ČOI - Diskriminaci spotřebitele nelze tolerovat

Inspektoři České obchodní inspekce celoročně monitorují všechny formy možné diskriminace spotřebitele, a to jak při prodeji výrobků a poskytování služeb, tak i případy diskriminace osob se zdravotním postižením. Zákon o ochraně spotřebitele zakazuje prodávajícím a poskytovatelům služeb jakýmkoliv způsobem spotřebitele diskriminovat. V roce 2014 bylo uskutečněno 1254 kontrol, při kterých byla prioritou právě kontrola dodržování tohoto zákazu. Při sledování a prověřování možné diskriminace z důvodu národnostní, rasové nebo etnické příslušnosti byli v maximální míře využiti jazykově vybavení inspektoři a také romské inspektorky. Diskriminační jednání bylo kontrolovaným subjektům prokázáno ve 44 případech a pravomocné pokuty v celkové výši přes 1 milion korun byly v hodnoceném období uloženy v 16 z nich. „Ve srovnání se dvěma předchozími roky vzrostl počet prokázaných případů diskriminace spotřebitele na více než dvojnásobek, a to i přes skutečnost, že Česká obchodní inspekce věnuje této problematice soustavnou pozornost. Jakékoliv projevy diskriminačního jednání poškozující spotřebitele považuji ve vyspělé společnosti za nepřijatelné, a proto je naším cílem postihovat je a hledat taková řešení, aby k dalším případům diskriminace, pokud možno, nedocházelo,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

V roce 2014 bylo v rámci kontrolní akce provedeno celkem 1254 kontrol, při nichž inspektoři prověřovali, zda nedochází ze strany prodávajících k diskriminaci spotřebitelů, jejíž projevy ve všech formách zákon o ochraně spotřebitele zakazuje. Při kontrolách bylo rovněž ověřováno plnění dalších povinností prodávajících, vycházejících z ustanovení obecně závazných právních předpisů, jejichž dodržování je předmětem dozoru České obchodní inspekce. Některou z forem diskriminace spotřebitele prokázali inspektoři v celkem 44 případech (3,5 % z provedených kontrol). Různá porušení stanovených povinností byla přitom zjištěna celkem v 639 případech (51,0 %). Při ověřování možné diskriminace spotřebitele z důvodu rasy či etnika byly v maximální míře využívány zkušené romské inspektorky, při podezření na diskriminaci z důvodu národnosti suplovali cizince dobře jazykově vybavení inspektoři.

Diskriminaci z důvodu rasy či etnického původu prokázali inspektoři prodávajícím v 8 případech. V šesti z nich jednalo o odmítnutí romských zájemců o pronájem či koupi bytu, v jednom případě bylo zabráněno osobám romského původu ve vstupu do provozovny a v jednom případě se jednalo o omezení účasti na zájezdu z důvodu etnika.

Diskriminace z důvodu národnosti je nejčastějším projevem diskriminačního jednání a byla prokázána ve 22 případech. Ve dvanácti z nich byl cizincům v restauracích účtován tzv. „servis“, v šesti případech se jednalo o účtování vyšších cen cizincům v lázeňských zařízeních, restauraci a na parkovišti. Ve dvou případech poskytovatelé služeb odmítli ubytovat občany Ruské federace, v jednom byl cizincům zakázán vstupu do klubu a v jednom případě omezil poskytovatel úvěru přístup cizinců ke spotřebitelským půjčkám. 

Diskriminaci z důvodu věku zjistili inspektoři v 10 případech: ve čtyřech případech byl seniorům neodůvodněně omezen přístup ke spotřebitelským půjčkám, a ve dvou případech bylo dětem a mladistvým neodůvodněně bráněno ve vstupu na organizovanou akci. V jednom případě bylo dětem a mládeži bezdůvodně omezeno vydávání dárků za účast na organizované akci, v jednom případě se jednalo o neodůvodněné omezení účasti dětí a mládeže na zájezdu, v jednom případě se jednalo o odmítnutí vpustit osoby středního věku na organizovanou akci a v jednom případě se jednalo o věkové omezení poskytování služeb veřejného stravování.

Diskriminace handicapovaných osob byla prokázána v 1 případě, kdy provozovatel kina nepřistupoval k osobám se zdravotním postižením jednotně.

Ostatní diskriminace byla zjištěna ve 4 případech. Ve třech případech se jednalo o odmítnutí prodeje zboží vybraným spotřebitelům a v jednom případě se jednalo o neoprávněné zařazení spotřebitelky na tzv. „černou listinu“.

Od spotřebitelů přijala Česká obchodní inspekce celkem 118 podání, upozorňujících na možnou diskriminaci. V 18 případech (15 %), jejichž šetření bylo ukončeno do 31. 12. 2014, některou z forem diskriminačního jednání inspektoři kontrolovaných osobám prokázali.

Porušení dalších právních předpisů a uložené sankce
Při kontrolní akci bylo kromě specifického zaměření na různé formy diskriminace spotřebitele souběžně ověřováno rovněž plnění dalších povinností stanovených prodávajícím obecně závaznými právními předpisy v dozorové pravomoci ČOI. Z nich se setkávali inspektoři nejčastěji s porušeními zákona o ochraně spotřebitele:

Vedle častého porušení zásad poctivosti prodeje, které bylo zjištěno ve 161 případech, byla prodávajícími opakovaně porušována povinnost řádně informovat spotřebitele o cenách prodávaných výrobků či nabízených služeb (130 případů), dále neuváděli označení výrobce, dovozce, popř. dodavatele, a další zákonem požadované údaje na výrobcích (85 zjištění) a nevydávali řádně vyplněné doklady o zakoupení výrobků či služeb na vyžádání (59 případů).
Porušení dalších obecně závazných právních předpisů dozorovaných Českou obchodní inspekcí zjistili inspektoři ve 185 případech.

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo v rámci kontrolní akce pravomocně uloženo celkem 583 pokut v celkové hodnotě 2 831 000 Kč. Konkrétně za porušení zákazu diskriminace spotřebitele bylo z tohoto počtu uloženo 16 pokut v celkové hodnotě 1 011 500 Kč.

Závěr
Výsledky kontrol zaměřených na diskriminační jednání podnikatelů vůči spotřebitelům potvrdily, že k tomuto jednání, i když v malém měřítku, stále dochází. U většiny prokázaných případů se nejedná o vědomou snahu podnikatelů konkrétní spotřebitele diskriminovat, ale spíše o podcenění možných právních důsledků některých jejich opatření. Ani toto neúmyslné jednání však nelze tolerovat. Varovným signálem jsou kromě prokázaných případů diskriminace romských spotřebitelů, také kroky některých podnikatelů omezující spotřebitelská práva cizinců. Kontroly současně potvrdily, že diskriminace spotřebitele, včetně diskriminace osob se zdravotním postižením, je zjišťována při prodeji výrobků a poskytování služeb ojediněle, a také z počtu podání lze usuzovat, že se spotřebitelé s projevy diskriminačního jednání v běžném životě příliš často nesetkávají. Problematiku diskriminace spotřebitele ve všech jejích formách bude přesto Česká obchodní inspekce i nadále sledovat a diskriminační jednání prodávajících a poskytovatelů služeb postihovat.

Fotogalerie


Téma: Ochrana spotřebitele / Právo a zákony, Zdroj: Česká obchodní inspekce, Logo a tabulka: coi.cz
02.03.2015 (autor Redakce)Související

840 kg padělků opustilo sklady ČOI v Plzni - část na humanitární účely

vydáno 13.06.2017

Sklady České obchodní inspekce Plzeňského a Karlovarského kraje opustilo 5214 kusů padělků o celkové hmotnosti 840 kilogramů a v ceně originálů přes 100 milionů korun. Část výrobků byla předána výchovným a sociálním ústavům, část byla zlikvidována.

Téma: Ochrana spotřebitele

Posílení pravomocí ČOI schváleno sněmovnou - nově skrytá identita

vydáno 12.06.2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu již v loňském roce připravilo návrh novely zákona, kterým se mění zákon o České obchodní inspekci. V rámci této novely ministerstvo navrhlo, aby inspektoři České obchodní inspekce mohli při vybraných druzích kontrol používat krycí prostředky, např. změněnou identitu. Dne 9. 6. 2017...

Téma: Ochrana spotřebitele / Podnikání

Zboží z letáků v obchodech vůbec nebylo, nebo bylo za jinou cenu

vydáno 12.06.2017

Akční zboží z letáků v okamžiku zahájení prodeje často vůbec v obchodě není, za to zlevněné pak v mnoha případech zaplatíte plnou cenu. Inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj se zaměřil v posledních týdnech právě na letáky řetězců a výsledek: „Z 55 provedených kontrol bylo vše bez problémů jen ve čtyřech...

Téma: Ochrana spotřebitele

Anketa

Vyrábíte si doma ovocné šťávy?

ano  50
ne  38
někdy  27

Hlasovalo 115 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz