Zaměstnavatelé mohou odložit platby pojistného. Přehledy o výši pojistného musí i nadále předkládat každý měsíc

Dne 20. května 2020 byl přijat zákon č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů.

Podle tohoto zákona mohou zaměstnavatelé za kalendářní měsíce květen, červen a červenec 2020 odložit platby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“), které jsou povinni platit ze svého vyměřovacího základu (tj. 24,8 % z vyměřovacího základu zaměstnavatele). Pokud zaměstnavatel dluh vzniklý odložením zaplatí do 20. října 2020, sníží se penále stanovené z tohoto dluhu podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojistném“) o 80 %. V případě, že se zaměstnavatel rozhodne využít možnost odložení platby pojistného za zaměstnavatele, nemusí tuto skutečnost OSSZ oznamovat. Dluh na pojistném a penále vzniklý odložením platby pojistného podle výše uvedeného se nepovažuje za dluh na pojistném a penále pro účely potvrzování stavu závazků zaměstnavatele podle § 22d zákona o pojistném (tzv. potvrzení o bezdlužnosti). Pokud snížené penále ve svém úhrnu nepřesáhne částku 1 000 Kč, odepíše se tato částka k tíži OSSZ a nebude zaměstnavateli předepsána k úhradě.

Důležitou podmínkou je, že zaměstnavatel za kalendářní měsíce květen, červen a červenec 2020 odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci (6,5 % z vyměřovacího základu zaměstnance), a to ve stanovené lhůtě (tj. od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce) a ve výši uvedené v přehledu o výši pojistného. Přehled o výši pojistného má však zaměstnavatel povinnost předložit příslušné OSSZ ve stanovené lhůtě za každý kalendářní měsíc, a to se všemi vyplněnými údaji, tedy včetně odloženého pojistného za zaměstnavatele. Pokud tuto podmínku zaměstnavatel nesplní, penále nemůže být sníženo a zaměstnavatel bude povinen zaplatit je v plné výši (tj. 0,05 % za každý den prodlení).

V návaznosti na výše uvedené dochází také od 1. 6. 2020 ke změně ve způsobu placení pojistného, penále, přirážky k pojistnému a pokut, které je od tohoto dne možné platit pouze bezhotovostně na příslušný účet příslušné OSSZ vedený u poskytovatele platebních služeb. POZOR! Z tohoto důvodu dochází od 1. 6. 2020 k trvalému uzavření pokladen jednotlivých OSSZ.
V souvislosti s uvedenými legislativními opatřeními je nezbytné zjednodušit administrativní postupy související s placením pojistného a předkládáním přehledu o výši pojistného. Proto je zákonem č. 255/2020 Sb. provedena změna zákona o pojistném a přehled o výši pojistného bude možné podávat příslušné OSSZ výlučně v elektronické podobě, a to počínaje přehledem o výši pojistného za kalendářní měsíc červen 2020. Ten je zaměstnavatel povinen podat v termínu od 1. do 20. července 2020. Způsob tohoto podání je uveden v § 123e odst. 2 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů přehled o výši pojistného předložit uvedeným způsobem (v elektronické podobě), může tak učinit v písemné podobě na předepsaném tiskopisu zasláním na adresu určenou OSSZ nebo předáním tohoto tiskopisu příslušné OSSZ. Přitom je povinen uvést důvod takového postupu. Tyto technické důvody se posuzují podle § 61 odst. 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů obdobně.

Některé speciální (mzdové, účetní, personální) SW programy obsahují funkce i formuláře pro odesílání pomocí služby e-Podání ČSSZ. Pro zjištění vlastností vámi používaného speciálního SW programu kontaktujte jeho dodavatele/výrobce. Pro vyplnění a odeslání přehledu o výši pojistného lze využít také interaktivní formulář na ePortálu ČSSZ. Bližší informace o způsobech elektronického podání jsou dostupné na internetových stránkách ČSSZ.


28.05.2020 (autor Redakce)Související

Ministerstvo zdravotnictví spustilo dotační program na mimořádné odměny pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče

vydáno 06.08.2020

Ministerstvo zdravotnictví v návaznosti na usnesení vlády vyhlásilo dotační řízení na mimořádné odměny pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče. Zájemci mohou o dotaci žádat od 5. srpna 2020 do 5. září 2020. Dotace se poskytuje ke mzdě nebo platu jako odměna za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy byl...

Téma: Koronavirus / Zaměstnanost / Zdravotnictví

MZ ČR zavádí na vnitřních akcích roušky a snižuje maximální počet osob

vydáno 24.07.2020

Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází od soboty 25. července k zavedení povinnosti nosit roušku na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích nad 100 osob a od pondělí 27. července se snižuje maximální počet lidí na vnitřních hromadných akcích na 500 osob....

Téma: Koronavirus / Volný čas a cestování / Zdravotnictví

Podnikatelům v kultuře pomůže nový dotační program

vydáno 23.07.2020

Vláda schválila nový dotační program COVID-KULTURA, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Ministerstvo kultury (MK). Pomůže podnikatelům v kulturním a kreativním průmyslu (KKP). O dotaci budou moci požádat pořadatelé kulturních akcí, kteří museli kvůli epidemii koronaviru zrušit či přesunout...

Téma: Ekonomika a finance / Koronavirus


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz