ÚP ČR loni podpořil v rámci APZ přes 115 tisíc lidí

Více než 115 000 lidí loni podpořil Úřad práce ČR (ÚP ČR) v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). Zvýšilo se procento uchazečů, kteří nastoupili do zaměstnání díky přímé aktivitě ÚP ČR. Meziročně stoupl počet volných pracovních míst. ÚP ČR vyplatil 21 451 000 nepojistných sociálních dávek v celkové hodnotě 71 340 mil. Kč a v praxi se začalo pozitivně projevovat personální posílení v této oblasti. Vyplývá to ze Zprávy o činnosti Úřadu práce ČR za rok 2014.

Zaměstnavatelé nabízeli v uplynulém roce prostřednictvím ÚP ČR v průměru 48 700 volných pracovních míst. To je meziročně o 9 700 více. Na jednu pozici připadalo 11,5 uchazeče, což je oproti předchozímu roku o 3 nezaměstnané méně. „Za tímto vývojem stojí nejen rostoucí ekonomika, ale také proaktivní přístup ze strany Úřadu práce ČR,“ říká Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR.

Ke konci roku 2014 výrazně stoupl v meziročním srovnání počet volných pracovních míst, která nabízeli zaměstnavatelé absolventům a mladistvým (z 9 600 na 14 000) a také lidem se zdravotním postižením (ze 4 500 na 5 300). Přesto nadále převládá poptávka nad nabídkou.

Intenzívnější a proaktivní komunikaci se zaměstnavateli pomohlo nastartovat personální posílení ÚP ČR v oblasti zaměstnanosti. „Jedná se o pracovníky, kteří působí výhradně v terénu a komunikují nejen s uchazeči, ale také s místními firmami a samosprávou. V popisu jejich práce je individuální a aktivní přístup ke všem složkám trhu práce,“ vysvětluje ředitel Odboru trhu práce Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín. Během ledna až prosince 2014 absolvovali zaměstnanci úřadu více než 17 tisíc osobních monitorovacích návštěv u firem a obcí. Výsledkem této praxe je lepší zmapování situace na trhu práce v regionech, vyšší informovanost zaměstnavatelů, přesnější zacílení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a tisíce nových volných pracovních míst v databázi ÚP ČR. Na základě osobního jednání může Úřad práce ČR ušít nabídku firmě skutečně na míru. A nejde jen o finanční pomoc. ÚP ČR je schopen nabídnout zaměstnavatelům například součinnost při organizaci a realizaci výběrového řízení.

V loňském roce podpořil ÚP ČR v rámci APZ 115 379 uchazečů o zaměstnání. O 4,4 p. b., na 7,1 % z celkového počtu evidovaných uchazečů, stoupl počet těch, kteří našli práci díky přímé aktivitě ÚP ČR. V roce 2013 jich bylo 2,7 %.

Za dvanáct měsíců se 46 454 uchazečů o zaměstnání zúčastnilo některého z široké nabídky rekvalifikačních kurzů, na kterých se plně nebo zčásti podílel finančně Úřad práce ČR. Celkem 40 477 lidí kurz v tomto období také ukončilo. ÚP ČR poskytl zájemcům o prohloubení vzdělání či změnu profese celkem 343 896 tis. Kč.

Částka zahrnuje i prostředky z Evropského sociálního fondu. V roce 2013 prošlo rekvalifikačními kurzy 41 438 lidí. ÚP ČR jim na ně přispěl celkem 301 385 tis. Kč. Meziroční nárůst tedy činí 12,1 % v počtu absolventů rekvalifikací a 14,1 % v poskytnuté částce. „Rostoucí zájem o zapojení uchazečů do rekvalifikačních kurzů svědčí o tom, že si lidé uvědomují, že se znalostmi a dovednostmi, které měli v době, kdy na pracovní trh teprve vstupovali, rozhodně nevystačí po celý život,“ vyzdvihuje ředitelka Odboru zprostředkování a poradenství Generálního ředitelství ÚP ČR Věra Kolmerová.

Kromě rekvalifikací pomáhají uchazečům v návratu na trh práce i individuální a skupinová poradenství a další aktivity v rámci individuálního akčního plánu.

ÚP ČR loni podpořil 22 567 míst v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) celkovou částkou přesahující 2 mld. Kč. Postupně na ně umístil 22 967 lidí. Tento nástroj APZ patří mezi ty nejvíce využívané. Je určen pro pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání především v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. VPP slouží zejména k aktivizaci a získání či zachování pracovních návyků u té skupiny osob, které hrozí dlouhodobá nezaměstnanost. ÚP ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti a přispívá na ně po dohodnutou dobu max. 12 měsíců. Od letošního ledna je možné prodloužit ji ve výjimečných odůvodněných případech až na dva roky. VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při údržbě a úklidu veřejných prostranství, budov, komunikací nebo jiných obdobných činnostech realizovaných ve prospěch obcí nebo veřejně prospěšných institucí. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo zimních či jarních údržbách. Systém VPP je výhodný pro všechny zúčastněné strany. ÚP ČR pomůže uchazečům o zaměstnání získat na určitou dobu zaměstnání. Obce, kraje a firmy zase tolik potřebné zaměstnance, které by nemohly zaměstnat na stálo.

Od ledna do prosince 2014 poskytl ÚP ČR na vyhrazení 30 497 společensky účelných pracovních míst (SÚPM) více než 1,8 mld. Kč. Na tyto pozice umístil 33 081 uchazečů o zaměstnání. Celkem 100 lidí podpořil v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Nejčastěji firmy využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, hotelnictví, obchodu, ve službách, stavebnictví, dále na ně přijímají uklízeče, řidiče, prodavače, sociální pracovníky, skladníky nebo strojírenské dělníky. Celkem 2 383 nezaměstnaných si mohlo na základě příspěvku na SÚPM otevřít svou živnost. Zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou taková místa vytvořit, mohou dostat od ÚP ČR příspěvek na mzdové náklady jednoho zaměstnance až do výše 15 tisíc Kč měsíčně, a to po dobu maximálně dvanácti měsíců. Podmínkou je, že firma musí prokázat bezdlužnost a zaměstnat obtížně umístitelného uchazeče na trhu práce. Měsíční příspěvek pro zaměstnavatele, který přijme uchazeče ve věku nad 55 let, se ale může vyšplhat až na 24 tisíc. Kč, stejně jako v případě nezaměstnaných do 30 let (u ostatních uchazečů o zaměstnání je to max. už zmíněných 15 tis. Kč). Maximální výše příspěvku se může v jednotlivých krajích a u jednotlivých uchazečů lišit. Významnou roli při jejím stanovení hraje míra znevýhodnění konkrétního uchazeče, aktuální situace na trhu práce v místě, mzdová hladina, počet uchazečů apod.

Důležitou roli hraje stát i v případě podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP). Například prostřednictvím příspěvků, které poskytuje ÚP ČR, a to na vytvoření chráněného pracovního místa (CHPM) a následně také na úhradu nákladů spojených s jeho provozem. Loni takto podpořil zřízení 1 091 nových pracovních míst, na která postupně umístil 1 108 OZP. Celkem vyplatil v této oblasti více než 4,1 mld. Kč. Největší část tvořil příspěvek na refundaci mzdy (4 018 724 tis. Kč).

„ÚP ČR podporuje zaměstnávání OZP nejen finančními příspěvky, ale také v rámci poradenství, rekvalifikací, pracovní rehabilitace, spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi nebo projektů zaměřených právě na tuto skupinu uchazečů,“ upozorňuje Kateřina Sadílková.

Vedle nástrojů APZ pomáhají lidem v návratu na trh práce regionální a národní projekty, které jsou zaměřeny na konkrétní skupinu uchazečů. Jsou financované jak z národních, tak i evropských zdrojů. V roce 2014 realizoval ÚP ČR v rámci republiky celkem 114 regionálních a národních programů a také několik pilotních projektů zaměřených například na podporu aktivizace dlouhodobě evidovaných uchazečů nebo spolupráci se zaměstnavatelem, který ohlásil hromadné propouštění.

Velmi úspěšný je program „Odborné praxe pro mladé do 30 let“. O vstup do něj projevilo loni celkem 5 981 zaměstnavatelů v celé ČR. V jeho rámci nabídli absolventům a mladým lidem do 30 let 8 058 pracovních míst. Stejný ohlas eviduje ÚP ČR i na straně mladých lidí – do projektu se jich v předchozím roce přihlásilo 7 896. Spolupráce ÚP ČR a zaměstnavatelů je založena na poskytování mzdových příspěvků na SÚPM - vyhrazená a následně zaměstnávání těžko umístitelných absolventů škol. V případě, že ÚP ČR uzavře vzájemnou dohodu se zaměstnavatelem, může mu poskytnout na vytvořené SÚPM měsíční příspěvek na celkové mzdové náklady. A to až do výše 24 000 Kč, včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Pokud to bude nutné a přínosné pro obě strany, může účastník projektu získat i příspěvek na potřebnou rekvalifikaci.

Během loňského roku bylo bez práce v průměru 561 400 lidí. To je o 3 000 méně než v roce 2013. Průměrný podíl nezaměstnaných činil loni 7,7 %. Z hlediska dlouhodobé nezaměstnanosti stoupl počet uchazečů evidovaných déle než rok o 184 na 237 200 lidí. V průměru strávili v evidenci ÚP ČR 639 dní, zatímco o rok dříve to bylo 563 dní. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo průměrně 115 900 lidí, tedy 20,6 % z celkového počtu uchazečů evidovaných na ÚP ČR. Průměrná výše dávky činila 5 959 Kč. Celková částka, kterou ÚP ČR vyplatil na podpory v nezaměstnanosti, včetně podpor při rekvalifikaci, osobám se změněnou pracovní schopností, kompenzace odbytného, odchodného a odstupného se vyšplhala na téměř 9,3 mld. Kč.

Rok 2014 proběhl ve znamení deseti let existence informační, zprostředkovatelské a poradenské sítě EURES v ČR. Během jedné dekády se podařilo mimo jiné vybudovat integrovaný portál EURES, který sdružuje volná pracovní místa států Evropské unie/Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. Stejně jako zájemci v zahraničí mohou do něj i občané ČR vkládat své životopisy přístupné zaměstnavatelům z různých evropských zemí. Česká republika si postupně vytvořila síť kontaktů, které jí pomáhají sbírat aktuální data o Evropské pracovní mobilitě a Evropském trhu práce, včetně informací týkajících se sociální, zdravotní, daňové a rodinné problematiky. Tyto údaje pak šíří mezi své klienty, tedy ty, kteří hledají práci v zahraničí, nebo zaměstnavatele, kteří hledají zahraniční zaměstnance. Síť EURES také spravuje databázi ověřených volných pracovních míst na národním (http://www.eures.cz) a evropském portálu EURES (http://www.eures.europa.eu).

Všem klientům ÚP ČR je od 15. 6. 2006 k dispozici Call centrum (CC). Od té doby už nemusí zájemci o obecné informace z oblasti zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek chodit osobně na pobočku Úřadu práce ČR.
Stačí jen pohodlně – z domova či kanceláře – zvednout telefon nebo poslat email. Za dobu, kdy je CC v provozu, zodpověděli operátoři více jak 250 000 dotazů. V průměru se na ně měsíčně obrací prostřednictvím telefonu či elektronickou cestou 6 300 klientů s žádostí o radu. Nejčastěji volají či píší uchazeči o zaměstnání, příjemci sociálních dávek, studenti a cizinci. Během roku 2014 se obrátilo na Call centrum ÚP ČR telefonicky celkem 110 342 klientů. Dalších 51 396 lidí pak zvolilo k podání dotazu elektronickou cestu.

V lednu 2012 přešla na ÚP ČR veškerá agenda z oblasti nepojistných sociálních dávek – NSD. Od roku 2013 vyplácí Úřad práce ČR také veškeré odměny určené pěstounům.

Loni vyplatil Úřad práce ČR v rámci agendy NSD celkem 21 451 000 dávek v celkové hodnotě 71 340 mil. Kč. Z toho největší část tvořily dávky z oblasti státní sociální podpory (35 265 mil. Kč), následoval příspěvek na péči (20 442 mil. Kč) a dávky pomoci v hmotné nouzi (11 352 mil. Kč).

Mezi dávky státní sociální podpory patří přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, rodičovský příspěvek a pohřebné. Nejčastěji vyplácenou dávkou v rámci této agendy byl loni přídavek na dítě (5 367 557 dávek v hodnotě 3 213 mil. Kč). Největší objem peněz pak ÚP ČR poskytl v oblasti rodičovského příspěvku (22 958 mil. Kč, 3 377 392 dávek).

Od ledna do prosince 2014 vyplatil Úřad práce ČR pěstounům více než 2 800 mil. Kč včetně sociálního a zdravotního pojištění. Pro pěstouny je určeno několik typů dávek (odměna pěstouna, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek při ukončení pěstounské péče a při zakoupení osobního motorového vozidla). Za pěstouny odvádí ÚP ČR kromě zdravotního a sociálního pojištění také daň z příjmu a důchodové spoření.

V rámci dávek pro osoby se zdravotním postižením, mezi které patří kromě příspěvku na péči také příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku, poskytl ÚP ČR v podobě dvou posledně jmenovaných dávek žadatelům celkem 1 915 mil. Kč. V kompetenci ÚP ČR je také přiznávání a vydávání průkazů osob se zdravotním postižením.

Klientům, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci, pomáhají dávky pomoci v hmotné nouzi. Mezi ně patří doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí či mimořádná okamžitá pomoc. Celkem v jejich rámci vyplatil ÚP ČR za dvanáct měsíců loňského roku téměř 11 352 mil. Kč. Z toho největší část tvořily příspěvky na živobytí (7 904 mil. Kč).

Ve druhé polovině loňského roku výrazně narostl počet sociálních šetření. V praxi se tak projevil pozitivní dopad personálního posílení o 600 lidí, které v červenci 2014 schválila vláda. Letos v dubnu odsouhlasil kabinet přijetí dalších 300 zaměstnanců. I tyto posily budou působit hlavně v terénu. „Personální posílení pomůže snížit přetíženost zaměstnanců agendy nepojistných sociálních dávek a zároveň zvýšit efektivitu a účelnost vyplácených příspěvků,“ vyzdvihuje náměstkyně pro sociální věci Generálního ředitelství ÚP ČR Zdenka Cibulková.

„V době, kdy Úřad práce ČR tuto oblast přebíral, ji na obcích vykonávalo 3 642 lidí, ÚP ČR ale tehdy dostal jen 1 953 systemizovaných míst. Potřeba navýšení počtu zaměstnanců na kontaktních pracovištích je tudíž stále aktuální,“ uzavírá Kateřina Sadílková.

Kateřina Beránková
tisková mluvčí ÚP ČR


Téma: Zaměstnanost, Zdroj: Úřad práce ČR, Logo: mpsv.cz
05.05.2015 (autor Redakce)Související

Největší pracovní veletrh Profesia Days odstartuje v Letňanech

vydáno 19.10.2017

Podzim na výstavišti PVA Expo Praha Letňany patří již tradičně největšímu kariérnímu veletrhu Profesia Days. Letošní 7. ročník, který startuje přesně za týden, nabídne jako obvykle možnost setkání se zaměstnavateli z nejrůznějších oborů, včetně zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce ČR či ČSSZ.

Téma: Zaměstnanost

Burza práce pro zájemce o práci na Lounsku, Žatecku a Podbořansku

vydáno 12.10.2017

Celkem 43 zaměstnavatelů a nabídka volných pracovních míst ve strojírenství, kovovýrobě, zdravotnictví, potravinářství, dopravě, telekomunikacích, plastikářském průmyslu a ve státních organizacích. To vše bude připraveno pro návštěvníky Burzy práce v Lounech (Kulturní dům Zastávka v Lounech), kterou pořádá Krajská...

Téma: Zaměstnanost

823 milionů korun na růst platů a mezd v sociálních službách míří ke krajům

vydáno 12.10.2017

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová vyhověla žádosti Asociace krajů ČR, která požadovala dofinancování sektoru sociálních služeb v kontextu čtyřprocentního navyšování platů před koncem roku 2016. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak poskytne ze svého rozpočtu sociálním službám 823 milionů korun...

Téma: Zaměstnanost

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

ano  0
ne  0
je mi to jedno  0

Hlasovalo 0 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz