https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

O zprostředkování zaměstnání mohou lidé žádat také elektronicky

Pokud lidé chtějí požádat o zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, nemusí osobně na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Vyplněné žádosti včetně příloh je možné podávat také jinou cestou - prostřednictvím datové schránky, emailem, poštou či odevzdávat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR. V rámci podaných žádostí je ale třeba rozlišit, jestli se jedná o uchazeče nebo zájemce o zaměstnání.

V případě, že člověk přijde o práci, může požádat o zprostředkování vhodného zaměstnání příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, v jehož správním obvodu má trvalé bydliště. Pokud splní zákonem stanovené podmínky pro zařazení do evidence, stane se uchazečem o zaměstnání. Zároveň může požádat také o podporu v nezaměstnanosti.

Formuláře „Žádost o zprostředkování zaměstnání“ a „Žádost o podporu v nezaměstnanosti“ jsou k dispozici v elektronické formě na portále MPSV, hned na úvodní straně webu v části „Formuláře – Oblast zaměstnanosti – Pro občany“ pod odkazem https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare. Jednotlivé formuláře stačí vyplnit a, jak už bylo uvedeno, odeslat elektronicky, poštou nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě. Praktické rady k vyplnění formulářů jsou k dispozici zde. Žádosti je třeba poslat na kontaktní pracoviště ÚP ČR, nikoli do Call centra ÚP ČR.

Pokud klienti využijí možnost podání e-mailem, není nutné, aby měli zaručený elektronický podpis. Přílohou takového emailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti s podpisem, sken/fotografie dokladu o ukončení pracovněprávního vztahu, zápočtového listu a potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo evidenčního listu důchodového pojištění apod.). Zašle-li klient touto cestou žádost, je třeba uvést také telefonní a emailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Další praktické informace pro občany jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce ČR.

Co je třeba pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání?

 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) nebo náhradní doklad, kterým klient prokáže svou totožnost a místo bydliště,
 • v případě absolventů doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání,
 • potvrzení o ukončení pracovněprávního vztahu, zápočtový list a potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění,
 • po ukončení podnikání „Potvrzení OSSZ o účasti na důchodovém pojištění“,
 • v případě ukončení rodičovské dovolené, péče o osobu blízkou nebo pobírání plného invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně potvrzení o ukončené náhradní době.

Všechny doklady, kromě těch, kterými uchazeč prokazuje svou totožnost, je možné doložit dodatečně.

Do evidence uchazečů o zaměstnání NEMŮŽE ÚP ČR zařadit:
 • osobu pracující v ČR nebo v zahraničí (pracovní nebo služební poměr), pokud její hrubý měsíční výdělek přesáhne polovinu minimální mzdy platné pro ČR,
 • OSVČ (osobu samostatně výdělečně činnou – podnikatele, živnostníka…),
 • studenta (pokud studuje v denním studiu a nezískal v posledních dvou letech zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců),
 • rodiče na mateřské dovolené (pobírajícího peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu),
 • osobu, která je ze zdravotních důvodů uznána jako dočasně neschopná práce, osobu, která je plně invalidní a není schopna vykonávat práci za zcela mimořádných podmínek (3. stupeň invalidity),
 • osobu vykonávající trest odnětí svobody.

Do evidence ÚP ČR se lidé mohou nechat zařadit také jako zájemci o zaměstnání. Týká se to například těch, kteří jsou na mateřské či rodičovské dovolené, studentů nebo pracujících a chtějí změnit své pracovní uplatnění. Na rozdíl od uchazeče se zájemcem o práci může stát kdokoli, kdo má zájem o zprostředkování zaměstnání, a za tímto účelem požádá kterékoli kontaktní pracoviště ÚP ČR bez ohledu na trvalé bydliště o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání. Zájemci o zaměstnání zprostředkovává ÚP ČR vhodné zaměstnání, poskytuje mu kariérové poradenství a může mu zabezpečit i rekvalifikaci. Zájemce o zaměstnání nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti ani na podporu při rekvalifikaci. I v tomto případě je možné podat žádost jinak než osobně. Potřebný formulář je k dispozici zde.

Pokud si lidé nevědí rady s vyplněním konkrétního formuláře nebo mají další dotazy, mohou se obracet na Call centrum ÚP ČR. Jeho operátoři jsou tazatelům k dispozici denně, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin na telefonním čísle 844 844 803. Dotazy lze posílat také elektronickou cestou na e-mail kontaktni.centrum@mpsv.cz či callcentrum@mpsv.cz. Vzhledem k povinnosti mlčenlivosti mohou operátoři poskytovat informace v obecné rovině. Pokud klient potřebuje řešit konkrétní záležitosti, je třeba obrátit se na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.

23.03.2020 (autor Redakce)Související

Postup k uplatnění žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení

vydáno 03.04.2020

ČSSZ shrnuje pro rodiče a zaměstnavatele postup pro získání ošetřovného za uplynulý měsíc.

Téma: Koronavirus / Nemocenské pojištění / Vzdělávání / Zdravotnictví

Státní fond životního prostředí prodlužuje lhůty pro žadatele

vydáno 03.04.2020

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 prodlužuje Státní fond životního prostředí ČR běžící lhůty všem žadatelům o podporu z jeho programů. Opatření se týká programů Nová zelená úsporám, Dešťovka a výzvy na podporu výsadby stromů (č. 9/2019), které se automaticky prodlužují do 30. 6....

Téma: Koronavirus / Životní prostředí

Vláda požádá poslance o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů

vydáno 02.04.2020

Vláda schválila na mimořádném jednání ve středu 1. dubna 2020 několik návrhů zákonů, které předloží Parlamentu k projednání ve stavu legislativní nouze. Obsahují další řadu kroků, které mají pomoci se zvládnutím dopadů epidemie koronaviru na společnost. Kabinet rovněž požádá o prodloužení trvání nouzového stavu o...

Téma: Bydlení / Koronavirus / Obrana a bezpečnost / Právo a zákony / Volný čas a cestování


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz