Bojovat s kůrovcem je zákonná povinnost každého vlastníka lesa

V České republice se stále obnovují lesy po rozsáhlé kůrovcové kalamitě. Majitelé lesních pozemků, kteří včas nereagovali na výzvy k asanaci kůrovcových ohnisek, svou nečinností přispěli k tomu, aby se kůrovec rozmnožoval a napadal okolní lesní porosty. Nejinak tomu bylo i v případě firmy MatPres s.r.o., které Česká inspekce životního prostředí za zanedbání ochrany lesa uložila pokutu ve výši půl milionu korun.

Společnost MatPres se stala majitelem lesního pozemku (napadeného kůrovcem) v červenci 2018, kdy kůrovcová kalamita vrcholila. Firma však ani přes výzvy odborného lesního hospodáře ve stanoveném termínu nepřistoupila ke kůrovcové těžbě. Z hlediska zákona je přitom každý vlastník lesa povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les - mimo jiné přemnožení škodlivých organismů. „O kůrovcové problematice byla firma informována již při nákupu lesních pozemků. Firma se měla seznámit se stavem lesa, který přešel do jejího vlastnictví, měla znát své zákonné povinnosti a neprodleně reagovat na upozornění ze strany odborného lesního hospodáře a výzvu inspekce ke zpracování kůrovcem napadených stromů“, uvedl ředitel brněnského oblastního inspektorátu Tomáš Augustin a dodal, že firma nijak nedoložila včasnou snahu o zajištění sanace kůrovcového dříví. „Argumentace, že lesní pozemky na základě kupní smlouvy na sebe firma převedla toliko za účelem zajištění úvěru, byla v dané věci irelevantní - firma se uzavřením kupní smlouvy stala vlastníkem lesních pozemků se všemi právy a povinnostmi, vyplývajícími mimo jiné z lesního zákona,“ vysvětlil ředitel Augustin.

Inspekce nicméně neopomenula fakt, že nečinnost firmy nebyla jediným faktorem, který měl za následek vytvoření podmínek pro negativní působení kůrovce. Jeho kalamitní přemnožení podpořily také zejména klimatické vlivy (vysoké teploty a vláhový deficit), které byly příčinou chřadnutí smrkových lesních porostů. Neprovedení včasné asanace ohnisek napadení, tedy vyhledání, vytěžení a likvidace kůrovců ještě před dokončením vývoje a jejich vylétnutím a rozšířením se do okolí, však mívá za následek další výskyt napadených stromů, další odlesňování, snižování stability lesních porostů např. vůči škodlivým abiotickým činitelům jako je vítr, mokrý sníh či teplotní a srážkové extrémy. Kůrovcem bylo v tomto případě zasaženo přibližně 390 stromů. V důsledku neplnění povinností firmy došlo k rozšíření kůrovců do okolních smrkových porostů, a to i na sousedních lesních pozemních a tedy k ohrožení stability lesního ekosystému v dané lokalitě.

Společnost se proti rozhodnutí inspekce odvolala k Ministerstvu životního prostředí, avšak neúspěšně. Rozhodnutí nabylo právní moci 6. října 2022.


23.11.2022 (autor Redakce)Související

MŽP bude od roku 2023 komunikovat elektronicky i s živnostníky pomocí datových schránek

vydáno 01.12.2022

Všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby získají automaticky v roce 2023 datovou schránku pro komunikaci s úřady. Schránka bude založena na základě evidence v registru osob (ROS).

Téma: Podnikání / Životní prostředí

Lesy ČR darují vánoční stromky dětem

vydáno 09.11.2022

Dětským zdravotnickým a sociálním zařízením v celé zemi darují Lesy České republiky vánoční stromky. Smrky a borovice z lesních prořezávek je možné objednávat do konce listopadu.

Téma: Životní prostředí

Dotace z Operačního programu Životní prostředí

vydáno 14.09.2022

Do podporovaných projektů patří podzemní retenční nádrže, akumulační nádrže, systémy modrozelené infrastruktury, výměna nepropustných povrchů za propustné, budování zelených střech a mnohá další opatření.

Téma: Samospráva a regiony / Životní prostředí


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz