https://www.helpgdpr.cz/rstsp/uzivatele.nsf/sluzby/hge-tarif2

Informační povinnost zaměstnavatelů v souvislosti se zaměstnáváním osob ze zahraničí

V případě, že zaměstnavatel zaměstnává osobu ze zahraničí nebo je k němu takováto osoba vyslána k výkonu práce na základě smlouvy uzavřené s jejím zahraničním zaměstnavatelem, musí zaměstnavatel splnit informační povinnost vůči Úřadu práce ČR, vyplývající mu ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“).

Informační povinnost zaměstnavatelů je upravena v § 87 zákona o zaměstnanosti a vztahuje se na všechny zaměstnance ze zahraničí, bez ohledu na jejich státní příslušnost (nezáleží na tom, zda jde o země EU nebo státy mimo EU), pobytový status nebo povinnost získat některé z pracovních oprávnění. Výjimkou jsou pouze cizinci uvedení v § 98 písm. f) – i) a písm. t) zákona o zaměstnanosti.

Úřadu práce ČR tedy nemusí být hlášeno zaměstnání cizinců spadajících do těchto kategorií:

 • členové záchranných jednotek, poskytující pomoc na základě mezistátní dohody o vzájemné pomoci při odstraňování následků havárií a živelních pohrom a v případech humanitární pomoci,
 • cizinci zaměstnaní v mezinárodní dopravě, pokud jsou k výkonu práce na území ČR vysláni svým zahraničním zaměstnavatelem,
 • cizinci akreditovaní v oblasti sdělovacích prostředků,
 • cizinci, kteří jsou vojenským nebo civilním personálem ozbrojených sil vysílajícího státu podle zákona č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky,
 • cizinci, jejichž výkon práce na území ČR je v zájmu ČR.

V ostatních případech platí, že zaměstnavatel musí informovat příslušnou pobočku Úřadu práce ČR o zaměstnání cizího státního příslušníka v těchto lhůtách:

 • v případě nástupu do zaměstnání (ev. vyslání) - nejpozději v den nástupu cizího státního příslušníka,
 • při ukončení zaměstnání (ev. vyslání) - nejpozději do 10 kalendářních dnů.

Pokud v průběhu zaměstnání nastane skutečnost, na jejímž základě cizinec již nepotřebuje ke svému zaměstnání pracovní oprávnění, musí zaměstnavatel toto oznámit Úřadu práce ČR ve lhůtě nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy takováto skutečnost nastala.

Příslušné formuláře, prostřednictvím kterých zaměstnavatel Úřad práce ČR informuje, jsou veřejně přístupné na portálu MPSV v sekci „Zaměstnanost“, záložce „Zahraniční zaměstnanost“ – „Formuláře ke stažení“. Tyto formuláře se liší podle toho, zda jde o cizince potřebujícího k výkonu zaměstnání některé z pracovních oprávnění, nebo zda jde o cizího státního příslušníka, který pracovní oprávnění nepotřebuje.

V případě osob ze zahraničí, které mohou být zaměstnány bez pracovního oprávnění, se jedná o formuláře:

 • Informace o nástupu do zaměstnání, k vyslání, k vnitropodnikovému převedení
 • Informace o (předčasném) ukončení zaměstnání, vyslání, vnitropodnikového převedení cizince

V případě cizinců, kteří musí být držiteli pracovního oprávnění, jsou to formuláře:

 • Sdělení o nástupu cizince do zaměstnání, k vyslání, k vnitropodnikovému převedení
 • Sdělení o ukončení zaměstnání, vyslání, vnitropodnikového převedení cizince – tento formulář se kromě informace o ukončení zaměstnání používá také k nahlášení skutečnosti, že cizinec, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká nebo modrá karta, do zaměstnání nenastoupil, nebo zaměstnání bylo ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo cizinci vydáno pracovní oprávnění. V takovémto případě je třeba informovat Úřad práce ČR v těchto lhůtách (dle § 88 zákona o zaměstnanosti):
 • v případě nenastoupení cizince s povolením k zaměstnání do zaměstnání - ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy měl nastoupit,
 • v případě nenastoupení cizince se zaměstnaneckou nebo modrou kartou do zaměstnání - ve lhůtě 45 kalendářních dnů ode dne, kdy byly splněny podmínky pro vydání zaměstnanecké nebo modré karty,
 • v případě ukončení zaměstnání před uplynutím doby, na kterou cizinci bylo vydáno pracovní oprávnění - ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo zaměstnání cizince ukončeno.

O jakékoli změně nahlášených údajů je zaměstnavatel povinen opět Úřad práce ČR informovat, a to ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala nebo kdy se o ní dozvěděl.

Příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce ČR pro splnění informačních povinností zaměstnavatele je pobočka příslušná podle místa výkonu zaměstnání.

Téma: Právo a zákony / Zaměstnanost, Zdroj: Úřad práce ČR, Logo: mpsv.cz
13.06.2018 (autor Redakce)Související

Kontrola dětských hřišť neprokázala zásadní pochybení

vydáno 20.06.2018

Česká obchodní inspekce uskutečnila v průběhu roku 2017 kontrolu 170 zařízení dětských hřišť a ve 28 případech zjistila porušení právních předpisů. U většiny z nich se nejednalo o zásadní poškození a provozovatelé ve stanovené lhůtě zjednali nápravu. Pokud již byly nedostatky shledány, tak se jednalo převážně o...

Téma: Právo a zákony

Vláda chce zvýšit dostupnost, kvalitu a stabilitu vysokorychlostního internetu

vydáno 15.06.2018

Vláda schválila snížení poplatků za využívání rádiových kmitočtů, což povede k efektivnějšímu budování a provozování bezdrátových sítí. Ty využívají pro poskytování svých služeb mobilní operátoři, ale i malé a střední lokální a regionální české firmy, které připojují k internetu celou řadu domácností i firem v České...

Téma: Podnikání / Právo a zákony

Vláda schválila start další fáze EET či možnost off-line režimu pro nejmenší podnikatele

vydáno 13.06.2018

Vláda schválila Ministerstvem financí předložený návrh novely zákona o evidenci tržeb, který upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb, přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby off-line a významným způsobem snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby.

Téma: Daně / Právo a zákony

Anketa

Kde budete trávit letošní dovolenou?

v zahraničí  21
v tuzemsku  10
dovolenou strávím doma  9
dovolenou neplánuji  7

Hlasovalo 47 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz