Přehled legislativních změn ve školství od září 2016

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy připravilo souhrn legislativních změn k 1. září 2016.

Přehled nejdůležitějších legislativních změn účinných od 1. září 2016 a později


Předškolní vzdělávání

2016/2017
- Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol (§ 34, § 34a, §34b a § 179 odst. 2 až 4 ŠZ) pro následující školní rok. Děti, které půjdou do mateřské školy ve školním roce 2017/2018, tak budou dopředu vědět, která škola je pro ně spádová.
- Stanovena komunikace mezi obcí a spádovou mateřskou školou (obecní úřad poskytuje řediteli spádové MŠ seznam dětí – s bydlištěm ve vymezeném školském obvodu – s nárokem na přijetí do této MŠ).
- Zavádí se zápis k předškolnímu vzdělávání pro všechny věkové kategorie dětí, a to v jednotném termínu: 2. až 15. květen; rodiče 5letých dětí mají povinnost nechat děti zapsat.
- Nově upraveno postavení lesních mateřských škol ve školském systému, včetně zápisu do rejstříku škol a školských zařízení (§ 34 odst. 9 ŠZ, § 147 odst.1 a 3 ŠZ) + pravidla pro organizaci vzdělávání v lesní mateřské škole, zejména že délka vzdělávání je nejméně 4 hodiny nepřetržitého vzdělávání denně.

2017/2018
- Zavedení povinnosti předškolního vzdělávání 5letých a starších dětí od září 2017.
- Povinné předškolní vzdělávání ve veřejných mateřských školách od 5. roku věku dítěte až do začátku plnění povinné školní docházky (§ 123 odst. 2 ŠZ) bude bezplatné.
- Nárokové přijetí 4letých dětí do spádové MŠ (§ 34 odst. 3 ŠZ).
- Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení.
- Nejvyšší počet dětí ve třídě se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno v předchozí větě.Nejvyšší počet dětí ve třídě lze takto snížit nejvýše o 6.

2018 a dále
- Ve školním roce 2018/2019 nárokové přijetí 3letých dětí do spádové MŠ (§ 34 odst. 3 ŠZ).
- Ve školním roce 2020/2021 nárokové přijetí 2letých dětí do spádové MŠ (§ 34 odst. 3 ŠZ).
- Za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let se do doby dovršení tří let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti.
- Snížení pro děti s přiznaným podpůrný opatřením a pro děti mladší tří let nelze na 1 dítě uplatnit souběžně. Snížení se také neuplatní v případě, dojdeli ke změně v průběhu školního roku.

Základní vzdělávání

2016/2017
- Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami se vzdělávají na základě poskytování podpůrných opatření (§ 16 a násl. ŠZ)
- Podpůrná opatření prvního až pátého stupně, upravené RVP pro základní vzdělávání.
- Systém poradenské činnosti PPP a SPC, včetně zpracování doporučení školského poradenského zařízení k přiznání podpůrných opatření pro školy a školská zařízení.
- Zahájení činnosti revizního pracoviště (NÚV).
- Zápis k plnění povinné školní docházky posunut ze zimního období na termín 1. až 30. duben (§ 36 odst. 4 ŠZ).
- Rozšířena možnost individuálního vzdělávání žáka na 2. stupni ZŠ; vzdělavatel takového žáka musí mít ukončené VŠ vzdělání (§ 41 ŠZ).
- Možnost snížení nejvyššího počtu žáků ve třídě o 2 za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého až pátého stupně vzdělávajícího se ve třídě; to platí i v případě žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení.
- Nejvyšší počet podle žáků ve třídě se dále snižuje o 1 za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, který není uvedený v předchozí větě. Nejvyšší počet žáků ve třídě lze takto snížit nejvýše o 5 žáků.

2017/2018
- Do přípravné třídy základní školy lze zařadit pouze děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (tj. děti 6leté a starší).

Střední a vyšší odborné vzdělávání

2016/2017
Žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami se vzdělávají na základě poskytování podpůrných opatření prvního až pátého stupně (§ 16 a násl. ŠZ) – viz základní vzdělávání

Přijímací řízení do oborů středního vzdělání a konzervatoří (§ 60 a násl., § 83, § 88 ŠZ):
- Odevzdání přihlášek uchazečů ke střednímu vzdělávání nejpozději ke dni 1. března (pro všechny netalentové obory vzdělání, i nematuritní, i nástavbové, i jiné formy vzdělávání než denní).
- Pro maturitní obory vzdělání bez talentové zkoušky + gymnázia se sportovní přípravou se v rámci 1. kola přijímacího řízení povinně koná jednotná zkouška z ČJL a Ma zadávaná a vyhodnocovaná CZVV (výsledek jednotné zkoušky má min. 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče, resp. u GSP 40% podíl na hodnocení). Možnost stanovit školní přijímací zkoušku zůstává zachována.
- Jednotná zkouška se koná 2x v prvním kole přijímacího řízení v období 12. až 28. dubna, přesné termíny každoročně zveřejní MŠMT do konce září; každý uchazeč má v řádném termínu právo konat dvakrát jednotnou zkoušku (do dvou středních škol, popř. dvou oborů vzdělání) - započítává se lepší výsledek. Školní přijímací zkouška se může konat také v období 12. až 28. duben.
- Školní přijímací zkouška v nematuritních oborech vzdělání, pokud je stanovena, se koná jako dosud v pracovních dnech od 22. do 30. dubna.
- V oborech vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění (výtvarné a uměleckořemeslné obory, konzervatoře) se jednotná zkouška nekoná.
- Termíny talentové zkoušky do uměleckých oborů vzdělání zůstávají zachovány (leden), s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, kde se talentová zkouška
nově koná v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. února.
- Pro první kolo přijímacího řízení ředitel školy stanoví vždy 2 termíny talentové zkoušky.

Maturitní zkouška a obecně ukončování vzdělání

Změny vyplývající z novely školského zákona:
- Externí hodnotitelé písemné práce z ČJL od jarního zkušebního období 2017 (hodnocení anonymizovaně na základě smlouvy/dohody s CZVV - (§ 80 a § 80a ŠZ).
- Zpřesnění, dokdy nejpozději má žák či student právo konat závěrečnou zkoušku, maturitní zkoušku, absolutorium v konzervatoři či absolutorium ve VOŠ – do 5 let od doby, kdy přestal být žákem/studentem školy vztaženo k 30. červnu (§ 75, § 81, § 90 a § 102ŠZ).

Změny vyplývající z novely vyhlášky č. 177/2009 Sb.
- Délka trvání didaktického testu z cizího jazyka se navyšuje z 95 na 100 minut.
- Hodnotitele písemných prací ČJL i cizích jazyků jmenuje CZVV.
- Zvyšuje se odměna pro hodnotitele písemných prací ze 100 Kč na 130 Kč (resp. 150 Kč u žáků s uzpůsobením MZ) za jednu opravenou práci.
- Doporučení (dříve posudek) ŠPZ pro úpravu podmínek při konání maturitní zkoušky je platné nejdéle 24 měsíců od data vydání.
- Stanoveny podmínky pro konání zkoušky profilové části maturitní zkoušky formou vypracování maturitní práce a její obhajoby v případě, že KÚ nařídí její opakování - nejpozději do 3 měsíců před zkušební komisí jmenovanou KÚ.
- Žádosti o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky podle § 82 ŠZ budou zasílány MŠMT/krajskému úřadu prostřednictvím předepsaného formuláře.

- Stanovení podmínek zacházení s nebezpečnými látkami a při práci v prašném prostředí během praktického vyučování ve vybraných oborech vzdělání (chemické, dřevařské obory) - § 65 odst. 4 ŠZ, připravuje se prováděcí vyhláška.

- Pokusné ověřování nového zaměření oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie na kybernetickou bezpečnost – termín předpokládaného vyhlášení do konce roku 2016.

- Upraven termín zápisu uchazečů do vyšších odborných škol z konce měsíce září na konec měsíce října (včetně náhradního termínu přijímací zkoušky) – novela vyhlášky č. 10/2005 Sb.

2017/2018
- Všechny střední školy musí upravit své školní vzdělávací programy na základě zveřejněné revize RVP gymnaziálních oborů vzdělání a oborů vzdělání středního odborného vzdělávání – nutnost zapracovat změny vycházející z provedených úprav školské legislativy v oblasti společného vzdělávání (§ 16 ŠZ).

2018 a dále
- Maturitní zkouška – žáci vybraných oborů vzdělání, které stanoví nařízení vlády do 31. 10. 2016, budou počínaje řádným termínem maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 konat tři povinné zkoušky společné části MZ (tj. ČJL + CJ + matematika).

Ostatní témata

2016/2017
Odvolávání a funkční období ředitelů škol:
- možnost odvolání ředitele školy na základě pravomocného soudního rozhodnutí o neplatnosti odvolání předchozího ředitele školy;
- stanovení výše odstupného pro takto odvolaného ředitele školy.
- Do 6letého funkčního období ředitele se nebude počítat období uvolnění pro výkon veřejné funkce.

Zvýšení platových tarifů pedagogických a nepedagogických pracovníků
Novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, došlo od 1. 9. 2016 ke zvýšení platových tarifů pedagogických i nepedagogických pracovníků.

Úpravy stanoveného rozsahu přímé pedagogické činnosti ředitelů některých škol
Nařízením vlády č. 239/2015 Sb. byl od 1. 9. 2016 snížen rozsah přímé pedagogické činnosti ředitelům mateřských škol a některých základních škol.

Stanovení požadavků na potraviny, které jsou prodávány či nabízeny k prodeji ve školách a školských zařízeních
- Nová vyhláška č. 282/2016 Sb., účinná od 20. 9. 2016, stanovuje výživové požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Hlavním cílem je snížení obezitogenního prostředí. Přechodná ustanovení umožní doprodej potravin, které nesplňují požadavky stanovené vyhláškou a které byly pořízeny přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
- Vyhláška současně stanovuje i výjimky z její působnosti. Mezi tyto výjimky patří prodej a nabízení k prodeji (v souladu se zmocněním ve školském zákoně nikoli však reklama):
a) v prostorách, ve kterých se uskutečňuje vzdělávání nebo se poskytují školské služby výhradně žákům po splnění povinné školní docházky a studentům,
b) v prostorách, které jsou určeny výhradně zletilým osobám a do kterých nemají děti nebo žáci do splnění povinné školní docházky stálý přístup,
c) v souvislosti s praktickým vyučováním, nebo
d) v rámci činnosti, která se koná mimo dobu uskutečňování vzdělávání nebo poskytování školských služeb.

- Na produkty vzniklé při praktickém vyučování v cukrářských či jakýchkoli jiných oborech vzdělání (potravinářských, zemědělských, gastronomických) se tak zákaz prodeje či nabízení k prodeji stanovený vyhláškou nebude vztahovat.

Legislativní změny 2016 a dále


06.09.2016 (autor Redakce)Související

Akademie GDPR pomůže podnikům s přípravou na nové nařízení o ochraně osobních údajů

vydáno 08.06.2017

Svaz průmyslu a dopravy České republiky ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů a partnery IBM Česká republika, KPMG Česká republika a advokátní kanceláří PRK Partners spouští projekt Akademie GDPR.

Téma: Právo a zákony

Novela zákona o pohřebnictví míří k podpisu prezidentovi

vydáno 01.06.2017

Vládní novela zákona o pohřebnictví prošla horní komorou Parlamentu ČR. Senátoři novelu vítají. Ministryně Karla Šlechtová chce touto legislativní změnou více práv pro pozůstalé a větší postihy za nekalé praktiky. Novela nyní putuje k podpisu prezidentovi ČR. Účinnost se předpokládá začátkem října letošního roku.

Téma: Právo a zákony / Samospráva a regiony

Nejčastější dotazy a odpovědi na téma nového protikuřáckého zákona

vydáno 30.05.2017

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ( „protikuřácký zákon“) nahradí od 31. května 2017, tedy v den, který je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlašován jako Světový den bez tabáku, zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými...

Téma: Právo a zákony

Anketa

Vyrábíte si doma ovocné šťávy?

ano  43
ne  32
někdy  22

Hlasovalo 97 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz