Upozornění k tiskopisům 2021

V souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty („zákon o DPH“) účinnou od 1. 10. 2021 (zákon č. 355/2021 Sb.) která je zaměřena zejména na nová pravidla v oblasti elektronického obchodování a zavedení systému One Stop Shop, dochází k zavedení nových tiskopisů („formulářových podání“) pro daň z přidané hodnoty a zároveň k některým změnám stávajících formulářových podání.

Změny formulářových podání jsou provedeny vyhláškou č. 358/2021 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška je dostupná ve Sbírce zákonů.

Nová formulářová podání jsou dostupná v databázi daňových tiskopisů na internetových stránkách Finanční správy ČR.

[úprava přiznání k dani z přidané hodnoty a jeho pokynů k vyplnění] V souvislosti s novými pravidly v oblasti elektronického obchodování a zavedením systému One Stop Shop dochází rovněž k úpravě přiznání k dani z přidané hodnoty a pokynů k jeho vyplnění:

- Na ř. 1 a 2 se uvádí mimo jiné nově údaj o základu daně a dani u zdanitelných plnění

  • podle § 4 odst. 9 (prodej zboží na dálku),
  • podle § 4 odst. 10 (prodej dovezeného zboží na dálku) a
  • podle § 13a (dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní),
    pokud u těchto plnění je místo plnění v tuzemsku a nebyla přiznána daň přes zvláštní režim jednoho správního místa dle § 110a a násl.

- Řádek 24 je nově nazván Vybraná plnění (§ 110b odst. 2) a uvádí se do něj hodnota uskutečněných vybraných plnění s nárokem na odpočet daně, na která je použit zvláštní režim jednoho správního místa, nebo na která by tento režim mohl být použit, pokud by osoba uskutečňující vybraná plnění byla v tomto režimu registrována, s výjimkou zdanitelných vybraných plnění uvedených na ř. 1 a 2.,

Jedná se o následující vybraná plnění:
  • poskytnutí služby osobě nepovinné k dani s místem plnění v členském státě odlišném od členského státu, ve kterém má osoba uskutečňující vybraná plnění sídlo nebo provozovnu,
  • prodej zboží na dálku s místem plnění podle § 8 odst. 1,
  • dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní podle § 13a odst. 2 písm. b),
  • prodej dovezeného zboží na dálku s místem plnění podle § 8a.
Na ř. 24 se uvádí také hodnota výše uvedených plnění s nárokem na odpočet daně i v případech, kdy je daň odvedena napřímo prostřednictvím daňového přiznání v jiném členském státě nikoliv v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa.

- Na ř. 26 se uvede hodnota dle § 71h zákona o DPH osvobozeného dodání zboží zahraniční osobou provozovateli elektronického rozhraní, pokud jde o dodání zboží podle § 13a odst. 2 písm. a).

- Dále byly provedeny úpravy ř. 45, pokynů pro jeho vyplnění a pokynů pro vyplnění dodatečného daňového přiznání v souvislosti s novým ustanovením § 79e zákona o DPH, týkajícím se povinnosti dlužníka při zrušení registrace snížit odpočet daně, resp. oprávnění opětovně uplatněný odpočet daně zvýšit.

[nové žádosti ke zvláštnímu režimu jednoho správního místa – One Stop Shop] Nově se přidávají vzory formulářových podání pro žádost o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místo pro dovozní režim, a to pro dovozce nebo pro zprostředkovatele. Zároveň se přidává i nový vzor pro žádost o změnu registračního údajů zprostředkovatele v dovozním režimu při doplnění další osoby uskutečňující vybraná plnění.

Současně byly aktualizovány vzory formulářových podání žádosti o registrace do zvláštního režimu jednoho správního místa pro režim Evropské unie a režim mimo Evropskou unii.
[ostatní změny – souhrnné hlášení, přihláška k registraci k DPH] Byly aktualizovány pokyny k vyplnění souhrnného hlášení v návaznosti na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, a to nahrazením informací o Velké Británii, informacemi o Severním Irsku, které na základě dohody bude mít pro poskytování služeb zachován stejný režim, jako kdyby bylo Spojené království stále součástí Evropské unie.

Byly aktualizovány pokyny k přihlášce k registraci k dani z přidané hodnoty – nově je součástí pokynů informace o tom, že údaj o předpokládané částce ročního obratu při dobrovolné registraci plátce je pouze nepovinným údajem.

[přechodná ustanovení] Dle přechodných ustanovení novely vyhlášky o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty platí, že pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. října 2021, se použijí stávající formulářová podání (dle znění vyhlášky o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty do 4. 10. 2021).

S ohledem na skutečnost, že v období od 1. července 2021 do 30. září 2021 mohly daňové subjekty dobrovolně postupovat podle přímého účinku směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty o DPH (dále jen „směrnice o DPH“), nebyly změny uvedené ve směrnici o DPH vlivem zpoždění legislativního procesu transponovány k 1. červenci 2021 do zákona o DPH. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly ode dne 1. července 2021 a skončily přede dnem 1. října 2021, lze použít formulářová podání stanovená dle vyhlášky o formulářových podáních v novelizovaném znění.

Téma: Daně / Podnikání / Právo a zákony, Zdroj: Finanční správa ČR, Logo: financnisprava.cz
19.10.2021 (autor Redakce)Související

Provozní doba na finančních úřadech během vánočních svátků

vydáno 02.12.2021

Většina pracovišť finančních úřadů nebude mít ke konci letošního roku a mezi svátky omezený provoz a úřední hodiny.

Téma: Daně / Podnikání


Aktuální opatření na podporu ekonomiky

vydáno 30.11.2021

S ohledem na další vlnu epidemie nemoci covid-19 a s ní spojená mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, přistoupila vláda k další fázi podpory těch sektorů ekonomiky, podnikatelů a živnostníků i zaměstnanců, kteří byli postiženi důsledky epidemie koronaviru SARS-CoV-2.

Téma: Daně / Ekonomika a finance / Koronavirus / Nemocenské pojištění / Podnikání / Zaměstnanost


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz