https://www.helpgdpr.cz/rstsp/uzivatele.nsf/sluzby/hge-zaklad_gdpr

I zboží z bazaru a zastavárny můžete reklamovat

Nejen u obchodníků v klasických obchodech, ale i u provozovatelů bazarů a zastaváren může kupující uplatňovat reklamaci bazarového zboží. Česká obchodní inspekce provedla v 1. čtvrtletí tohoto roku 174 kontrol bazarů a zastaváren a nedostatky zjistila u 112 (65%). Nejčastěji byly porušovány informační povinnosti, konkrétně ustanovení o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva reklamovat zakoupené zboží.

Z výsledků kontrol ČOI vyplývá, že vedle zjištěných nedostatků se objevují i pozitivní signály. Všichni kontrolovaní prodejci v tomto období dodržovali zákon č. 247/2006 Sb. Ten obchodníkům v bazarech a zastavárnách ukládá zákaz nákupu a prodeje veškerých použitých výrobků a výrobků bez nabývacích dokladů, včetně toho, že prodejci dodrželi zákaz přijímání těchto výrobků do zástavy v noční době, konkrétně mezi 22.00 a 06.00 hodinou,“ říká ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v období od 2. 1. do 31. 3. 2017 kontrolní akci u provozovatelů bazarů a zastaváren, která byla zaměřena na plnění zákonných povinností, zejména pak zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kdy osoba, která nabízí nebo prodává zboží do bazarů a zastaváren je povinna předložit doklad totožnosti.
Z celkového počtu 174 provedených kontrol bylo u 112 z nich zjištěno porušení zákonů v dozorové kompetenci ČOI (64,4 %).

Česká obchodní inspekce při této kontrolní akci spolupracovala se státními institucemi. Devět kontrol bylo provedeno ve spolupráci s živnostenskými úřady a čtyři kontroly byly provedeny ve spolupráci s Policií ČR.

Kontroly bazarů a zastaváren - 1. čtvrtletí 2017
Inspektorát
Počet provedených kontrol
Kontroly se zjištěním
Procentuální vyjádření %
Středočeský a Hl. město Praha
15
11
73,3%
Jihočeský a Vysočina
49
25
51,0%
Plzeňský a Karlovarský
18
15
83,3%
Ústecký a Liberecký
35
22
62,9%
Královéhradecký a Pardubický
5
4
80,0%
Jihomoravský a Zlínský
20
17
85,0%
Moravskoslezský a Olomoucký
32
18
56,3%
Celkem
174
112
64,4%
Zjištěné nedostatky

Nejčastěji byl porušován zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

 • v 66 případech bylo zjištěno, že prodávající nedodrželi povinnost řádně informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)
 • v 58 případech prodávající porušili povinnost vyznačit v dokladu o zakoupení výrobku informaci o tom, že se jedná o výrobek použitý nebo s vadou (§ 16 odst. 3)
 • ve 27 případech bylo zjištěno nevydání dokladu o zakoupení výrobků nebo služeb, ačkoli si o něj spotřebitel požádal, nebo vydání dokladu bez zákonem stanovených náležitostí (§ 16 odst. 1)
 • ve 23 případech bylo zjištěno porušení povinnosti prodávajícího řádně seznámit spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb (§ 12)
 • ve 13 případech prodávající zřetelně neupozornil spotřebitele na prodej použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, případně takové výrobky nebyly prodávány odděleně od ostatních výrobků, v místě pro ně vyhrazeném (§ 10 odst. 6)
 • Porušení ustanovení zákona č. 253/2008
 • v 5 případech porušili prodávající povinnost identifikace a kontroly klienta (§ 7)

Dále v 1 případu došlo k porušení zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci a v 1 případu bylo zjištěno porušení zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Uložené sankce

Česká obchodní inspekce pravomocně uložila v období od 2. 1. do 31. 3. 2017 celkem 97 pokut ve výši 139 000 Kč. ČOI také vydala zákaz používání 2 kusů měřidel, která neodpovídala obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu.


Rady pro spotřebitele pro nákup zboží v bazarech a zastavárnách:

 • spotřebitel má i při nákupu použitého zboží právo na informace o výrobci, dovozci, případně dodavateli, dále na název výrobku a údaje o velikosti, rozměru či další údaje potřebné dle jeho povahy k identifikaci, případně užití
 • prodávající je povinen u použitých věcí, u kterých je třeba při užívání zachovat zvláštní pravidla (zejména řídí-li se jejich užívání návodem), spotřebitele s těmito pravidly seznámit, a také ho upozornit na rizika nesprávného použití
 • použité zboží musí být zřetelně označeno cenou a na vyžádání je prodávající povinen vydat spotřebiteli řádně vyplněný doklad o koupi, který slouží v případě uplatnění odpovědnosti za vady jako důkaz, jaký výrobek, od koho, kdy, za kolik a v jakém stavu byl zakoupen
 • prodávající má povinnost i u použitého zboží spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva zboží reklamovat, rozsah odpovědnosti prodávajícího stanoví občanský zákoník (§§ 2165-2174 zák. č. 89/2012) u spotřebního zboží obecně na 24 měsíců, při koupi použitého spotřebního zboží se prodávající může se spotřebitelem dohodnout, že se tato lhůta zkracuje na polovinu, zkrácenou dobu trvání odpovědnosti za vady je však třeba vyznačit v dokladu o koupi, stejně jako případné vady nebo nedostatky, s nimiž byl kupující předem seznámen
 • prodávající musí spotřebitele při prodeji použitých, případně upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou omezeny, na tyto skutečnosti zřetelně upozornit, a takové výrobky prodávat odděleně, prodávající je rovněž povinen kupujícího upozornit, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje
 • v případě použitých věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vady, pro které byla cena snížena, při koupi použité věci by měl spotřebitel také vědět, že pokud má výrobek vadu, z níž je prodávající zavázán, nemá spotřebitel právo na výměnu věci, ale na slevu z ceny prodávající je také povinen na požádání spotřebitele výrobek překontrolovat nebo předvést, umožňuje-li to jeho povaha, například jedná-li se o počítač, telefon, televizi, fotoaparát či spotřebiče sortimentu elektro
 • vybavení výrobků, kde je vyžadován návod k použití a správné údržbě musí být v českém jazyce

Téma: Ochrana spotřebitele, Zdroj: Česká obchodní inspekce, Obrázek: Pixabay
19.06.2017 (autor Redakce)Související

Šmejdi v energetice

vydáno 23.05.2018

Praktiky „šmejdů“ se v poslední době dramaticky rozmáhají i při získávání klientů pro odběr elektřiny a plynu. LED žárovky jako dárek, za který zákazník nakonec zaplatí několik tisíc. Závazné přihlášky do aukcí, kde je vítěz předem známý, a pokud zákazník „vítěznou“ smlouvu nepodepíše, čeká na něj pokuta. Na tyto a...

Téma: Bydlení / Ochrana spotřebitele / Právo a zákony

Zákon o obalech v roce 2017 porušilo 23 prodejců

vydáno 22.05.2018

Česká obchodní inspekce se v roce 2017 zaměřila na dodržování zákona o obalech, který ukládá obchodníkům chránit životní prostředí a předcházet vzniku odpadů z obalů. Celkem provedla 1 120 kontrol a porušení tohoto zákona shledala ve 23 případech, což je o 15 případů méně než v roce 2016.

Téma: Ochrana spotřebitele

Závažná porušení veterinárních předpisů v tržnici SAPA

vydáno 21.05.2018

Státní veterinární správa (SVS) odhalila ve čtvrtek 17. 5. 2018 v pražském areálu SAPA řadu závažných nedostatků týkajících se hygieny potravin. Při společné kontrole provedené spolu s Policií ČR, Celní správou a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí zjistili veterinární inspektoři desítky kilogramů...

Téma: Ochrana spotřebitele

Anketa

Obdrželi jste již od Finančního úřadu elektronickou informaci nebo složenku pro placení daně z nemovitosti?

ano  175
ne  172

Hlasovalo 347 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz