Centrální registr oznámení

V souvislosti s nabytím účinnosti části novely zákona o střetu zájmů zahájilo Ministerstvo spravedlnosti od 1. září oficiální provoz Centrálního registru oznámení. Ten bude shromažďovat oznámení veřejných funkcionářů o vybraných vykonávaných činnostech (např. podnikatelských aktivitách), majetku, příjmech a nesplacených závazcích. Registr je zásadně veřejný a vyhledávání v něm bezplatné. Dohled nad plněním oznamovací povinnosti připadá resortu spravedlnosti, který pro tento účel zřídil nový kontrolní odbor - odbor střetu zájmů - disponující 17 zaměstnanci. Ten vedle vlastní evidenční a kontrolní činnosti bude jménem ministerstva poskytovat rovněž metodickou podporu veřejným funkcionářům, podpůrným orgánům a přestupkovým orgánům.

Centrální registr oznámení nahrazuje dosavadních zhruba 6 500 evidenčních orgánů. Do registru budou svá oznámení podávat mimo jiné poslanci, senátoři, starostové a členové obecních zastupitelstev, a dále též např. vysocí státní úředníci a státní zástupci. Lze očekávat, že do Centrálního registru oznámení bude svá oznámení podávat ve výsledku kolem 35 000 aktivních funkcionářů.

Podpůrné orgány, které dosud téměř bez výjimky plnily roli orgánů evidenčních, zapíšou osoby vykonávající veřejnou funkci v oboru jejich působnosti do Centrálního registru oznámení během měsíce září. Vlastní oznámení, za něž je již odpovědný veřejný funkcionář sám, pak musí být poprvé podáno během měsíců října a listopadu letošního roku. Uvedená povinnost se týká všech osob, které budou ve veřejné funkci nejpozději k 1. září 2017. Výjimku mají současní poslanci a senátoři, kteří budou až do konce výkonu svého dosavadního mandátu podávat oznámení podle stávající právní úpravy. Termín pro podání průběžných oznámení se novelou zákona o střetu zájmů nezměnil a je i nadále stanoven na 30. června následujícího kalendářního roku. Stejně tak novela zákona o střetu zájmů nic nemění na již existující povinnosti podat výstupní oznámení po ukončení výkonu veřejné funkce do 30 dní ode dne, kdy k této skutečnosti dojde.

Novinkou, kterou novela zákona o střetu zájmů zavádí, je povinnost podávat tzv. vstupní oznámení při zahájení výkonu veřejné funkce. Bude tak možné zjistit, s jakým majetkem funkcionář do veřejného života vstoupil, a tento porovnávat s majetkem, který nabyl v průběhu veřejné funkce. Na splnění této povinnost budou mít veřejní funkcionáři lhůtu 30 dní ode dne jejich zápisu do Centrálního registru oznámení.

V Centrálním registru oznámení budou volně k nahlédnutí oznámení poslanců, senátorů, členů vlády, komunálních politiků a vrcholných úředníků státní správy. Pouze na základě schválené žádosti, kterou lze podat poštou, elektronicky nebo přímo prostřednictvím Centrálního registru oznámení, pak bude možné nahlížet například na oznámení ostatních vedoucích zaměstnanců státní správy či příslušníků některých bezpečnostních sborů. Oznámení některých skupin veřejných funkcionářů (soudců, státních zástupců a příslušníků Policie ČR a Generální inspekce bezpečnostních sborů) pak nejsou veřejnosti přístupná ani na základě žádosti.

Ministerstvo spravedlnosti se bude v rámci kontrolní činnosti mimo jiné zaměřovat na ověření, zda veřejní funkcionáři oznámení podali včas a zda v něm uvedli pravdivé a úplné údaje. Případné přestupky v oblasti střetu zájmů budou i nadále projednávat místně příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností, případně Úřad pro ochranu osobních údajů. Za pozdní podání oznámení nebo uvedení nepřesných nebo nepravdivých údajů může přestupkový orgán uložit pokutu ve výši od 1 000 Kč až do 50 000 Kč.

Ministerstvo spravedlnosti se na spuštění a provoz Centrálního registru oznámení dlouhodobě připravoval a systém byl velmi pečlivě testován. Zástupci odboru střetu zájmů se účastnili také celé řady konferencí a seminářů, kde aktivně objasňovali problematiku spojenou s novelou zákona o střetu zájmů. Další vzdělávací akce zástupci odboru střetu zájmů plánují i po spuštění Centrálního registru oznámení na podzim tohoto roku.

Jednorázové náklady na pořízení informačního systému Centrálního registru oznámení činily 529 980 Kč, roční náklady na provoz tohoto systému jsou pak dodavatelskou firmou vyčísleny na 29 040 Kč.

Nahlížet do registru, podat podnět nebo zažádat o přístup do jeho neveřejné části lze na http://cro.justice.cz.


Téma: Právo a zákony, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Obrázek: Pixabay
04.09.2017 (autor Redakce)Související

Zákon o archivnictví z roku 2005 počítal s hlubším řízením archivů

vydáno 06.02.2019

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření vybraných veřejných archivů (viz. bod 1 níže) spadajících pod resort Ministerstva vnitra (MV) v letech 2016 až 2018. Kontroloři především prověřili, jak postupovala digitalizace archiválií a budování Národního digitálního archivu. V roce 2005 nabyl účinnosti zákon o...

Téma: Ekonomika a finance / Právo a zákony

Podnět vůči společnosti Google podaný sdružením dTest

vydáno 18.01.2019

Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel v polovině prosince 2018 podnět subjektu údajů, zastoupeného sdružením dTest, o.p.s., směřující vůči společnosti Google. Podnět se týká zejména zpracování osobních údajů v souvislosti s polohou uživatelů služeb této společnosti.

Téma: Právo a zákony

Problém s podporou v nezaměstnanosti, když skončíte v zaměstnání po návratu z rodičovské dovolené

vydáno 03.01.2019

Rodiče dětí do 4 let, kteří se vrátí do zaměstnání po rodičovské dovolené, jejich pracovní poměr následně skončí, a nemají vyhlídky na brzké zaměstnání, by si měli dát pozor, aby se na úřadu práce přihlásili nejpozději do 3 pracovních dnů od skončení pracovního poměru. Pokud splňují zákonné podmínky pro přiznání...

Téma: Právo a zákony / Zaměstnanost

Anketa

Dostal(a) jste v roce 2018 body za spáchání přestupku?

ano  28
ne  144

Hlasovalo 172 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz