https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Teplejší počasí znamená dřívější konec vegetačního klidu. S kácení stromům raději počkejte na pozdní podzim

Po končící teplé zimě se stromy nyní připravují na rozkvět i olistění a ptáci začínají hnízdit. Krátí se tím čas přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin, který obvykle trvá zhruba od začátku listopadu do konce března (s ohledem na nadmořskou výšku místa a další charakteristiky konkrétní lokality).

V souladu s ustanovením Vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, doporučujeme provádět kácení dřevin zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Proto by obce, správci komunikací i všichni, kteří mají v plánu kácení dřevin v letošním roce, měli tyto plány přehodnotit tak, aby nedocházelo ke zbytečným škodám na životním prostředí.

Připomínáme, že stromy v krajině, ve městech a obcích mají svou nezastupitelnou úlohu (například retenční, protierozní, protihlukovou nebo při adaptaci na probíhající klimatickou změnu).
"Velmi mnoho stromů slouží na jaře jako zdroj potravy pro včely, jsou úkrytem pro hmyz, ptactvo a další živočichy. Znamená to, že odstranění stromů představuje vážný zásah do jejich života. Z praktického hlediska je při kácení listnáčů v době vegetačního klidu menší objem odpadu," vysvětluje dendrolog Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK Zdeněk Šípek. Jak pro média k funkci stromů v krajině dodal botanik Václav Větvička: „Funkce stromu je velmi bohatá a komplikovaná. V rámci našeho životního prostředí působí jako neobyčejně levný udržovatel mikro- a možná i mezoklimatu. Tím, že odpařuje určité penzum vody, ochlazuje ovzduší svého bezprostředního okolí, a to mnohem účinněji, než kdybychom nad tím samým místem rozprostřeli slunečník či jinou zábranu. Strom má obrovskou hydrologickou a bioklimatologickou úlohu, optimálně udržuje nejen lesní porosty, ale i třeba parky, což blahodárně pociťujeme zejména ve městech.“

Důležité informace k obecné ochraně dřevin:
Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny .
Vyhláška 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb..
V případě, že se člověk setká s nepovoleným nebo bezdůvodným kácením stromů, může kontaktovat přímo Českou inspekci životního prostředí ČR.
Připomínáme, že MŽP jako hlavní partner celoročně podporuje iniciativu Sázíme budoucnost ( zde), nejnovější informace najdete zde.


18.03.2020 (autor Redakce)Související

Státní fond životního prostředí prodlužuje lhůty pro žadatele

vydáno 03.04.2020

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 prodlužuje Státní fond životního prostředí ČR běžící lhůty všem žadatelům o podporu z jeho programů. Opatření se týká programů Nová zelená úsporám, Dešťovka a výzvy na podporu výsadby stromů (č. 9/2019), které se automaticky prodlužují do 30. 6....

Téma: Koronavirus / Životní prostředí

Třídit odpad smí jen zdravé domácnosti. Roušky vyhazujte do černé popelnice, ale v plastovém obalu

vydáno 31.03.2020

Během nouzového stavu kvůli šíření viru COVID-19 je potřeba upravit i rutiny nakládání s domácím odpadem. Domácnosti s osobami v karanténě či prokázaným onemocněním by neměly třídit odpad, ten navíc musí i do směsného kontejneru řádně zabezpečit proti potenciálnímu šíření nákazy kontaktem s odpadky. Speciální postup...

Téma: Koronavirus / Životní prostředí

MŽP - Speciální režim pro úkony ve správních řízení v době vyhlášeného nouzového stavu

vydáno 25.03.2020

Ministerstvo životního prostředí může na základě doporučení Ministerstva vnitra účastníkům správních řízení, resp. dotčeným osobám, prominout zmeškání úkonu, kdy úkon (např. odvolání, vyjádření účastníka řízení, doplnění podkladů) nemohl být v době vyhlášeného nouzového stavu proveden v určité lhůtě (§ 41 správního...

Téma: Koronavirus / Životní prostředí


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz