MMR - Realizace integrovaných nástrojů v programovém období 2021-2027

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě výzvy k předkládání integrovaných strategií územního rozvoje pro implementaci tzv. integrovaných nástrojů v programovém období 2021-2027.

Integrované nástroje – Integrované územní investice (ITI) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) – představují soubor provázaných a územně zacílených intervencí podpořených z programů fondů EU. Realizace strategií významně přispěje k naplnění rozvojových potřeb a využití rozvojového potenciálu v městských i venkovských územích.

Prvním krokem pro čerpání prostředků z vybraných programů fondů EU je schválení integrovaných strategií územního/místního rozvoje. Na základě schválených strategií budou v regionech připravovány integrované projekty, které budou následně překládány do specifických výzev řídících orgánů programů.
 
ITI bude realizován v pěti programech

Nástroj ITI bude v ČR implementován ve 13 metropolitních oblastech/aglomeracích (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Ústí na Labem-Chomutov, Hradec Králové-Pardubice, Mladá Boleslav, Jihlava, České Budějovice, Karlovy Vary, Zlín a Liberec-Jablonec nad Nisou), které představují póly růstu a rozvoje území. Nástroj ITI bude v ČR realizován v pěti programech (Integrovaném regionálním operačním programu, Operačním programu Doprava, Operačním programu Jan Amos Komenský, Operačním programu Životní prostředí a Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. Na financování implementace strategií se bude podílet Operační program Technická pomoc. ITI bude významnou měrou navazovat na výsledky realizace nástroje z období 2014-2020 s cílem podpory rozvojového potenciálu urbánních funkčních území a řešení identifikovaných bariér, např. v oblasti udržitelné městské mobility, dobudování veřejné infrastruktury, podpory mezisektorové spolupráce, předcházení změnám klimatu a prevenci sucha adaptačními opatřeními či zavádění moderních technologií pro zlepšení výkonu územní veřejné správy a zvyšování kvality života občanů.
 
CLLD se zaměřuje hlavně na venkov

Druhý nástroj, Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), je na rozdíl od ITI zaměřen zejména na venkovské oblasti, resp. obce do 25 tis. obyvatel. Nositeli strategií komunitně vedeného místního rozvoje jsou místní akční skupiny (MAS), jež zpracovávají pro území své působnosti víceodvětvovou strategii se zapojením různých místních aktérů, což představuje jeden z hlavních principů metody LEADER, na které je tento nástroj založen. Strategie CLLD zohledňuje místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a spolupráci místních aktérů. MAS při přípravě strategií navazují na strategie CLLD realizované v programovém období 2014–2020, jejichž realizace se blíží k závěru.
 
Po schválení strategií a zahájení jejich realizace budou projekty žadatelů z území působnosti MAS podpořeny z pěti programů – Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Zaměstnanost plus, Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a Strategického plánu Společné zemědělské politiky. Provoz MAS bude podpořen z Operačního programu Technická pomoc. Na území ČR v současné době působí 180 místních akčních skupin, jež sdružují přes 8300 partnerů. Území působnosti MAS pokrývá 92,7 % území ČR, žije zde cca 60,4 % obyvatel ČR v 6004 obcích.
 
Proces vyhlášení výzvy, zpracování a hodnocení strategií upravuje Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027, účinný od 1. 11. 2021. Na přípravě tohoto pokynu se podílelo široké spektrum zástupců ministerstev i územních partnerů.
 
Realizace strategií významně přispěje k naplnění rozvojových potřeb a využití rozvojového potenciálu v městských i venkovských územích, a k zapojení municipalit a dalších místních aktérů do procesu rozvoje regionů. Nástroj ITI posílí konkurenceschopnost funkčních regionů pólů růstu a zároveň i celé ČR, zatímco CLLD především posílí soudržnost území.
 
Výzva k předkládání žádosti ITI je ke stažení zde.

Výzva k předkládání žádosti CLLD je ke stažení zde.
 
Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů je k dispozici zde.


03.11.2021 (autor Redakce)Související

O titul Vesnice roku 2022 se utká 175 obcí

vydáno 13.05.2022

Přihlášené obce budou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a...

Téma: Samospráva a regiony

MPO podpoří rozvoj vysokorychlostního internetu v odlehlejších oblastech

vydáno 19.04.2022

Cílem výzvy je v maximální možné míře zajistit přístup k internetu domácnostem, školám, silně digitalizovaným podnikům, veřejné správě a dalším v odlehlejších oblastech.

Téma: Podnikání / Samospráva a regiony / Vzdělávání

Protiepidemická opatření

vydáno 12.04.2022

Vzhledem k zásadnímu zlepšení epidemické situace byla většina celostátně platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví zrušena. V platnosti zůstávají dílčí opatření pro segment zdravotnictví a sociální péče.

Téma: Koronavirus / Podnikání / Samospráva a regiony / Volný čas a cestování / Vzdělávání / Zdravotnictví


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz