Chyby v systému evidence obyvatel

Představte si situaci, kdy člověk, který před téměř 40 lety emigroval z České republiky a nežije zde, dostane exekuční příkaz kvůli údajnému dluhu za svoz komunálního odpadu v místě, kde žil před emigrací. I takhle mohou vypadat důsledky chyb v informačním systému evidence obyvatel.

Informační systém evidence obyvatel provozovaný Ministerstvem vnitra obsahuje údaje o českých státních občanech žijících na území ČR, tedy jejich matriční údaje, adresu místa pobytu, čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů, ID datové schránky, aj. Jako s ověřeným zdrojem s ním pracují například katastrální úřady, finanční úřady, registr vozidel a řidičských oprávnění, exekutoři, notáři atd. Veřejná ochránkyně práv ale při svých šetřeních zjišťuje, že ne všechny údaje v registru jsou správné a úplné.
Část chyb pochází z přelomu 80. a 90. let, kdy informační systém evidence obyvatel vznikal a přepisovaly se do něj údaje z přihlašovacích lístků. Další chyby jsou pak způsobovány nedostatky při provádění nových zápisů.

Příčiny jsou podle ochránkyně dvě:
opožďování zápisů údajů způsobené technickými překážkami. Ministerstvo vnitra nedokáže dostatečně pružně systém upravovat tak, aby umožňoval zápis údajů v rozsahu stanoveném zákonem. Tím se zvyšuje počet neúplných údajů, například o místě vzniku registrovaného partnerství, o jiném zákonném zástupci dítěte než o otci a matce, o rozhodnutí soudu o prohlášení osoby za nezvěstnou, o prohlášení za mrtvého apod. Problémy způsobuje i zápis údajů o osobách, které nabyly české státní občanství, což má vliv na opožděné vydání občanského průkazu a pasu České republiky.

prodlevy a nepřesnosti v aktuálně prováděných zápisech.  Některé soudy zadávají údaje o rozvodu se značnou časovou prodlevou. Nepřesnosti jsou například u místa trvalého pobytu, které ohlašovny nezadávají podle základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Problémy se objevují také u zápisů úmrtí občana v cizině.

Ochránkyně o chybách v evidenci obyvatel jednala se zástupci úřadů a dalších institucí, které mají do systému přístup jako zapisovatelé, nebo jako uživatelé. Nedostatky a chyby totiž může odstranit jedině jejich důsledný a pečlivý přístup a dodržování zákonného postupu. Jakmile vzniknou pochybnosti o správnosti některého údaje, je třeba, aby o tom byl neprodleně informován obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana, jehož se údaj týká. V evidenci musí být daný údaj označen za nesprávný. Obecní úřad pak začne ověřovat správnost zpochybněného údaje – nejprve úřední cestou, pokud se mu to nepodaří, vyzve občana k doložení nezbytných dokladů. Následně je údaj v evidenci opraven, doplněn, případně u něj zůstane označení, že je nesprávný, pokud se nepodařilo jeho správnost spolehlivě prokázat.

Příklady dopadů chyb v systému evidence obyvatel
V roce 1982 byl přijat zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů, který měl napravit stav, kdy v evidenci pobytu občanů zůstávali i lidé, kteří prokazatelně trvale opustili území tehdejšího Československa. Těmto lidem měl být zrušen záznam o trvalém pobytu. Úřady však nepostupovaly jednotně, takže některým emigrantům byl údaj zrušen, jiným ne. Aniž by to věděli, zůstali někteří z nich stále vedeni s trvalým pobytem v ČR, i když zde řadu let nežijí. Typickým důsledkem této chyby jsou pak dluhy za komunální odpad.
Příkladem je stěžovatel, který i s rodinou emigroval v roce 1980 do Kanady, kde získal kanadské občanství a už 36 let tam žije. Zatímco manželce a synovi v roce 1982 úřady údaj o trvalém pobytu v ČR zrušily, jemu nikoli. V roce 2003 požádal s manželkou a synem o vydání osvědčení o státním občanství a pas. Celá rodina uvedla v žádosti stejnou adresu posledního trvalého pobytu na území ČR před emigrací.  Úřady ho však neupozornily, že zatímco u manželky a syna jde skutečně o poslední trvalý pobyt, u něj jde o stále aktuální údaj. Nyní dostal exekuční příkaz kvůli nezaplacení poplatku za komunální odpad od roku 2002 a úřady tvrdí, že v systému evidence obyvatel nelze provést opravu zpětně a uvést zrušení místa trvalého pobytu k roku 1980.

Potíže však nemají jen emigranti před rokem 1990, což dokládá případ stěžovatelky, která se odstěhovala za manželem do Rakouska v roce 1996 a v roce 1999 získala rakouské občanství a pozbyla české. Údaj o pozbytí českého občanství sice byl do systému zapsán, ale městský úřad nezapsal ukončení trvalého pobytu na území ČR, takže její adresa v systému byla dál chápána jako platná, nikoli jako poslední adresa bývalé občanky na území ČR. To mělo dopad mj. na doručování úředních a soudních zásilek a dokonce na záznam v katastru nemovitostí. V důsledku toho nebyla stěžovatelka například vyrozuměna o povinnosti uhradit dluh na nájemném za městský byt, který užíval její dospělý syn, a zbytečně musela čelit exekučním řízením.

Setkali jsme se i s případem paní, která byla zahrnuta do dědického řízení o zadlužených pozemcích cizích lidí. Ukázalo se, že jejímu zemřelému dědečkovi bylo chybně zapsáno rodné číslo a s ním "získal" i cizí příbuzenstvo.


Téma: Právo a zákony, Zdroj: Veřejný ochránce práv, Ilustrační obrázek: geralt
14.10.2016 (autor Redakce)Související

'Bitva na Bílé hoře' bude s pokutou

vydáno 18.10.2017

Česká obchodní inspekce Středočeského kraje a Hlavního města Prahy uskutečnila mimořádnou kontrolu na akci „Bitva na Bílé hoře“, kde se mimo rekonstrukce slavné bitvy prodávalo i občerstvení. A právě na dodržování zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let se ČOI zaměřila a objevila, že ze třech...

Téma: Ochrana spotřebitele / Právo a zákony

Nová metodika k podání do centrálního registru oznámení

vydáno 13.10.2017

Ministerstvo spravedlnosti vytvořilo novou metodiku, která usnadní veřejným funkcionářům vkládání do centrálního registru oznámení. Ministerstvo tak reagovalo na četné požadavky veřejných funkcionářů, kteří se dotazovali na způsob podávání oznámení, délku lhůt pro plnění oznamovací povinnosti nebo rozsah oznamovaných...

Téma: Právo a zákony

Jednotné a přehledné exekuční písemnosti pro dlužníky, novinka v exekučním řízení

vydáno 12.10.2017

Různá struktura, formát i obsah exekučních dokumentů působily nejistotu a zmatek u všech účastníků řízení. V písemnostech, které dlužníci od exekutorských úřadů obdrželi, nezřídka chybělo základní poučení, vyčíslení nákladů exekuce po jednotlivých položkách, nebo telefonický kontakt na příslušného exekutora. Tuto...

Téma: Insolvence a exekuce / Právo a zákony

Anketa

Půjdete k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?

ano  520
ne  73
nevím  30

Hlasovalo 623 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz