https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Při nabídkách levnějších energií obchodníci často klamou spotřebitele

Nepoctiví prodejci neustále vymýšlejí nové praktiky, jak lidi přesvědčit ke koupi nevýhodného zboží či služby. Neštítí se ani vydávat za zástupce seriózních nebo vymyšlených společností. Česká obchodní inspekce provedla od 18. května do 31. října 2018 historicky první mimořádnou celostátní kontrolní akci zaměřenou na nabídku a poskytování služeb v oblasti uzavírání smluv o dodávkách energií. Jedná se o první sérii kontrol zaměřených přímo na tento typ prodejců, kteří slibují zprostředkovat levnější energie. Celkem ČOI uskutečnila 18 kontrol a v 15 případech zjistila porušení právních předpisů.

„Výsledky mimořádné kontrolní akce potvrdily, že nabídky a poskytování služeb v oblasti energií nebo jejich zprostředkování patří k poměrně novým formám obchodování a je zde zjišťováno velké množství porušování práv spotřebitelů. Po omezení „klasických“ předváděcích prodejních akcí se problematika nekalých obchodních praktik přenesla na trh s energiemi, respektive trh zprostředkovatelů uzavírání smluv o dodávkách energií. Zpravidla je takové jednání zacíleno na potenciálně zranitelné skupiny spotřebitelů, a to jsou především senioři. Z uvedených důvodů je nutné věnovat této problematice pozornost i v následujícím období,“ říká ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce provedla mimořádnou kontrolní akci na nabídku a poskytování služeb v oblasti uzavírání smluv o dodávkách energií. Celkem uskutečnila 18 kontrol a v 15 případech zjistila porušení právních předpisů (83,3 %). Při realizaci této mimořádné kontrolní akce bylo využíváno i podnětů spotřebitelů přijatých Českou obchodní inspekcí.

Kontroly – nabídka a služby v oblasti smluv o dodávkách energií 18.5. - 31. 10. 2018
Inspektorát
Počet kontrol
Kontroly se zjištěním
Zjištění v %
Středočeský a Hl. město Praha
1
1
100,0 %
Jihočeský a Vysočina
5
5
100,0 %
Plzeňský a Karlovarský
2
1
50,0 %
Ústecký a Liberecký
1
0
0,0 %
Královéhradecký a Pardubický
4
3
75,0 %
Jihomoravský a Zlínský
3
3
100,0 %
Olomoucký a Moravskoslezský
2
2
100,0 %
Celkem
18
15
83,3 %

Zjištěné nedostatky

Porušení ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo zjištěno ve 27 případech:
  • v 9 případech obchodníci použili při nabídce a prodeji klamavou obchodní praktiku (§ 4 v návaznosti na § 5), obchodní praktika se považuje za klamavou, pokud obsahuje věcně nesprávnou informaci a je tedy nepravdivá, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil
  • v 5 případech bylo porušeno ustanovení řešící klamavé opomenutí (§ 4 v návaznosti na § 5a), obchodní praktika se považuje za klamavou, pokud ve svých věcných souvislostech a s přihlédnutím ke všem jejím rysům, okolnostem a omezením sdělovacího prostředku opomene uvést podstatné informace, které v dané souvislosti spotřebitel potřebuje pro rozhodnutí ohledně koupě, čímž způsobí nebo může způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně této koupě, které by jinak neučinil
  • v 5 případech prodávající neinformoval spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (§ 14 odst. 1)
  • ve 4 případech prodávající neinformoval o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)
  • ve 3 případech byla vůči spotřebiteli uplatněna agresivní obchodní praktika (§ 4 v návaznosti na ust. § 5b), obchodní praktika se považuje za agresivní, pokud ve svých věcných souvislostech a s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem výrazně zhoršuje nebo může výrazně zhoršit svobodu volby nebo chování spotřebitele ve vztahu k výrobku nebo službě, a to obtěžováním, donucováním včetně použití fyzické síly nebo nepatřičným ovlivňováním, čímž způsobí nebo může způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil
  • v 1 případě prodávající neinformoval spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb (§ 9 odst. 1)

Ve 4 případech byl porušen zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole. Konkrétně to bylo ust. § 10 odst. 2, kdy kontrolovaná osoba nevytvořila podmínky pro výkon kontroly.

Se všemi kontrolovanými firmami, které se dopustili porušení zákona, ČOI vede správní řízení, ve kterém bude rozhodnuto také o výši pokuty.

Někdy jsou dokonce uzavírány smlouvy přímo u spotřebitelů doma, součástí smlouvy je zplnomocnění jednat ve jménu spotřebitele a vybrat „lepšího“ dodavatele energie, cílem těchto smluv však bývá hlavně nárokování vysokých smluvních pokut v případně, že se nakonec spotřebitel rozhodne neměnit dodavatele energií. Někteří při nabízení změn dodavatele energií porušují zákaz podomního prodeje a spotřebitelům se kvůli navození důvěryhodnosti někdy představují i jako zástupci „inspekce“, Energetického regulačního úřadu a podobně. Žádní inspektoři a ani zaměstnanci ERÚ neobcházejí domácnosti.

Uložená opatření

Pravomocně byly uloženy zatím 2 pokuty v celkové výši 30 000 Kč. Tyto pokuty však nebyly za nekalou či klamavou obchodní praktiku apod., ale za neposkytnutí součinnosti při provádění kontroly (porušen § 10 odst. 2 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole). Tím však řízení pro obě společnosti nekončí, pro podezření nekalou či klamavou obchodní praktiku s firmami navzdory neposkytnutí součinnosti pokračuje řízení dál.

Rada ČOI a ERÚ:

Nejlepší cesta, jak skutečně ušetřit za energie, je odmítat tyto podomní nabídky „aukcí“ a nabídek „výběru levnějšího dodavatele energie“. Doporučujeme využít oficiální online porovnávače cen energií, například na stránkách Energetického regulačního úřadu a následně oslovit přímo konkrétního dodavatele energií vlastní cestou bez zprostředkovatele.

Více rad pro spotřebitele k tomuto tématu „aukcí energií“ a nabídku a poskytování služeb v oblasti uzavírání smluv o dodávkách energií obecně připravila ČOI a zveřejnila zde.

Téma: Bydlení / Ochrana spotřebitele, Zdroj: Česká obchodní inspekce, Obrázek: Pixabay
21.01.2019 (autor Redakce)Související

Nekalé obchodní praktiky v e-shopech

vydáno 03.07.2019

Česká obchodní inspekce uskutečnila v 1. čtvrtletí tohoto roku 293 kontrol. Akce byla zaměřená na dodržování zákonných povinností v oblasti internetového obchodování. Inspektoři zjistili nedodržení příslušné legislativy u 84% případů. Nejčastěji docházelo k porušení zákona o ochraně spotřebitele.

Téma: Ochrana spotřebitele

Ohlédnutí za zimní turistickou sezónu

vydáno 11.06.2019

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na nabídku a prodej výrobků a poskytování služeb v průběhu zimní turistické sezóny 2018 – 2019. V tomto období uskutečnila 367 kontrol a porušení právních předpisů zjistila ve 101 případech, což je téměř 28 %. Situace se oproti minulé zimní turistické sezóně...

Téma: Ochrana spotřebitele

Obce mohou žádat o dotace z nového programu VÝSTAVBA

vydáno 21.05.2019

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) přijímá od 20. května 2019 žádosti v rámci nového dotačně-úvěrového programu VÝSTAVBA. Informace o způsobu podání žádosti včetně povinných náležitostí a podmínky výzvy naleznete na webových stránkách SFRB. Program přispěje ke zvyšování dostupnosti bydlení.

Téma: Bydlení / Samospráva a regiony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz