Rozhoduje o vydání povolení k předávání a nabývání výbušnin

Základní informace o činnosti:

Nabývání nebo předávání výbušnin je možné jen na základě povolení. O vydání povolení rozhoduje Český báňský úřad na základě podané žádosti. Žadatelem může být pouze organizace, která bude příjemcem výbušniny. Povolení se nevyžaduje pro
a) nabývání a předávání bezdýmných prachů, černého prachu a zápalek, pokud jsou určeny pro výrobu střeliva nebo použití ve zbrani podle zákona o zbraních nabývaných nebo předávaných za jeho podmínek a nejvýše v množství jím stanoveném nebo za podmínek zákona upravujícího kontrolu obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů,
b) nabývání výbušniny do státních hmotných rezerv; tuto výbušninu může Správa státních hmotných rezerv poskytnout pouze orgánům a institucím uvedeným v § 1 odst. 3 písm. a) zákona 61/1988 Sb.,
c) nabývání výbušniny v rámci jejího stažení z trhu nebo z oběhu uloženého rozhodnutím orgánu dozoru podle předpisu upravujícího posuzování shody stanovených výrobků nebo přímo použitelného předpisu upravujícího dozor nad trhem, jakož i pro nabývání výbušniny oznámeným subjektem nebo akreditovanou osobu za účelem provedení zkoušek nařízených orgánem dozoru podle těchto právních předpisů nebo tohoto zákona, anebo v případě nařízení opatření podle § 45 odst. 3 zákona 61/1988 Sb.
Žadatel může požádat o povolení k jednorázovému nebo opakovanému nabývání nebo předávání výbušnin. Jedním povolením lze opakované nabývání nebo předávání výbušnin povolit pouze mezi jedním žadatelem a jedním dodavatelem. Povolení platí nejdéle po dobu 3 let, není-li v něm stanovena doba kratší.

Související zákony:
Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost:
Anketa

Byl Vám již vystaven eRecept?

ano  91
ne  71
nevím, co to je  22

Hlasovalo 184 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz