https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Na třídění a recyklaci odpadu půjde 600 milionů korun z OPŽP

Lepší třídění, recyklaci a zpracování odpadů podpoří Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR dalšími prostředky z evropských fondů. Z Operačního programu Životní prostředí uvolní na odpadové hospodářství 600 milionů korun. S jejich pomocí mohou města, obce i firmy usnadnit občanům třídění, zvýšit energetickou soběstačnost a snížit množství odpadů končících na skládkách. Příjem žádostí odstartuje 2. září 2019.

Třídění, recyklace a opětovné vyžívání výrobků prospívá nejen životnímu prostředí ale i ekonomice. Dobře vytříděné druhy odpadů mohou být následně efektivněji využity a sloužit jako adekvátní náhrada primárních surovin.

„V roce 2035 budeme povinni dle evropských předpisů minimálně 65 procent komunálního odpadu recyklovat a energeticky využito by mělo být zhruba 25 procent odpadu. Finanční pomoc je jedním krokem z balíčku opatření, jehož cílem je minimalizovat odpad končící na skládkách. Recyklaci se snažíme podporovat nejen finančně, ale i úpravou zákonných podmínek či tlakem na to, aby se vyráběly a používaly snadno recyklovatelné výrobky,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Dotace proto směřují na výstavbu či modernizaci sběrných dvorů, zlepšení třídění a svozu komunálního odpadu i pořízení třídicích linek. Energetické zpracování odpadu podpoříme například dotacemi na výstavbu či modernizaci bioplynových stanic, spaloven se finanční podpora týkat nebude. Peníze poskytneme rovněž na výrobu tuhých alternativních paliv z odpadů, odvodňování či vysoušení čistírenských kalů nebo zlepšení zacházení s nebezpečným odpadem. Ve zvláštní výzvě se pak zaměříme na odpad z nemocnic a jiných zdravotnických zařízení, který je z části považován za infekční a sám o sobě představuje značné bezpečnostní riziko. Tento odpad lze především energeticky využít či jej zbavit jeho nebezpečných vlastností a dále s ním pracovat,“ upřesňuje ministr Brabec projekty, které bude možné z částky 600 milionů korun spolufinancovat. Zároveň dodává, že zájemci o dotace by neměli s podáním žádosti příliš váhat, protože jde o jednu z posledních šancí získat finanční injekci na odpadové hospodářství v aktuálním programovém období. Z dotace navíc mohou žadatelé uhradit až 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Největší část z vyhrazené alokace, 350 milionů korun, je určena především na třídicí linky, na podporu energetického využití odpadu a nakládání s nebezpečným odpadem, na sběrné dvory a sběrná místa půjde 150 milionů korun. „Tyto prostředky se budou rozdělovat podle kvality doručených projektů v jednokolové soutěžní výzvě,“ upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. Zbylých 100 milionů je připraveno na nakládání se zdravotnickým odpadem. Tato výzva je nesoutěžní a došlé projekty se budou vyhodnocovat postupně každého čtvrt roku.

Prostředky na podporu třídění, recyklace, materiálového a energetického využití odpadu poskytuje rezort životního prostředí starostům měst a obcí, zpracovatelům i producentům odpadu dlouhodobě. Využívány jsou s velkou oblibou. „Jen v poslední výzvě jsme více jak půl miliardou korun podpořili 174 kvalitních projektů. Do budování nového sběrného dvora se budou moci díky bezmála 30milionové dotaci pustit například ve Varnsdorfu, ten stávající zmodernizují v Tlumačově nebo ve Spáleném Poříčí,“ uvádí některé z aktuálně podpořených projektů ředitel Petr Valdman. „Významnou finanční pomoc posíláme také do Přerova, kde 45 milionů korun použijí na efektivnější zpracování kalů z čistírny odpadních vod. Na Karlovarsku se pro změnu budou moci pustit do výroby paliva z odpadních olejů,“ uzavírá Petr Valdman.

Příspěvky z aktuálních výzev Operačního programu Životní prostředí jsou cíleny především na města, obce a jiné veřejné subjekty, v případě energetického zpracování odpadu i na soukromé firmy a zpracovatele zdravotnického odpadu.

Zájemci se mohou o dotace ucházet již od 2. září 2019. Příjem žádostí běží u výzvy číslo 126 pro sběrné dvory, třídění, recyklaci a využití odpadu do 3. února 2020. U výzvy číslo 134 zaměřené na zdravotnický odpad potrvá příjem žádostí až do 1. září 2020.

Další informace


14.08.2019 (autor Redakce)Související

MŽP - Speciální režim pro úkony ve správních řízení v době vyhlášeného nouzového stavu

vydáno 25.03.2020

Ministerstvo životního prostředí může na základě doporučení Ministerstva vnitra účastníkům správních řízení, resp. dotčeným osobám, prominout zmeškání úkonu, kdy úkon (např. odvolání, vyjádření účastníka řízení, doplnění podkladů) nemohl být v době vyhlášeného nouzového stavu proveden v určité lhůtě (§ 41 správního...

Téma: Koronavirus / Životní prostředí

S ohledem na vyhlášený stav nouze se ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru odkládají o tři měsíce

aktualizováno 20.03.2020

Blíží se termíny, do nichž má mnoho soukromých i veřejných subjektů povinnost ohlašovat příslušným úřadům některé skutečnosti týkající se životního prostředí, například roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru elektroodpadu, baterií a pneumatik a další souhrnné údaje podle zákona o odpadech či množství...

Téma: Koronavirus / Životní prostředí

Teplejší počasí znamená dřívější konec vegetačního klidu. S kácení stromům raději počkejte na pozdní podzim

vydáno 18.03.2020

Po končící teplé zimě se stromy nyní připravují na rozkvět i olistění a ptáci začínají hnízdit. Krátí se tím čas přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin, který obvykle trvá zhruba od začátku listopadu do konce března (s ohledem na nadmořskou výšku místa a další charakteristiky konkrétní...

Téma: Životní prostředí


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz