyn těsně v komunikaci. Poloha v obytné, klidné lokalitě obce u centra lázeňského města Karlovy Vary, v klidném prostředí vhodném pro daný účel (bydlení). V místě není základní občanská vybavenost vzhledem k tomu (nedaleko v ulici Na Vyhlídce), že se jedná o lokalitu lázeňskou a komerční s převahou hotelů, penzionů, lázeňských domů, komerčních budov a obchodů, staveb určených především zahraničním a domácím návštěvníkům a lázeňským hostům, rovněž dopravní přístupnost osobním autem je problematičtější (nutné placené povolení Magistrátu města). Přesto je tato lokalita v poslední době oblíbená a atraktivní vzhledem k tomu, že se nachází ve vnitřním (resp. na hranici) území lázní, nevýhodou se jeví její strmost, omezený počet parkovacích míst. Zhodnocení polohy: Poloha vhodná pro garážování s absencí možnosti parkování ve vnitřním lázeňském území. Objekt slouží jako garáž pro jedno místo k stání, bez vnitřního vybavení a instalací. Stáří objektu dle výše uvedeného je 41 roků, technický stav podprůměrný, odpovídá stáří, konstrukce již morálně, částečně fyzicky dožívající, s nutnou generální výměnou a opravou (nátěry, oprava opláštění), objekt užíván. Technický popis: základy bez, ocelová konstrukce stěn a střechy, nátěry, vrata ocelová, bez dveří a oken, bez vnitřního vybavení a instalací, bez podlah. Předmětná nemovitá věc garáž je na pozemku Města Karlovy Vary, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary, IČ:00254657 na straně jedné, který je vlastníkem - pronajímatelem a na straně druhé jako nájemce pozemku parc. č. 1448 je dosavadní vlastník nemovité věci – garáže. Dne 03. 05. 2004 byla uzavřena „Smlouva o nájmu č. 9012002938“ podle odstavce 4 nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Dne 24. 01. 2008 byl podepsán Dodatek č. 1 v úplném znění ke smlouvě o nájmu č. 90

>> Finanční správa ČR - více informací o dražběwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz