Státní úřad inspekce práce v roce 2021 uskutečnil přes 14 tisíc kontrol

V uplynulém roce provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 14 443 kontrol, což je přibližně o 11 tisíc méně než v posledním předcovidovém roce 2019. Z tohoto počtu se 5 234 kontrol zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení, 3 318 kontrol se věnovalo dodržování pracovních vztahů a podmínek, na odhalování nelegálního zaměstnávání směřovalo 5 222 kontrol a na oblast zaměstnanosti bylo zaměřeno 669 kontrol. Kromě inspekční činnosti v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení provedly oblastní inspektoráty práce 572 kontrol příčin a okolností pracovních úrazů. Dále oblastní inspektoráty práce vydaly 2 076 vyjádření k projektovým dokumentacím staveb, určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob, účastnily se v 1 053 případech kolaudačních řízení staveb a zodpověděly 11 824 dotazů v rámci bezplatného poradenství veřejnosti.

Kontrolní činnost Státního úřadu inspekce práce byla v první polovině roku 2021 a následně v jeho závěru i nadále významně ovlivněna pandemií onemocnění covid-19. V důsledku přijatých opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR musela být kontrolní činnost orgánů inspekce práce po jistou dobu výrazně omezena, početná skupina inspektorů byla v průběhu roku pověřena společně s kontrolory Úřadu práce České republiky realizací veřejnosprávních kontrol programu Antivirus a v průběhu první poloviny roku bylo více než 300 inspektorů dočasně přeloženo k výpomoci Krajským hygienickým stanicím pro účely trasování onemocnění covid-19. V roce 2021 SÚIP zaměřil svou kontrolní činnost zejména na kontroly prováděné na základě podnětů ke kontrole, na kontroly v sektoru stavebnictví, dopravy, zpracovatelského průmyslu, na kontroly agentur práce, na kontroly nelegálního zaměstnávání a zastřeného zprostředkování zaměstnání, na kontroly v oblasti pracovní doby a odměňování zaměstnanců a na kontroly dodržování zákazu diskriminace. V průběhu roku byl významným způsobem rozšířen rozsah poskytovaného pracovněprávního poradenství veřejnosti formou provozování tzv. zelených telefonních linek.

Celkem bylo u zaměstnavatelů při kontrolách zjištěno 23 392 porušení, přičemž 12 111 z nich bylo zjištěno v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení, 5 571 při kontrolách v oblasti pracovních vztahů a podmínek, 4 270 porušení spadalo do oblasti nelegálního zaměstnávání a pod zákon o zaměstnanosti 1 440. Nejčastěji se zaměstnavatelé dopouštěli porušení právních předpisů v oblasti vyhledávání a řízení rizik spojených s možným ohrožením života a zdraví zaměstnanců. Při kontrolách dodržování pracovněprávních předpisů oblastní inspektoráty práce nejčastěji zjišťovaly u zaměstnavatelů porušování povinností v oblasti odměňování zaměstnanců, při sjednávání a ukončování pracovního poměru a dohod konaných mimo pracovní poměr, dodržování pracovní doby zaměstnanců a v oblasti agenturního zaměstnávání.

Při kontrolách zaměřených na nelegální zaměstnávání odhalily oblastní inspektoráty práce 3 295 nelegálně zaměstnaných osob. Jednalo se o 312 občanů České republiky, 2 695 cizinců ze třetích zemí a 288 občanů jiných členských států EU.

V roce 2021 obdržely orgány inspekce práce celkem 5 318 podnětů ke kontrole, z nichž některé se paralelně vztahovaly k různým oblastem kontrolní působnosti Státního úřadu inspekce práce. Poměrně často šlo například o kombinaci oblasti pracovněprávních vztahů (dále PPV) společně s oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích (dále BOZP), resp. s oblastí nelegálního zaměstnávání (dále NLZ).  Ve všech oblastech došlo k poklesu počtu podnětů v porovnání s předcovidovým rokem 2019: na úseku PPV bylo v loňském roce přijato 3 068 podnětů, na úseku BOZP celkem 676 podnětů, na možný výkon nelegální práce upozorňovalo 1 294 podnětů a na jiná porušení v oblasti zaměstnanosti dalších 213 podnětů. Orgány inspekce práce rovněž obdržely 20 podnětů upozorňujících na nedodržování podmínek vymezených zákonem o dětské skupině. Procentuální rozložení podnětů podle jednotlivých oblastí působnosti Úřadu se oproti předchozímu roku výrazně nezměnilo, stále se kolem 58 % podnětů týká oblasti PPV, 29 % podnětů se týká zaměstnanosti a NLZ a zbylých 13 % se vztahuje k BOZP.

V roce 2021 oblastní inspektoráty práce uložily zaměstnavatelům za porušení právních předpisů spadajících do kontrolní působnosti Státního úřadu inspekce práce celkem 3 526 pokut v souhrnné výši 378 967 000 Kč.Téma: Podnikání / Zaměstnanost, Zdroj: Státní úřad inspekce práce, Obrázek: Pixabay
03.06.2022 (autor Redakce)Související

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

vydáno 31.05.2023

Zásadní změny novela přináší v oblasti veřejných IT zakázek. Stát bude při jejich vypisování možné ve vybraných případech chápat jako jeden celek.

Téma: Podnikání / Právo a zákony / Veřejné zakázky

MZe - Agrolesnictví podpoří výsadbu stromů na zemědělské půdě

vydáno 26.05.2023

Zemědělci budou moci získat podporu na pěstování dřevin, pokud na stejném pozemku budou zároveň růst zemědělské plodiny nebo se tam budou pást hospodářská zvířata.

Téma: Podnikání / Zemědělství

MPO podpoří firmy s infrastrukturou pro výzkum a vývoj

vydáno 22.05.2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo první výzvu Potenciál v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (OP TAK).

Téma: Ekonomika a finance / Podnikání


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz