Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí 2017

Český statistický úřad zveřejnil v květnu první předběžná data o zahraničním obchodě v 1. čtvrtletí 2017.

Agrární zboží [1] v celkovém zahraničním obchodu ČR tvořilo v 1. čtvrtletí roku 2017 na straně vývozu 4,7 % a na straně dovozu 5,9 %, což je v obou případech vzhledem k předchozím letům podprůměrná hodnota, viz tab. 2. Výraznější pokles přitom v meziročním porovnání zaznamenal ve sledovaném čtvrtletí podíl agrárního zboží v dovozu nežli vývozu (o 0,7 p. b. vs. o 0,3 p. b.).

Již v roce 2016 vykázala hodnota českého agrárního vývozu a dovozu zpomalení tempa růstu. V 1. čtvrtletí roku 2017 pak došlo k jejímu meziročnímu snížení na straně exportu o 456,9 mil. Kč (tj. o 0,9 %) na 49,5 mld. Kč a na straně importu o 2,1 mld. Kč (tj. o 3,7 %) na 54,7 mld. Kč. Na rozdíl od předchozího roku se však v 1. čtvrtletí roku 2017 meziročně zlepšila záporná bilance českého AZO o 1,6 mld. Kč na 5,2 mld. Kč a stupeň krytí dovozu vývozem se navýšil o 2,5 p. b. na 90,4 %. Bilanční schodek se však ČR zlepšil pouze v agrárním obchodě se zeměmi EU 28 (o 1,6 mld. Kč na 1,1 mld. Kč), zatímco vůči třetím zemím se mírně prohloubil (na 3,9 mld. Kč), došlo tak k opačné změně nežli v 1. čtvrtletí roku předchozího.

Nejvíce exportovanými českými agrárními položkami [2] byly v 1. čtvrtletí roku 2017 cigarety (avšak s meziročně nižším podílem, který dosáhl 8,4 %), pšenice (8,1 %), pekařské zboží (5,2 %), přípravky používané k výživě zvířat (5,2 %), potravinové přípravky [3] (4,1 %), nezahuštěné mléko a smetana (4,1 %) [4]řepkový olej (4,0 %)  [5]čokoláda a ostatní kakaové přípravky (3,8 %), dále (s podíly mezi 3 % a 1 %) pivo, semena řepky, sýry a tvaroh, limonády, cukrovinky (bez kakaa), cukr, živý skot, káva, ječmen, kukuřice, řepkové pokrutiny, zahuštěné mléko a smetana, masné přípravky a konzervy, slad, uzenky a salámy, slunečnicový olej, pufované obilné výrobky, corn flakes, müsli apod., živá drůbež, vepřové maso a chmel.

Hlavními importovaným agrárními produkty do ČR byly v lednu až březnu 2017 vepřové maso (s meziročně vyšším podílem, a to 6,7%), čokoláda a ostatní kakaové přípravky (s 4,6% podílem), pekařské zboží (s 4,1 %), cigarety, sýry a tvaroh, potravinové přípravky, přípravky používané k výživě zvířat, maso a droby drůbeže, káva, víno, citrusové plody, limonády, banány, hovězí maso, sójové pokrutiny, výtažky a koncentráty z kávy (vč. přípravků na jejich bázi), lihoviny, rajčata, přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo mléka, konzervované ovoce a ořechy, kukuřice, ryby (čerstvé, chlazené nebo zmrazené), omáčky, ochucovadla a hořčice, přípravky a konzervy z ryb (vč. kaviáru), rybí filé aj. rybí maso, papriky, slunečnicová semena a řepkový olej. Další komodity zaujímaly v českém agrárním dovozu již méně než 1% podíl.

komoditním pohledu se do meziroční změny bilance českého AZO za první tři měsíce roku 2017 nejvýrazněji promítly nárůst hodnoty aktivní bilance tradičně netto-vývozních komodit pšenice (o 1,3 mld. Kč), cukru (o 510,4 mil. Kč) a semen řepky (o 487,5 mil. Kč) spolu s poklesem hodnoty bilančního schodku u kukuřice (o 693,1 mil. Kč). Export pšenice, řepky, ale i kukuřice vzrostl především na obvyklé trhy sousedních zemí (do Německa), cukr pak do celé řady zemí, i mimounijních (nejvíce do Rakouska).

Nejvýraznější pokles kladné bilance zaznamenaly v 1. čtvrtletí roku 2017 cigarety (o 1,5 mld. Kč). Jejich vývoz do poloviny roku 2016 rostl, poté klesal. Meziroční snížení vývozu cigaret se v 1. čtvrtletí roku 2017 projevilo u řady zemí v čele s hlavním naším odběratelem Itálií. Již řádově nižší zhoršení hodnoty bilance zaznamenaly ve sledovaném čtvrtletí typicky netto-dovozní položky jako vepřové a hovězí maso, káva, výtažky a koncentráty z kávy a víno. Změnu jejich bilancí způsobil zpravidla výraznější nárůst hodnoty dovozu v porovnání s menším nárůstem na straně vývozu. Výjimkou byla káva, kde sice došlo k velmi výraznému poklesu hodnoty dovozu (převážně z Polska), avšak zároveň ještě k výraznějšímu snížení hodnoty vývozu (na Slovensko, ale i do Polska a Německa). U výtažků a koncentrátů z kávy se pak navýšila hodnota importu, zatímco exportu poklesla. Import vepřového masa byl meziročně vyšší zejména ze stále významnějšího Španělska (jeho podíl byl již téměř čtvrtinový) a Německa. V případě hovězího masa vzrostla hodnota dovozu nejvíce z Německa a v případě vína z většiny jeho hlavních dodavatelských zemí s výjimkou Španělska, odkud o téměř jednu třetinu poklesla. Vývoj vývozních a dovozních cen již tolik český agrární obchod neovlivňoval; meziroční vývoj hodnot vývozu a dovozu ve finančním vyjádření se od vývoje v množstevním vyjádření až na výjimky diametrálně nelišil. Průměrné ceny mléka, mléčných výrobků, ale i vepřového masa se meziročně ve sledovaném čtvrtletí (na rozdíl od 1. čtvrtletí roku předchozího) jak na straně vývozu a dovozu zvýšily.

Agrární zboží směřovalo z ČR v 1. čtvrtletí roku 2017 zejména do Německa (21,5 %), které se tak poprvé umístilo před nyní druhým Slovenskem (21,4 %). Třetí nejvýznamnější destinací je stabilně Polsko (11,4 %). Dále následovaly Itálie (7,2 %), Rakousko (6,3 %) a Maďarsko (4,4 %). V rámci třetích zemí došlo k mírným změnám pořadí. Hlavním odběratelem zůstalo Rusko (1,2 %), na dalších místech se však ve sledovaném čtvrtletí umístily Japonsko (0,9 %) a Švýcarsko (0,6 %).

Český agrární dovoz pochází zpravidla zejména z Německa a Polska.  V 1. čtvrtletí roku 2017 činily jejich podíly 21,8 % a 15,8 % (koncem roku 2015 a začátkem roku 2016 bylo jejich pořadí výjimečně opačné). Dalšími významnými dodavateli agrárních výrobků do ČR byly Slovensko (7,1 %), Nizozemsko (7,0 %), Španělsko (6,4 %) a Itálie (5,8 %); jejich pořadí je mezičtvrtletně mírně proměnlivé. Z mimounijních zemí byly hlavními dodavateli Čína (1,4 %), Turecko (1,3 %), Spojené státy (1,2 %) a Brazílie (1,0 %).

K nejvýraznějšímu meziročnímu zlepšení bilance českého AZO v teritoriálním pohledu došlo v 1. čtvrtletí roku 2017 v obchodě s Polskem (o 2,5 mld. Kč) a Německem (o 1,6 mld. Kč), tj. zeměmi, které patří k našim hlavním čistým dodavatelům agrárních výrobků, zatímco zhoršení zaznamenal obchod se Slovenskem (o 1,6 mld. Kč), Itálií (o 811,3 mil. Kč) a Spojeným královstvím (o 751,0 mil. Kč), jež jsou naopak v agrárním obchodě našimi čistými odběrateli.

Graf 1 – Vývoj bilance AZO ČR v roce 2012 až 1. čtvrtletí roku 2017 podle čtvrtletí (mld. Kč)


Graf

Pozn.: EU 15 – původní členové EU, EU 13 – noví členové EU (od 2004), TZ - třetí (mimounijní) země.

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, květen 2017

Údaje o zahraničním obchodu za 1. čtvrtletí roku 2017 zveřejnil Český statistický úřad 9. května 2017. Data za toto čtvrtletí, ale i rok 2016 jsou předběžná.

Podrobnější data o agrárním zahraničním obchodě za 1. čtvrtletí roku 2017 naleznete v příloze.
 

[1] Vymezené kapitolami 1 až 24 celního sazebníku.
[2] Řazeno dle hodnoty vývozu ve finančním vyjádření, a to na základě 4-místných, ale i podrobnějších kódů celní nomenklatury.
[3] Potravinové přípravky jiné, v celním sazebníku pod kódem HS 2106.
[4] Podíl surového mléka (vymezeného přibližně položkou KN 0401 20 99 „mléko s obsahem tuku převyšující 3 % a nepřevyšující 6 % v balení nad 2 litry“) se meziročně navýšil v hodnotě na téměř tři čtvrtiny a v množství na cca čtyři pětiny.
[5] Řepkový olej vymezený kódy HS 1514 11 a 19, tj. s nízkým obsahem kyseliny erukové.

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí 2017

Téma: Zemědělství, Zdroj: Ministerstvo zemědělství, Obrázek: Pixabay
19.05.2017 (autor Redakce)Související

Národní přírodní rezervace Boubín je uzavřena kvůli polomům

vydáno 13.11.2017

V národní přírodní rezervaci Boubín v Jihočeském kraji jsou od 10. listopadu 2017 do 10. února 2018 uzavřeny veškeré turistické trasy včetně trasy okolo Boubínského pralesa i přístupových cest k rozhledně Boubín.

Téma: Zemědělství

O 5. kolo PRV mají zemědělci, potravináři a lesníci enormní zájem

vydáno 09.11.2017

Ministerstvo zemědělství uzavřelo příjem žádostí do 5. kola Programu rozvoje venkova (PRV). Celkový počet zaregistrovaných žádostí dosáhl téměř 5 tisíc. Ministr Marian Jurečka proto zvýšil podporu v investicích do zemědělských podniků a pro zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů na 1,7 a 1,1 miliardy...

Téma: Zemědělství

SVS vydává opatření k africkému moru prasat

vydáno 09.11.2017

Státní veterinární správa (SVS) vydala nová mimořádná veterinární opatření v souvislosti s nákazou africkým morem prasat (AMP). Nové nařízení se dotkne především chovatelů domácích prasat v zamořené oblasti – okrese Zlín. Jejich cílem je podpořit již platná opatření a ještě více snížit riziko šíření nákazy a zejména...

Téma: Zemědělství

Anketa

Víte, jak Vás ovlivní GDPR?

ano  33
ne  45
nevím o co jde  133

Hlasovalo 211 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz