SZIF vyplatil na dotacích v loňském roce 37,6 miliardy korun

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vyplatil v rámci Společné zemědělské politiky v roce 2014 celkem 37,6 miliardy Kč. Největší podíl připadl opět na tzv. přímé platby, na které bylo v loňském roce z rozpočtu EU čerpáno 24,3 miliardy Kč.

SZIF administruje a kontroluje opatření Společné zemědělské politiky (SZP) financovaná z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu.

V roce 2014 hospodařil SZIF s finanční částkou 41,6 miliardy Kč, z toho dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství činily 25,5 miliardy Kč. Celkové užití zdrojů SZIF v loňském roce dosáhlo výše 39 miliard Kč, z toho se na Společnou zemědělskou politiku vyplatilo 37,6 miliardy Kč, na marketingovou činnost 69 milionů Kč a na správní výdaje 1,4 miliardy Kč.

Nejvíce se na výplatách SZIF v rámci SZP podílely přímé platby, na které bylo v loňském roce z rozpočtu EU čerpáno 24,3 miliardy Kč. Na přechodné vnitrostátní podpory k přímým podporám, které jsou financovány z národního rozpočtu, byla vyplacena částka 68 milionů Kč. Žadatelé o přímé platby, neprojektová opatření Programu rozvoje venkova a Přechodné vnitrostátní podpory žádají prostřednictvím tzv. Jednotné žádosti, jejichž počet má každým rokem vzestupnou tendenci. V roce 2014 jich bylo podáno téměř 30 tisíc na celkovou plochu 3 547 994 ha.

Největší část výplat zaujímala Jednotná platba na plochu (SAPS), která probíhala opět ve dvou etapách. Od 16. října 2014 se začala vydávat Rozhodnutí o platbě záloh ve výši 50 % celkové přiznané částky. Platby byly odesílány ihned po vydání rozhodnutí bez ohledu na nabytí právní moci rozhodnutí, aby zemědělci obdrželi finanční prostředky co nejdříve. Od 1. prosince 2014 následovalo rozesílání Rozhodnutí o doplatku.

Rok 2014 byl v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) rokem přechodným. Sedmileté programové období PRV 2007 – 2013 skončilo, ale pro dočerpání celkové alokace programu byla v průběhu loňského roku vyhlášena ještě další kola příjmu žádostí. Poslední mimořádné 22. kolo příjmu žádostí bylo zaměřeno na podporu realizace projektů spolupráce mezi Místními akčními skupinami s finančním objemem 83,5 milionu Kč a dále na pořízení strojů v zemědělství, lesnické techniky a na pořízení strojů a technologií pro zpracování zemědělských a potravinářských produktů v celkové výši 1 miliardy Kč. V roce 2014 bylo v rámci PRV vyplaceno 12,5 miliardy Kč, z toho 2,8 miliardy ze státního rozpočtu a 9,7 miliardy z rozpočtu EU.

Co se týká procentuálního podílu čerpání finančních zdrojů v rámci jednotlivých OS PRV, největší podíl zaujímala OSA II (59 %) se zaměřením na zlepšování životního prostředí a krajiny. OSA III, podporující rozvoj životních podmínek ve venkovských oblastech a diverzifikaci hospodářství venkova, se podílela 17 %, OSA I se zaměřením na podporu konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 16,6 %, OSA IV Leader, která je osou metodickou a je uskutečňována prostřednictvím realizace cílů jednotlivých opatření OS I až III, 7 % a OSA V - technická pomoc na podporu ostatních opatření PRV 0,4 %.

V roce 2014 bylo v rámci Společné organizace trhu vynaloženo 718 milionů Kč. Jedná se o prostředky, které byly využívány zejména na programy Podpora spotřeby školního mléka a Ovoce a zelenina do škol, zlepšení výroby včelařských produktů, podporu restrukturalizace vinic a investic s vínem, podporu pro organizace producentů ovoce a zeleniny a na propagaci zemědělských produktů.

Nová pravidla SZP 2014 – 2020 začnou vzhledem k implementaci právních úprav do vnitřních norem členských státu EU platit až od letošního roku. Svým zaměřením bude nastupující SZP podporovat především konkurenceschopnost zemědělství, diverzifikaci činností, šetrný přístup k životnímu prostření, dále generační obměnu na venkově i odvětví nebo regiony, které čelí určitým obtížím, či jsou velmi důležité z hospodářského, sociálního nebo environmentálního hlediska.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF


25.03.2015 (autor Redakce)Související

Podzimní migrace stěhovavých ptáků je riziková pro opětovný výskyt ptačí chřipky

vydáno 16.10.2017

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že s příchodem podzimu se výrazně zvyšuje riziko šíření ptačí chřipky. Zejména se jedná o podzimní migraci volně žijících stěhovavých ptáků, kteří představují přirozený rezervoár virů ptačí chřipky a mohou být zdrojem nákazy pro chovy drůbeže. Jediným efektivním nástrojem,...

Téma: Zemědělství

Povolen vývoz jablek do Indie

vydáno 12.10.2017

Na základě dokončeného procesu Analýzy rizik škodlivých organismů (Pest Risk Analysis - PRA) informujeme pěstitele a vývozce jablek o možnosti vývozu této komodity z České Republiky do Indie. Dovoz podléhá zvláštním stanoveným podmínkám, kterým je potřeba věnovat zásadní pozornost, a které plně vstoupí v platnost po...

Téma: Podnikání / Zemědělství

Za každý kus vyšetřený na Aujeszkyho chorobu dostanou lovci tisíc korun

vydáno 12.10.2017

Státní veterinární správa (SVS) zahajuje monitoring Aujeszkyho choroby prasat u odlovených kusů divokých prasat na území České republiky. Poslední dlouhodobý monitoring výskytu této nákazy v populaci divokých prasat byl ukončen v roce 2013. Pravidelný monitoring je jedním z důležitých nástrojů pro udržení příznivé...

Téma: Zemědělství

Anketa

Půjdete k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?

ano  427
ne  62
nevím  28

Hlasovalo 517 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz