I prodej zábavní pyrotechniky se postupně přesouvá na internet

Česká obchodní inspekce provedla ke konci minulého roku kontrolní akci zaměřenou na nabídku, prodej a skladování pyrotechniky. Celkem uskutečnila 127 kontrol. Ve 37 případech zjistila porušení zákona č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, který prodejcům mimo jiné ukládá zpřístupňovat pyrotechnické výrobky osobám podle požadovaného věku (15, 18, 21 let), odborné způsobilosti nebo vést správnou evidenci pyrotechnických výrobků. Na základě zjištěných nedostatků zakázala prodej 924 kusů zábavní pyrotechniky v hodnotě téměř 300 000 korun.

„Výsledky kontrolní akce opět potvrdily nedostatky v dodržování platné legislativy. Dále inspektoři při kontrolách zaznamenali pokles tradičního prodeje zábavní pyrotechniky a tím i množství těchto výrobků na trhu, což lze vnímat jako pozitivní skutečnost. Nabídka a prodej zábavní pyrotechniky se však, podobně jako u jiných výrobků nebo služeb, přesouvá ve stále větší míře na internet,“ říká k poznatkům kontrolní akce ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce provedla v období od 11. do 31. prosince 2018 celkem 127 kontrol zaměřených především na nabídku, prodej a skladování pyrotechnických výrobků (zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi ve znění pozdějších změn a doplňků a dalších souvisejících obecně závazných právních předpisů). Porušení tohoto zákona zjistila v celkem 37 případech.

Česká obchodní inspekce v rámci této kontrolní akce spolupracovala s Policií ČR, Celní správou, Českým telekomunikačním úřadem a živnostenským úřadem.

Zjištěná porušení

Porušení zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, bylo zjištěno v 37 případech:

  • ve 14 případech byly zjištěny nedostatky v požadavcích na skladování pyrotechnických výrobků (§ 26 odst. 1)
  • v 7 případech prodejci skladovali nepovolené množství pyrotechniky v prodejní místnosti (§ 27 odst. 1)
  • v 5 případech bylo porušeno ustanovení, které umožňuje skladování a prodej pyrotechnických výrobků mimo prodejní místnost pouze pro výrobky kategorie F1 (jedná se o prskavky, bouchací kuličky, praskací provázky, třaskaviny, menší rotující předměty, pistolové kapsle atd., pouze tato zábavní pyrotechnika může být i ve stánkovém prodeji a lze ji prodat jen osobám starším 15 let) (§ 29 odst. 1)
  • ve 4 případech kontrolované osoby měli nedostatky ve vedení evidence skladovaných pyrotechnických výrobků (§ 26 odst. 3)
  • ve 4 případech byly pyrotechnické výrobky kategorie F2 (u této zábavní pyrotechniky hrozí malé nebezpečí, patří sem petardy, římské svíce, menší rakety, menší kompakty, větší prskavky, bengálské ohně, větší rotující předměty atd., tuto zábavní pyrotechniku lze prodat osobám starším 18 let) prodány osobám mladším, než je zákonem stanoveno (§ 5 odst. 1)
  • ve 3 případech bylo prokázáno porušení zákona o pyrotechnice (§ 22 odst. 1) mimo dozorovou působnost České obchodní inspekce, kdy kontrolovaná osoba prodala spotřebiteli pyrotechnický výrobek s překročenou dobou jeho použitelnosti, tato kontrolní zjištění byla postoupena k přijetí dalších opatření věcně příslušnému Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva

Česká obchodní inspekce dále zjistila porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve 30 případech:

  • v 11 případech prodávající na žádost spotřebitele nevydal doklad o zakoupení výrobku se všemi náležitostmi (porušení § 16 odst. 1)
  • v 10 případech prodávající neinformoval o ceně výrobků v souladu s cenovými předpisy (§ 12)
  • ve 3 případech prodávající neinformoval o podmínkách, způsobu a době uplatnění práva zboží reklamovat (§ 13).

Porušení dalších právních předpisů pak bylo zjištěno v 6 případech.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce, na základě zjištěných porušení právních předpisů, pravomocně uložila v období od 11. do 31. prosince 2018 celkem 25 pokut ve výši 70 000 Kč. V rámci kontrolní akce byl také vydán zakázán prodej pyrotechnických výrobků v počtu 924 kusů v celkové hodnotě 278 994 Kč.

Téma: Ochrana spotřebitele, Zdroj: Česká obchodní inspekce, Obrázek: Pixabay
26.02.2019 (autor Redakce)Související

Kontroly prekurzorů výbušnin v roce 2018

vydáno 13.03.2019

Česká obchodní inspekce kontrolovala v minulém roce dodržování zákona, který obchodníkům ukládá zákaz prodeje některých chemických látek, z kterých by bylo možné vyrobit výbušniny, bez registrace nebo povolení. V roce 2018 uskutečnila 256 kontrol a porušení tohoto zákona zjistila ve 42 případech.

Téma: Ochrana spotřebitele

V prosinci 2018 vyhověly všechny vzorky pohonných hmot

vydáno 11.02.2019

Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot i v prosinci 2018. Celkem ČOI odebrala 162 vzorků a všechny vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

Téma: Ochrana spotřebitele

Polovina kontrolovaných v rámci akce HAD porušila zákon

vydáno 30.01.2019

Česká obchodní inspekce se zúčastnila v rámci svých dozorových kompetencí celostátní akce HAD (Hazard, alkohol a děti). Z kontrol vyplynulo, že obchodníci stále nedodržují zákon o ochraně spotřebitele, ale ani zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18 let. „Z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že účast mladistvých...

Téma: Ochrana spotřebitele

Anketa

Třídíte doma odpad?

ano, ale jen plast nebo papír  143
ano, třídím všechen odpad  302
ne, odpad netřídím  50

Hlasovalo 495 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz