https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Na podporu zaměstnávání OZP loni ÚP ČR poskytl 7,4 mld. Kč a podpořil desítky tisíc lidí

Během uplynulého roku podpořil Úřad práce ČR jen v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti 8 137 osob se zdravotním postižením (OZP). Na chráněném trhu práce to pak byly další desítky tisíc osob. Na podporu zaměstnanosti OZP poskytl ÚP ČR za 12 měsíců celkem 7,4 mld. Kč (v roce 2018 – 6,77 mld. Kč, za rok 2017 pak – 5,7 mld. Kč).

Ke konci prosince 2019 tvořily osoby se zdravotním postižením 15,6 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. V evidenci ÚP ČR jich bylo celkem 33 726. Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 11 600 volných pracovních míst (VPM). Nejvíce šancí na získání práce měly OZP v Praze (2 116 VPM), ve Středočeském (1 312 VPM), v Jihomoravském (1 270) a Moravskoslezském (942 VPM) kraji. Nejčastěji se jednalo o pozice pro pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy (1 528), v informačních službách (887), uklízeče a pomocníky v domácnostech nebo hotelích a administrativních objektech (852) nebo třeba montážní dělníky (811).

„V podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením hraje důležitou roli stát. Například prostřednictvím příspěvků, které poskytuje Úřad práce ČR, a to na zřízení pracovního místa pro OZP a následně také na úhradu nákladů spojených s jeho provozem. Značným dílem přispívá v tomto ohledu též pracovní rehabilitace,“ vypočítává generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Příspěvek na zřízení pracovního místa pro OZP

Při rozhodování o přiznání příspěvků na zřízení pracovního místa pro OZP bere ÚP ČR v potaz celkovou situaci na trhu práce v daném regionu. Za celý loňský rok podpořil ÚP ČR jen v rámci tohoto nástroje celkem 364 lidí se zdravotním postižením.

Příspěvek je určen na pořízení potřebného vybavení zřizované pracovní pozice. Podmínkou je, že na takovém místě musí minimálně tři roky pracovat OZP. Příspěvek, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou či o osobu v 1. nebo 2. stupni invalidity, může ÚP ČR poskytovat v roce 2020 maximálně ve výši 8násobku (267 432 Kč) a v případě osoby s těžším zdravotním postižením, tj. osoby invalidní ve 3. stupni, maximálně ve výši 12násobku (401 148 Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Jestliže zaměstnavatel zřizuje 10 a více pracovních míst pro OZP, pak může maximální výše příspěvku na zřízení jednoho pracovního místa pro OZP činit 10násobek (334 290 Kč) a v případě pracovního místa zřízeného pro osobu s těžším zdravotním postižením 14násobek (468 006 Kč) uvedené průměrné mzdy. Celková částka, kterou ÚP ČR vyplatil od ledna do prosince 2019 v rámci této agendy, činila 18 963 tis. Kč.

Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na chráněném trhu práce

O příspěvek může požádat zaměstnavatel, který má s ÚP ČR uzavřenu dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Zaměstnavatel může požádat o refundaci 75 % skutečně vynaložených nákladů na mzdy nebo platy zaměstnance v pracovním poměru, který je OZP, včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Maximální měsíční částka činí letos v takovém případě 12 800 Kč na zaměstnance, který má přiznán 1. – 3. stupeň invalidity. Zaměstnavatelé, kteří mají s ÚP ČR uzavřenu dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce, mohou požádat o poskytnutí příspěvku i na podporu zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných (OZZ). Maximální výše příspěvku na náklady na mzdu nebo plat na zaměstnance, který je OZZ, činí 5 000 Kč měsíčně.

Zaměstnavateli také náleží paušální částka 1 000 Kč měsíčně, a to na osoby invalidní v 1. – 3. stupni i na OZZ. Zaměstnavatel může na zaměstnance, který má přiznán 1. – 3. stupeň invalidity, uplatnit v roce 2020 nárok na zvýšení příspěvku, nejvíce však o částku představující rozdíl mezi částkou 12 800 Kč a příspěvkem poskytnutým na měsíční náklady na mzdu nebo plat. Celkem tedy může ÚP ČR zaměstnavateli poskytnout příspěvek až do výše 13 800 Kč měsíčně u osob invalidních a až 6 000 Kč měsíčně u OZZ. Když zaměstnavatel splní veškeré zákonem stanovené podmínky, je tento příspěvek nárokový. Od ledna do prosince 2019 poskytl stát zaměstnavatelům v rámci příspěvku na podporu zaměstnávání OZP 7 404 748 tis. Kč.

Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním OZP

ÚP ČR může poskytnout zaměstnavateli nebo živnostníkovi se zdravotním postižením i příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním OZP. Roční výše příspěvku činí nejvýše 48 tis. Kč. Během 12 měsíců loňského roku vyplatil Úřad práce ČR zaměstnavatelům touto cestou celkem 3 924 tis. Kč.

Sleva na dani

Pokud firma zaměstnává osoby se zdravotním postižením, může také uplatnit slevu na dani. V případě každého pracovníka s 1. nebo 2. stupněm invalidity činí sleva na dani 18 tis. Kč, v případě zaměstnance ve 3. stupni invalidity pak 60 tis. Kč ročně.

Pracovní rehabilitace

V uplatnění na trhu práce pomáhá lidem se zdravotním postižením také pracovní rehabilitace. Jde o komplexní proces, který umožňuje osobám se zdravotním postižením udržet si stávající zaměstnání a připravit se na povolání či pracovní činnosti, které jsou pro ně vhodné. Zahrnuje poradenskou činnost, přípravu na budoucí povolání, přípravu k práci, specializované rekvalifikační kurzy, zprostředkování zaměstnání, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání, vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání a pro výkon jiné výdělečné činnosti. Během dvanácti měsíců loňského roku takto uzavřel ÚP ČR společně s osobami se zdravotním postižením celkem 430 Individuálních plánů pracovní rehabilitace OZP.

Zaměstnanost této cílové skupiny uchazečů podporuje ÚP ČR také prostřednictvím úzké spolupráce s organizacemi a svazy, které OZP zastupují. Konkrétním příkladem je Memorandum, které uzavřel Úřad práce ČR a Národní rada osob se zdravotním postižením. Jeho obsahem je dlouhodobá spolupráce a koordinace aktivit směřujících k navýšení podílu zaměstnanosti OZP.


Téma: Zaměstnanost, Zdroj: Úřad práce ČR, Obrázek: Pixabay
31.01.2020 (autor Redakce)Související

Rekvalifikaci loni absolvovalo přes 9,5 tisíce lidí

vydáno 29.01.2020

Během uplynulého roku se 4 292 uchazečů a zájemců o zaměstnání zúčastnilo některého z široké nabídky zabezpečovaných rekvalifikačních kurzů, které hradil Úřad práce ČR. Dalších 5 270 lidí absolvovalo rekvalifikaci zvolenou. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací byly v loňském roce kurzy zaměřené na získání základních...

Téma: Zaměstnanost

MPSV v roce 2019 úspěšně čerpalo evropské peníze

vydáno 13.01.2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidelně vyhodnocuje, jak postupuje realizace Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP), aby ověřilo, že evropské prostředky jsou použity na hlavní potřeby a že vše postupuje podle plánu. Správnost takového přístupu...

Téma: Zaměstnanost

MPSV úspěšně čerpalo evropské peníze i v říjnu

vydáno 27.11.2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) s měsíční periodicitou vyhodnocuje, jak postupuje realizace Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Operačního programu potravinové a materiální pomoci, aby ověřilo, že evropské prostředky jsou použity na hlavní potřeby a že vše postupuje plánovaného harmonogramu. Úspěšné...

Téma: Zaměstnanost


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz