Územní pracoviště v Karlových Varech oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 2489/18/2401-80542-400844
Místo: Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště v Karlových Varech, Západní 19, 360 01 Karlovy Vary v dražební místnosti
Datum a čas: 16.5.2018 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: Zápis osob zúčastněných na dražbě: v den konání dražby 16.05.2018 od 09:30 hodin do zahájení dražby 10:00 hod.
Dražební jistota: 9 000,00 Kč
Nejnižší podání: 18 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Finanční úřad pro Karlovarský kraj Krymská 2a, 360 01 Karlovy Vary Územní pracoviště v Karlových Varech Západní 19, 360 01 Karlovy Vary Shora uvedený správce daně podle § 194 odst. 1 a § 195 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), s použitím zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), ve věci daňové exekuce nařízené exekučním příkazem č. j.: 790255/16/2401-80542-400844 ze dne 14. 10. 2016 nařizuje dražbu nemovité věci. Označení a popis dražené nemovité věci: List vlastnictví: 228 Katastrální území: 757284 Žalmanov Parcela 737/2 o výměře 450m2 ostatní plocha označení a popis příslušenství, které je draženo spolu s nemovitou věcí a není samostatně zapsáno na listu vlastnictví: Nemovitost – pozemek parcela 737/2 se nachází v extravilánu obce Stružná resp. v nezastavěné části obce katastrálního území Žalmanov. Příjezd ze silnice procházející lokalitou Nová Víska, za lokalitou vpravo, dále 1,2 km po polní a lesní nezpevněné cestě na okraj lesního porostu, na osamoceném místě, ve velmi řídké zástavbě rekreačních objektů, na mírně svažitém a rovném terénu, s možností napojení elektrickou síť, bez možnosti napojení na vodu a kanalizaci. Oblast se nazývá Peklo. Docházkové vzdálenosti nepříznivé (zastávka linkového autobusu v Žalmanově), přístup po nezpevněné komunikaci. Stružná se nachází v blízkosti hlavní silnice Karlovy Vary – Praha, po její levé straně směr Praha vzdálené od ní 1500 m, lokalita je v trojúhelníku historického mikroregionu Karlovy Vary – Bochov – Andělská Hora s mnoha významnými objekty jak z hlediska historického, tak i z hlediska životního prostředí s možnostmi aktivního odpočinku. Pozemek parcela 737/2 zčásti rovinatý, zčásti ve svahu, podmáčený, v zóně povodní 2. Pozemek protíná místní nezpevněná komunikace, porostlý nálety a nachází se zde dřevěná stavba, nezapsaná v listu vlastnictví, rozpadlá, v dezolátním stavu, náklady na zbourání převyšují cenu materiálu. Znalec v ocenění snížil koeficient Ip, Io: stav pozemku – podmáčený, příjezd. Silné stránky: - pozemek určen k zastavění (na úrovni územního plánu) - příznivé životní prostředí, klid, relaxace, rekreační oblast Slabé stránky: - bez sítí na hranici (mimo elektro) - nepřipravený pozemek k zastavění - velmi obtížně zastavitelný - podmáčený, povodně zóna 2, převážně v prudkém svahu, přes pozemek vede místní komunikace (bez věcného břemene), lokalita problematická - přístup do lokality po soukromých pozemcích (p. č. 527), komunikace v lokalitě rovněž částečně po soukromých pozemcích b) Práva a závady spojené s předmětem dražby včetně označení těch závad, o nichž bylo podle § 221 odst. 3 písm. c) daňového řádu rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniknou: nejsou

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
86 667 Kč
Termín konání: 21.3.2018 od 10:00 hodin

FÚ pro Karlovarský kraj - Územní pracoviště v Karlových Varech
1 066 667 Kč
Termín konání: 18.4.2018 od 9:30 hodin

FÚ pro Karlovarský kraj - Územní pracoviště v Karlových Varech

 
Anketa

Využíváte příspěvků zdravotních pojišťoven na očkování?

ano  34
ne  59

Hlasovalo 93 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz