Přehled legislativních změn ve školství od září 2016

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy připravilo souhrn legislativních změn k 1. září 2016.

Přehled nejdůležitějších legislativních změn účinných od 1. září 2016 a později


Předškolní vzdělávání

2016/2017
- Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol (§ 34, § 34a, §34b a § 179 odst. 2 až 4 ŠZ) pro následující školní rok. Děti, které půjdou do mateřské školy ve školním roce 2017/2018, tak budou dopředu vědět, která škola je pro ně spádová.
- Stanovena komunikace mezi obcí a spádovou mateřskou školou (obecní úřad poskytuje řediteli spádové MŠ seznam dětí – s bydlištěm ve vymezeném školském obvodu – s nárokem na přijetí do této MŠ).
- Zavádí se zápis k předškolnímu vzdělávání pro všechny věkové kategorie dětí, a to v jednotném termínu: 2. až 15. květen; rodiče 5letých dětí mají povinnost nechat děti zapsat.
- Nově upraveno postavení lesních mateřských škol ve školském systému, včetně zápisu do rejstříku škol a školských zařízení (§ 34 odst. 9 ŠZ, § 147 odst.1 a 3 ŠZ) + pravidla pro organizaci vzdělávání v lesní mateřské škole, zejména že délka vzdělávání je nejméně 4 hodiny nepřetržitého vzdělávání denně.

2017/2018
- Zavedení povinnosti předškolního vzdělávání 5letých a starších dětí od září 2017.
- Povinné předškolní vzdělávání ve veřejných mateřských školách od 5. roku věku dítěte až do začátku plnění povinné školní docházky (§ 123 odst. 2 ŠZ) bude bezplatné.
- Nárokové přijetí 4letých dětí do spádové MŠ (§ 34 odst. 3 ŠZ).
- Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení.
- Nejvyšší počet dětí ve třídě se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno v předchozí větě.Nejvyšší počet dětí ve třídě lze takto snížit nejvýše o 6.

2018 a dále
- Ve školním roce 2018/2019 nárokové přijetí 3letých dětí do spádové MŠ (§ 34 odst. 3 ŠZ).
- Ve školním roce 2020/2021 nárokové přijetí 2letých dětí do spádové MŠ (§ 34 odst. 3 ŠZ).
- Za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let se do doby dovršení tří let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti.
- Snížení pro děti s přiznaným podpůrný opatřením a pro děti mladší tří let nelze na 1 dítě uplatnit souběžně. Snížení se také neuplatní v případě, dojdeli ke změně v průběhu školního roku.

Základní vzdělávání

2016/2017
- Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami se vzdělávají na základě poskytování podpůrných opatření (§ 16 a násl. ŠZ)
- Podpůrná opatření prvního až pátého stupně, upravené RVP pro základní vzdělávání.
- Systém poradenské činnosti PPP a SPC, včetně zpracování doporučení školského poradenského zařízení k přiznání podpůrných opatření pro školy a školská zařízení.
- Zahájení činnosti revizního pracoviště (NÚV).
- Zápis k plnění povinné školní docházky posunut ze zimního období na termín 1. až 30. duben (§ 36 odst. 4 ŠZ).
- Rozšířena možnost individuálního vzdělávání žáka na 2. stupni ZŠ; vzdělavatel takového žáka musí mít ukončené VŠ vzdělání (§ 41 ŠZ).
- Možnost snížení nejvyššího počtu žáků ve třídě o 2 za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého až pátého stupně vzdělávajícího se ve třídě; to platí i v případě žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení.
- Nejvyšší počet podle žáků ve třídě se dále snižuje o 1 za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, který není uvedený v předchozí větě. Nejvyšší počet žáků ve třídě lze takto snížit nejvýše o 5 žáků.

2017/2018
- Do přípravné třídy základní školy lze zařadit pouze děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (tj. děti 6leté a starší).

Střední a vyšší odborné vzdělávání

2016/2017
Žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami se vzdělávají na základě poskytování podpůrných opatření prvního až pátého stupně (§ 16 a násl. ŠZ) – viz základní vzdělávání

Přijímací řízení do oborů středního vzdělání a konzervatoří (§ 60 a násl., § 83, § 88 ŠZ):
- Odevzdání přihlášek uchazečů ke střednímu vzdělávání nejpozději ke dni 1. března (pro všechny netalentové obory vzdělání, i nematuritní, i nástavbové, i jiné formy vzdělávání než denní).
- Pro maturitní obory vzdělání bez talentové zkoušky + gymnázia se sportovní přípravou se v rámci 1. kola přijímacího řízení povinně koná jednotná zkouška z ČJL a Ma zadávaná a vyhodnocovaná CZVV (výsledek jednotné zkoušky má min. 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče, resp. u GSP 40% podíl na hodnocení). Možnost stanovit školní přijímací zkoušku zůstává zachována.
- Jednotná zkouška se koná 2x v prvním kole přijímacího řízení v období 12. až 28. dubna, přesné termíny každoročně zveřejní MŠMT do konce září; každý uchazeč má v řádném termínu právo konat dvakrát jednotnou zkoušku (do dvou středních škol, popř. dvou oborů vzdělání) - započítává se lepší výsledek. Školní přijímací zkouška se může konat také v období 12. až 28. duben.
- Školní přijímací zkouška v nematuritních oborech vzdělání, pokud je stanovena, se koná jako dosud v pracovních dnech od 22. do 30. dubna.
- V oborech vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění (výtvarné a uměleckořemeslné obory, konzervatoře) se jednotná zkouška nekoná.
- Termíny talentové zkoušky do uměleckých oborů vzdělání zůstávají zachovány (leden), s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, kde se talentová zkouška
nově koná v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. února.
- Pro první kolo přijímacího řízení ředitel školy stanoví vždy 2 termíny talentové zkoušky.

Maturitní zkouška a obecně ukončování vzdělání

Změny vyplývající z novely školského zákona:
- Externí hodnotitelé písemné práce z ČJL od jarního zkušebního období 2017 (hodnocení anonymizovaně na základě smlouvy/dohody s CZVV - (§ 80 a § 80a ŠZ).
- Zpřesnění, dokdy nejpozději má žák či student právo konat závěrečnou zkoušku, maturitní zkoušku, absolutorium v konzervatoři či absolutorium ve VOŠ – do 5 let od doby, kdy přestal být žákem/studentem školy vztaženo k 30. červnu (§ 75, § 81, § 90 a § 102ŠZ).

Změny vyplývající z novely vyhlášky č. 177/2009 Sb.
- Délka trvání didaktického testu z cizího jazyka se navyšuje z 95 na 100 minut.
- Hodnotitele písemných prací ČJL i cizích jazyků jmenuje CZVV.
- Zvyšuje se odměna pro hodnotitele písemných prací ze 100 Kč na 130 Kč (resp. 150 Kč u žáků s uzpůsobením MZ) za jednu opravenou práci.
- Doporučení (dříve posudek) ŠPZ pro úpravu podmínek při konání maturitní zkoušky je platné nejdéle 24 měsíců od data vydání.
- Stanoveny podmínky pro konání zkoušky profilové části maturitní zkoušky formou vypracování maturitní práce a její obhajoby v případě, že KÚ nařídí její opakování - nejpozději do 3 měsíců před zkušební komisí jmenovanou KÚ.
- Žádosti o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky podle § 82 ŠZ budou zasílány MŠMT/krajskému úřadu prostřednictvím předepsaného formuláře.

- Stanovení podmínek zacházení s nebezpečnými látkami a při práci v prašném prostředí během praktického vyučování ve vybraných oborech vzdělání (chemické, dřevařské obory) - § 65 odst. 4 ŠZ, připravuje se prováděcí vyhláška.

- Pokusné ověřování nového zaměření oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie na kybernetickou bezpečnost – termín předpokládaného vyhlášení do konce roku 2016.

- Upraven termín zápisu uchazečů do vyšších odborných škol z konce měsíce září na konec měsíce října (včetně náhradního termínu přijímací zkoušky) – novela vyhlášky č. 10/2005 Sb.

2017/2018
- Všechny střední školy musí upravit své školní vzdělávací programy na základě zveřejněné revize RVP gymnaziálních oborů vzdělání a oborů vzdělání středního odborného vzdělávání – nutnost zapracovat změny vycházející z provedených úprav školské legislativy v oblasti společného vzdělávání (§ 16 ŠZ).

2018 a dále
- Maturitní zkouška – žáci vybraných oborů vzdělání, které stanoví nařízení vlády do 31. 10. 2016, budou počínaje řádným termínem maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 konat tři povinné zkoušky společné části MZ (tj. ČJL + CJ + matematika).

Ostatní témata

2016/2017
Odvolávání a funkční období ředitelů škol:
- možnost odvolání ředitele školy na základě pravomocného soudního rozhodnutí o neplatnosti odvolání předchozího ředitele školy;
- stanovení výše odstupného pro takto odvolaného ředitele školy.
- Do 6letého funkčního období ředitele se nebude počítat období uvolnění pro výkon veřejné funkce.

Zvýšení platových tarifů pedagogických a nepedagogických pracovníků
Novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, došlo od 1. 9. 2016 ke zvýšení platových tarifů pedagogických i nepedagogických pracovníků.

Úpravy stanoveného rozsahu přímé pedagogické činnosti ředitelů některých škol
Nařízením vlády č. 239/2015 Sb. byl od 1. 9. 2016 snížen rozsah přímé pedagogické činnosti ředitelům mateřských škol a některých základních škol.

Stanovení požadavků na potraviny, které jsou prodávány či nabízeny k prodeji ve školách a školských zařízeních
- Nová vyhláška č. 282/2016 Sb., účinná od 20. 9. 2016, stanovuje výživové požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Hlavním cílem je snížení obezitogenního prostředí. Přechodná ustanovení umožní doprodej potravin, které nesplňují požadavky stanovené vyhláškou a které byly pořízeny přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
- Vyhláška současně stanovuje i výjimky z její působnosti. Mezi tyto výjimky patří prodej a nabízení k prodeji (v souladu se zmocněním ve školském zákoně nikoli však reklama):
a) v prostorách, ve kterých se uskutečňuje vzdělávání nebo se poskytují školské služby výhradně žákům po splnění povinné školní docházky a studentům,
b) v prostorách, které jsou určeny výhradně zletilým osobám a do kterých nemají děti nebo žáci do splnění povinné školní docházky stálý přístup,
c) v souvislosti s praktickým vyučováním, nebo
d) v rámci činnosti, která se koná mimo dobu uskutečňování vzdělávání nebo poskytování školských služeb.

- Na produkty vzniklé při praktickém vyučování v cukrářských či jakýchkoli jiných oborech vzdělání (potravinářských, zemědělských, gastronomických) se tak zákaz prodeje či nabízení k prodeji stanovený vyhláškou nebude vztahovat.

Legislativní změny 2016 a dále


06.09.2016 (autor Redakce)Související

MŠMT bude se zástupci sportu připravovat podmínky financování pro rok 2018

vydáno 19.10.2017

Podmínky financování sportu pro rok 2018 bude MŠMT připravovat ve spolupráci se zástupci sportovních organizací. Cílem je, aby na dotace dosáhly i malé sportovní kluby a systém financování byl stabilní a předvídatelný. Na dnešním jednání se na tom shodlo vedení MŠMT spolu se zástupci České unie sportu, Českého...

Téma: Vzdělávání

'Bitva na Bílé hoře' bude s pokutou

vydáno 18.10.2017

Česká obchodní inspekce Středočeského kraje a Hlavního města Prahy uskutečnila mimořádnou kontrolu na akci „Bitva na Bílé hoře“, kde se mimo rekonstrukce slavné bitvy prodávalo i občerstvení. A právě na dodržování zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let se ČOI zaměřila a objevila, že ze třech...

Téma: Ochrana spotřebitele / Právo a zákony

Zvýšení dotace pro obce na školní hřiště a tělocvičny na 275 milionů korun

vydáno 18.10.2017

Ministryně Šlechtová rozhodla o poskytnutí dotací ve výši přes 275 milionů korun pro venkovské obce. Celkem 131 obcí, které jsou zřizovateli základních škol, tak obnoví nebo postaví nové školní hřiště nebo tělocvičnu.

Téma: Vzdělávání

Anketa

Půjdete k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?

ano  507
ne  73
nevím  30

Hlasovalo 610 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz