https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

SZIF vydává rozhodnutí na ANC, zeleninu a cukrovou řepu

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydává rozhodnutí k dotaci ANC, která kompenzuje dodatečné náklady a ušlé příjmy za hospodaření v méně příznivých oblastech, a dále na produkci zeleniny a cukrové řepy. O tyto podpory žádali zemědělci v rámci Jednotné žádosti letos na jaře.

Dotace ANC (Areas with Natural Constraints) je kompenzační platba pro ty žadatele, jejichž zemědělská produkce se potýká s jistým omezením. Jedná se například o horské oblasti, půdu s nižší výnosností nebo oblasti s řidším osídlením. Platba ANC jim tedy vyrovnává dodatečné náklady a ušlé příjmy. Výše sazby se odvíjí od výrobního zaměření žadatele (živočišná nebo rostlinná výroba) a dále podle typu zemědělské půdy. O platbu ANC letos projevilo zájem 21 803 žadatelů, celkem je pro ně vyčleněno téměř 4,5 miliardy korun. Sazby jsou uvedeny v Příručce Jednotné žádosti 2019 na webových stránkách www.szif.cz.

Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) je poskytovaná citlivým sektorům, které čelí určitým obtížím, a přitom jsou velmi důležité z hospodářských, sociálních nebo environmentálních důvodů. Mezi citlivé komodity, které jsou součástí VCS, patří také cukrová řepa a zeleninové druhy s vysokou a velmi vysokou pracností. Letos si o dotaci na cukrovku požádalo 867 žadatelů, pro které je vyčleněno 430,3 milionu korun. Letošní sazba je 7 245,58 Kč na hektar a je vyšší než loňská (6 549,92 Kč/ha v roce 2018).

Co se zeleninových druhů týká, podpora se člení na zeleninu s vysokou pracností a dále s velmi vysokou pracností. Na první z nich si požádalo 124 pěstitelů, mezi které bude rozděleno 13,1 milionu korun. Na zeleninu s velmi vysokou pracností SZIF obdržel 313 žádostí, celková částka na tuto podporu je 82,5 milionu korun. Sazby uvedených plateb jsou následující: VCS – Zelenina s velmi vysokou pracností 10 862,63 Kč na hektar, VCS – Zelenina s vysokou pracností 3 906,56 Kč na hektar, což je více než v loňském roce (3 591,56 Kč/ha v roce 2018).

Dnešním dnem začíná SZIF na uvedené dotace vydávat rozhodnutí k platbě. Pro samotnou výplatu je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu uspíší. Upozorňujeme žadatele, že vzdání se odvolání je nutné podat až po obdržení rozhodnutí. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.

Tento formulář lze podat nejdříve po doručení rozhodnutí jedním z následujících způsobů:

1. prostřednictvím Portálu farmáře
2. přes datovou schránku
3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF
4. poštou
5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem.

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.


05.12.2019 (autor Redakce)Související

Chystaná novela zákona o myslivosti dá myslivcům nové možnosti, jak snížit počty spárkaté zvěře a ochránit tak lesy

vydáno 17.02.2020

Ministerstvo zemědělství připravuje novelu zákona o myslivosti, jejímž cílem je zjednodušit lov spárkaté zvěře, která způsobuje v lesích a zemědělství velké škody. Novela chce zavést úpravu plánů lovu podle reálných škod a nově stanovuje sankce za nesplnění plánu. Počítá také s jednodušším prokazováním úlovků pomocí...

Téma: Zemědělství

Velké přehrady jsou na sucho připraveny, kvůli nedostatku sněhu může na jaře chybět voda v tocích

vydáno 13.02.2020

Přestože deště z posledního týdne na většině území alespoň dočasně zvýšily průtoky ve vodních tocích, zásoby vody ve sněhu zůstávají minimální. V porovnání s loňským rokem jsou celkové zásoby přibližně desetkrát nižší, v okolí některých přehrad dokonce nulové. Silně podnormální zůstávají i hladiny podzemních vod. Na...

Téma: Zemědělství

SZIF vydává rozhodnutí na další tři dotace

vydáno 12.02.2020

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydává v rámci Dobrovolných podpor vázaných na produkci rozhodnutí na tři dotace. Jedná se o bílkovinné plodiny, konzumní brambory a chmel. Na první z nich je připravena částka 445 milionů korun, na konzumní brambory je vyčleněno 48 milionů a mezi žadatele na chmel bude...

Téma: Zemědělství


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz