https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

OSVČ - termín pro podání přehledu o příjmech

Stejně jako v letech minulých, je i letos začátek měsíce května pro podnikatele (osoby samostatně výdělečně činné - OSVČ) spojen s termínem pro podání přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok příslušné okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ). V jakých termínech je třeba přehled podat?

Termíny pro podání přehledu v roce 2019

Přehled za rok 2018 je každá OSVČ, která i po část loňského roku vykonávala výdělečnou činnost, povinna podat:

  • nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za daný kalendářní rok, tj. nejpozději do čtvrtka 2. 5. 2019;
  • pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost oznámí příslušné OSSZ nejpozději do 30. 4. 2019, posunuje se termín podání přehledu na 1. 8. 2019;
  • v případě, že byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání, je OSVČ povinna podat přehled do jednoho měsíce po uplynutí stanovené lhůty;
  • v případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do 31. 7. 2019;

Jakými způsoby lze přehled podat

Přehled je možné snadno a rychle podat elektronicky, prostřednictvím interaktivního tiskopisu na ePortálu ČSSZ. Ten funguje i jako kalkulačka a pomůže s výpočtem pojistného a záloh na pojistné (dále jen záloha). Samozřejmě je zachována i možnost podat přehled jako papírový tiskopis – ten lze předat osobně na podatelně příslušné OSSZ nebo poslat poštou (v tomto případě rozhoduje datum poštovního razítka, tj. datum odeslání).

Na jaké chyby si dát pozor

OSVČ při vyplnění přehledu mnohdy chybují, např. ve výši úhrnu zaplacených záloh. Přitom dobrým podkladem pro správné vyplnění je tzv. inventura OSVČ, kterou ČSSZ začátkem roku OSVČ odeslala. Právě pečlivé prostudování inventur (obsahujících tabulku se souhrnem předpisů a plateb) pomůže minimalizovat chyby při vyplňování. OSVČ dále velmi často chybují při vyplňování počtu měsíců výkonu činnosti, jestliže ji nevykonávaly po celý rok, a také při rozdělování měsíců na činnost hlavní a vedlejší, kdy za chybu je považován vyšší počet měsíců vedlejší činnosti, než eviduje OSSZ. Třetí častou chybou je nesprávně provedený odečet celých měsíců, po které byly OSVČ pobírány dávky z nemocenského pojištění OSVČ. V praxi se také stává, že OSVČ neuvedou správný variabilní symbol, který jim přidělila OSSZ, jenž slouží k jejich správné identifikaci a přiřazení plateb, či si chybně stanoví minimální vyměřovací základ. To se stává zpravidla v situaci, kdy k výpočtům nevyužijí podporu interaktivního tiskopisu ČSSZ. Neobvyklé však nejsou ani případy, kdy OSVČ, která není povinna podávat daňové přiznání, nepodá přehled OSVČ, ačkoliv vůči OSSZ tuto povinnost má.

Na co nezapomenout po podání přehledu

Vznikne-li OSVČ na základě podaného přehledu povinnost uhradit doplatek na pojistném, je třeba tak učinit nejpozději do 8 dnů po dni, kdy byl přehled podán. Za den platby pojistného se považuje den jeho připsání na účet příslušné OSSZ nebo den zaplacení v hotovosti na pokladně OSSZ. OSVČ, které platí doplatek bankovním převodem, lze rovněž doporučit, aby si pečlivě zkontrolovaly číslo účtu. Bankovní spojení na jednotlivé OSSZ je k dispozici na webu ČSSZ v sekci Kontakty.

Nová výše zálohy

Na základě podaného přehledu se stanoví výše záloh na další kalendářní rok. Od měsíce, který následuje po měsíci podání přehledu, musí OSVČ platit zálohy v nové výši. Pokud je však nová výše zálohy nižší, než byla v předchozím období, platí tento nižší předpis zálohy již pro měsíc, ve kterém byl přehled podán. Za pozdní úhradu nebo za úhradu pojistného v nižší výši se platí penále. Pokud ale OSVČ doplatí dlužnou zálohu do konce měsíce následujícího po měsíci, na který se platí, penále se nepočítá. Při pozdější úhradě, se však již penále počítá, a to ode dne následujícím po dni splatnosti. Penále činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh trvá. Připomínáme, že od roku 2019 je záloha splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se platí.

Opožděné podání či nepodání přehledu se nemusí vyplatit

Pokud není přehled podán v příslušném termínu nebo není podán vůbec, může být OSVČ dle zákona uložena pokuta až do výše 50 000 Kč.


02.05.2019 (autor Redakce)Související

MPO navyšuje limity pro výběrová řízení, méně administrativy pro žadatele o dotaci z OP PIK

vydáno 24.10.2019

Již od 23. 10. 2019 nebudou muset mnozí žadatelé o dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) realizovat výběrové řízení, pokud se vejdou do limitu 2 mil. Kč bez DPH (v případě zakázek na stavební práce do limitu 6 mil. Kč bez DPH). Nová úprava se dotkne těch podnikatelů,...

Téma: Podnikání

MPO reaguje na výsledky poklesu průmyslu a připravuje jeho razantní podporu

vydáno 23.08.2019

Pokles průmyslové výroby v červnu MPO nepodceňuje a připravuje řadu opatření napříč odvětvími, a to jak s s okamžitým, tak dlouhodobým dopadem na podniky. Součástí opatření je individuální přístup k jednotlivým oblastem průmyslu. S jejich profesními zástupci začíná ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček intenzivně...

Téma: Podnikání

MPO vyhlásilo novou výzvu. Cílem programu je podpora spolupráce podnikatelské a vědecké sféry

vydáno 04.06.2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo III. Výzvu programu podpory Spolupráce - Technologické platformy v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK).

Téma: Podnikání


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz