Nový zákon dá při povolování hazardu rozhodující slovo obcím

Senát schválil nový zákon o loteriích, který přináší významný průlom v oblasti regulace hazardních her v České republice. Tento zákon nahradí 1. ledna 2017 více než čtvrtstoletí starý předpis, jehož nástroje regulace v průběhu let značně zastaraly a v dnešních podmínkách už zdaleka nemohou obstát.

Nová komplexní právní úprava například řádně zdaní všechny formy hazardu, omezí počet provozních míst a zkvalitní státní dozor. Státní dozor bude zcela v působnosti Celní správy a Ministerstva financí. Obce budou moci vykonávat pouze tzv. pasivní dozor, který spočívá v podání informace Celní správě při podezření, že dochází k porušování zákona (např. nelegálním provozováním).

Dvoustupňové povolovací řízení pro hazardní hry

Výrazné změny čeká i povolovací řízení. Zmizí neopodstatněná a dnes jen stěží odůvodnitelná dvoukolejnost při povolování výherních hracích přístrojů, kdy na jedné straně jsou tato technická herní zařízení povolována obcemi do provozoven v režimu heren a míst se zvláštním provozním režimem (např. restaurací) a na druhé straně Ministerstvem financí do kasin.

Povolování hazardních her bude probíhat dvoustupňově. Ministerstvo financí bude vydávat rámcové základní povolení prokazující způsobilost žadatele i splnění všech nezbytných odborných a technologických požadavků. Avšak povolení k umístění herního prostoru bude ve výhradní pravomoci příslušné obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována.

V pravomoci obcí zůstane (v rámci přenesené působnosti) vydávání povolení k umístění herního prostoru, resp. povolování tzv. technické hry (např. VLT, elektronické rulety, vícemístného technického zařízení), binga a živé hry do herního prostoru, kterým je herna nebo kasino (s výjimkou těchto her provozovaných na internetu). Podmínkou pro vydání povolení k umístění herního prostoru bude zmiňované základní povolení vydané Ministerstvem financí k provozování určitého typu hazardní hry.

Ministerstvo financí vydá licenci poté, co provozovatel splní všechny zákonné podmínky (zejména složení kauce v zákonem stanovené výši, bezúhonnost a bezdlužnost provozovatele a zákonem stanovených osob, výstupní dokumenty pověřené osoby, herní plán, apod.). Údaje o vydaných základních povoleních budou evidovány v informačním systému hazardních her, do něhož budou mít obce přístup. Na rozdíl od nynějšího postupu obcím odpadne složité a časově velmi náročné ověřování způsobilosti žadatelů o povolení.

Obec nemůže být obejita

Na základě obdržené žádosti o povolení herního prostoru obec ověří v evidenčním systému hazardních her, zda bylo vydáno a je stále platné základní povolení vydané Ministerstvem financí. Následně z informačního systému vygeneruje interaktivní tiskopis (rozhodnutí), do něhož zapíše informace uvedené v podané žádosti: adresu umístění, konkrétní typ hazardní hry, provozní dobu podniku, platnost povolení a počet herních zařízení. Tyto údaje budou po uložení do evidenčního systému centrálně sdíleny a při výkonu státního dozoru budou využity Celní správou. Povolení bude vydáno za poplatek, který se stane příjmem dané obce, a jeho platnost bude nejdéle na 3 roky.

Obecní úřady se tak stanou tím hlavním subjektem, kdo rozhodne o povolení či nepovolení technických a živých her. Přenesení části rozhodovací pravomoci v rámci veřejné správy blíž k občanům zaručuje efektivnější a optimálnější regulaci. Právě obce totiž znají nejlépe místní poměry, kterých se provoz hazardní hry může dotknout. Jsou tedy těmi nejpovolanějšími k přijetí závazných rozhodnutí, jaké druhy hazardních her a na jakých adresách se na jejich území budou nacházet. Na případný výskyt negativních jevů spojených s gamblerstvím bude moci obec odpovědět jednoduše - přijme obecně závaznou vyhlášku a povolení na následné období již nevydá.

Daňový výběr by měl být vyšší

Zásadním tématem pro mnoho obcí je otázka příjmů z hazardních her, které jsou v mnoha případech významným zdrojem jejich rozpočtů. Jedním z hlavních cílů nové právní úpravy je zachování dosavadního výnosu daně z hazardních her, který plyne do rozpočtu obcí. Dílčí daň z her bude nově rozdělena mezi rozpočty obcí a státní rozpočet v poměru 65:35 ve prospěch obecních rozpočtů.

Díky zvýšení daňového zatížení jednotlivých segmentů hazardních her můžeme předpokládat zvýšení daňového výběru, a to i navzdory očekávanému snížení herních zařízení. Tomu napomůže i zavedení evidenčního systému hazardních her, který bude dohlížet nad korektností dat vykazovaných provozovateli.

K poklesu celkového výnosu daně z hazardních her plynoucí do obecního rozpočtu nicméně může dojít na základě dobrovolném rozhodnutí obce zakázat provozování všech nebo některých hazardních her na svém území. Takový pokles však bude důsledkem svobodné volby obce mezi přínosy a negativními důsledky, které jí z provozování hazardních her na jejím území plynou.


JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.
náměstek ministra financí pro majetek státu


Téma: Právo a zákony / Samospráva a regiony, Zdroj: Ministerstvo financí, Ilustrační obrázek: GregMontani
29.07.2016 (autor Redakce)Související

Národní dotace pro obce do tří tisíc obyvatel

vydáno 18.10.2017

Na podporu obnovy a rozvoje venkova půjde 525 milionů korun. Možnost podávání žádostí o dotaci začalo dne 16. 10. 2017, ukončení příjmu žádostí je 15. ledna 2018 do 12 hodin.

Téma: Samospráva a regiony

Zájem o dotaci na územní plány stále stoupá

vydáno 18.10.2017

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila výzvu z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2018, dotační titul „Územní plán“. MMR pro ni z rozpočtu na rok 2018 poskytne 20 milionů korun. Žádosti je možné podávat od středy 18. října od 28. prosince 2017.

Téma: Samospráva a regiony

MF přispěje malým obcím půl miliardy korun na investice do vodního hospodářství

vydáno 18.10.2017

Ministerstvo financí poskytne Ministerstvu zemědělství 500 milionů korun na posílení investičních programů v oblasti vodního hospodářství v malých obcích. Finanční prostředky budou směřovat do programů, u kterých již proběhly výzvy, a na již připravené a schválené akce, které lze zahájit a některé i realizovat do...

Téma: Samospráva a regiony / Zemědělství

Anketa

Půjdete k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?

ano  474
ne  69
nevím  29

Hlasovalo 572 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz