Dětské tábory a s tím spojené poskytování náhrady mzdy zaměstnancům, kteří na táborech působí jako personál

Zaměstnavatelům, kteří poskytují svým zaměstnancům náhradu mzdy za působení na táborech a sportovních soustředěních pro děti a mládež, refunduje toto plnění Česká správa sociálního zabezpečení. Činnost zaměstnanců na táborech a sportovních soustředěních představuje překážku v práci z důvodu obecného zájmu. Uvolnění na akce pro děti a mládež nesmí bránit vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.

Při splnění zákonem stanovených podmínek uvolňuje zaměstnavatel své zaměstnance k činnosti na táboře či soustředění pro děti a mládež. Uvolnit zaměstnance může zaměstnavatel na dobu nejvýše 3 týdnů v kalendářním roce a v rámci tohoto období přísluší uvolněnému zaměstnanci náhrada mzdy po dobu nejdéle 1 týdne. Zaměstnavatel následně žádá o refundaci náhrady mzdy příslušnou správu sociálního zabezpečení. Náhrada mzdy může být zaměstnavateli uhrazena pouze v rozsahu stanoveném zákoníkem práce.

Na základě žádosti poskytuje úhradu OSSZ příslušná podle sídla zaměstnavatele (pokud jde o právnickou osobu) či místa trvalého pobytu (pokud je zaměstnavatelem fyzická osoba). Zaměstnavateli je kromě náhrady mzdy hrazeno také pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a dále pojistné na veřejné zdravotní pojištění, tedy veřejná pojistná, která zaměstnavatel z tohoto plnění platí jako poplatník.

Jestliže zaměstnavatel vyplatil mzdu více zaměstnancům, může nárok na refundaci uplatnit v rámci jedné žádosti, anebo může nárok uplatnit prostřednictvím samostatných žádostí. Doporučený vzor žádosti je dostupný na ePortálu ČSSZ, a to včetně interaktivní podoby. Žádost musí vedle standardních náležitostí podání obsahovat výši náhrady mzdy, uvedení konkrétních kalendářních dnů, za něž byla náhrada mzdy zaměstnanci poskytnuta, a uvedení způsobu, jakým má být úhrada provedena. Zaměstnavatel může nárok na refundaci uplatnit ve tříleté lhůtě ode dne její výplaty zaměstnanci.

Zaměstnavatel je povinen k žádosti doložit poskytnutí náhrady mzdy a splnění podmínek pro její poskytnutí, tedy že:

  • uvolněný zaměstnanec vykonával činnost vedoucího tábora pro děti a mládež, jeho zástupce pro věci hospodářské a zdravotní, oddílového vedoucího, vychovatele, instruktora, středního zdravotnického pracovníka na táborech pro děti a mládež anebo obdobné činnosti na sportovních soustředěních dětí a mládeže;
  • uvolněný zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo mládeží;
  • uvolněný zaměstnanec vykonával činnost v rámci akce pořádané právnickou osobou zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu nejméně 5 let a práce s dětmi a mládeží je zároveň hlavní činností této právnické osoby;
  • došlo k faktickému poskytnutí náhrady mzdy zaměstnanci.

O žádosti zaměstnavatele bude rozhodnuto ve správním řízení, které je zahájeno dnem, kdy žádost dojde místně příslušné OSSZ. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách ČSSZ.

17.06.2022 (autor Redakce)Související

Příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením se zvýší zpětně od července

vydáno 15.09.2022

Maximální částka příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce se zpětně od 1. července 2022 zvyšuje z 13 600 Kč na 14 200 Kč.

Téma: Zaměstnanost

Peněžitý příspěvek na stravování

vydáno 25.08.2022

Informace ke zvýšení limitu pro osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti pro peněžitý příspěvek na stravování.

Téma: Podnikání / Právo a zákony / Zaměstnanost

Nezaměstnanost v červenci mírně vzrostla

vydáno 08.08.2022

Úřad práce ČR evidoval k 31. 7. 2022 celkem 240 706 uchazečů o zaměstnání, o 9 397 více než v předchozím měsíci a o 31 472 méně než loni.

Téma: Zaměstnanost


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz