Zaknihovat akcie je pro účast ve veřejných zakázkách nezbytné

Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, který vstoupil v účinnost 1. 10. 2016 transponuje do zákona směrnice EU týkající se veřejných zakázek.

Nově podle §48 odst. 7 tohoto zákona může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

I když zákon hovoří pouze o možnosti zadavatele účastníka vyloučit, tak s ohledem na právní jistotu uchazeče je vhodné tento stav vnímat spíše jako povinnost zadavatele.

Výše uvedené ustanovení §48 odst. 7 proto zavedlo povinnost pro účastníky veřejných zadávacích řízení - akciové společnosti, mít všechny akcie zaknihované.

Zaknihovaný cenný papír - speciální druh cenného papíru je upraven v § 525 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zaknihované cenné papíry podléhají evidenci na majetkových účtech jejich vlastníků.

Zaknihování cenných papírů probíhá podle § 93a odst. 5 č. 256/2004 Sb. tak, že akciová společnost, jejíž stanovy to umožňují, může uzavřít smlouvu o úschově jí vydaných imobilizovaných (zaknihovaných) akcií.

Službu zaknihování akcií mohou akciové společnosti poskytnout následující subjekty:

  • osoba, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů,
  • zahraniční centrální depozitář, který získal povolení k činnosti nebo byl uznán podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů,
  • obchodník s cennými papíry oprávněný poskytovat investiční službu úschova a správa investičních nástrojů,
  • zahraniční osoba s obdobným předmětem činnosti, která je oprávněna poskytovat služby v České republice.

Postup přeměny listinného cenného papíru na zaknihovaný je upraven v ustanoveních § 529 až 535 občanského zákoníku:
  • Rozhodnutí valné hromady akciové společnosti o přeměně akcií na zaknihované akcie. Musí dojít ke změně a toto rozhodnutí musí schválit dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů a je nutné ho osvědčit notářským zápisem.
  • Přeměna akcií na zaknihované akcie se musí zapsat do obchodního rejstříku.
  • Akciová společnost zveřejní rozhodnutí o přeměně akcií v Obchodním věstníku a uveřejní jej na svých internetových stránkách. Současně musí určit akcionářům minimálně dvouměsíční a maximálně šestiměsíční lhůtu pro odevzdání listinných akcií a musí je vyzvat ke zřízení majetkových účtů u Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP). Akciová společnost současně zašle akcionářům oznámení o přeměně akcií.
  • Akcionáři si zřídí u účastníků CDCP majetkové účty, odevzdají ve stanovené lhůtě akciové společnosti listinné akcie a sdělí akciové společnosti číslo svého majetkového účtu.
  • Po uplynutí lhůty pro odevzdání listinných akcií (anebo i dříve, pokud akcionáři odevzdají všechny listinné akcie) může akciová společnost požádat CDCP o zaevidování zaknihovaných akcií do centrální evidence.  Nejpozději v této fázi akciová společnost požádá CDCP o přidělení tzv. ISIN zaknihovaným akciím, následně uzavře s CDCP smlouvu o vedení evidence emise a udělí CDCP pokyn k připsání zaknihovaných akcií na majetkové účty akcionářů.
  • Tímto připsáním je proces zaknihování akcií dokončen.

Vlastní vytištění cenných papírů může akciová společnost zadat například Státní tiskárně cenin.

Vaší pozornosti doporučujeme článek serveru Businessinfo.cz, který se problematice zaknihování akcií věnuje detailně.

11.04.2017 (autor Redakce)Související

Hodnota veřejných zakázek vzrostla na 715 miliard korun

vydáno 15.06.2021

Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo vládě výroční zprávu o stavu veřejných zakázek.

Téma: Podnikání / Veřejné zakázky

Vláda schválila technickou novelu o zadávání veřejných zakázek

vydáno 19.11.2020

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek, kterou schválili zástupci vlády, vyjasňuje některá pravidla a snižuje administrativní zátěž. Změny navrhované v novele jsou nezbytné pro zefektivnění zadávání veřejných zakázek. Schválením novely se Česká republika přiblížila evropskému standardu v oblasti zadávání...

Téma: Právo a zákony / Veřejné zakázky

Centrální nákup státu ani po čtyřech letech nefunguje

vydáno 21.08.2018

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil centralizované zadávání veřejných zakázek ve státní správě v letech 2014 až 2017.

Téma: Ekonomika a finance / Veřejné zakázky


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz